ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studenci specjalności poznają nowoczesne sposoby funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, uwarunkowania zarządzania finansami publicznych, zasady realizacji inwestycji publicznych.

Realizowany program studiów obejmuje społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Łączy elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi działalności urzędów administracji publicznej.

Absolwent specjalności nabywa umiejętności do działania w sferze administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań sektora publicznego.Specjalność stawia sobie za zadanie przygotowanie kadr administracji i zarządzania publicznego. Studenci poznają nowoczesne normy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, metody zarządzania finansami publicznymi, zasady realizacji inwestycji lokalnych. Realizowany program studiów kładzie szczególny nacisk na społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Łączy elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi działalności urzędów administracji publicznej. Absolwent specjalności nabywa zarówno uniwersalne umiejętności przydatne w wykonywaniu funkcji związanych z zarządzaniem, jak i zdobywa praktyczne zdolności do działania w sferze administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań sektora publicznego.

Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej: potrafi m.in.:
• formułować misję i działać w interesie społecznym,
•  być kreatywnym, otwartym na nowe sposoby funkcjonowania administracji publicznej;
• pełnić rolę lidera samorządowego;
• identyfikować związki między rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym
i środowiskowym jednostki terytorialnej, a także rozwijać swoje umiejętności menadżerskie w sferze zarządzania publicznego;
• zarządzać rozwojem gospodarczym i majątkiem komunalnym,
• współpracować w układzie partnerstwa publiczno - prywatnego.

 

Powrót