V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA - JURATA 2013

V Międzynarodowa konferencja - „Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia Zjawisk Kryzysowych" odbędzie się w Hotelu "Bryza" w Juracie w dniach 8-10 maja 2013 r. Organizatorem jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań i upowszechnienie poglądów naukowców i praktyków o prawnych administracyjnych, ekonomicznych oraz biznesowych aspektach bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, jednostkami organizacyjnymi administracji i podmiotami prawa handlowego. Patronat honorowy nad konferencją objął b. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Współorganizatorzy:

 

logo_wyzsza-szkola-zarzadzania-i-prawa-im-heleny-chodkowskiej logo_wyzsza-szkola-cla-i-logistyki-w-warszawie

 

Pliki do pobrania:

 

pdf Formularz zgłoszeniowy

pdf Formularz zgłoszeniowy w języku rosyjskim

doc Wymogi redakcyjne Jurata 2013

pdfWymogi redakcyjne Jurata 2013 w języku rosyjskim

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE

 

BLOK I – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM

 

- Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania;

- Realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego;

- Obszary bezpieczeństwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego;

- Organizacje publiczne jako instytucje podstawowe w systemie bezpieczeństwa publicznego;

- Projektowanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem;

- Instrumenty stymulujące oraz weryfikujące jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym;

- Budowa koalicji dla bezpieczeństwa i organizacja współpracy jej uczestników;

- Koordynacja służb w sytuacji kryzysowej;

- Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

- Edukacja dla bezpieczeństwa;

- Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo publiczne.

 

BLOK II – BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE I BIZNESIE

 

- Przesłanki dla polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie;

- Zarządzanie bezpieczeństwem w

 

przedsiębiorstwie;

- Obszary bezpieczeństwa funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

- Bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu gospodarki światowej;

- Firmy ochrony osób i mienia jako podmioty w zarządzaniu bezpieczeństwem;

- Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie;

- Ochrona własności intelektualnej jako niezbędny element bezpieczeństwa w biznesie;

- Zarządzanie organizacją w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta;

- Społeczne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa organizacji;

- Bezpieczeństwo produktu jako kluczowy element strategii organizacji;

- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

- Etyka w biznesie a bezpieczeństwo;

- Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarki morskiej w kontekście polityki Unii Europejskiej;

- Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarki morskiej w warunkach kryzysu;

- Rola Marynarki Wojennej RP w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarki morskiej;

- Rola samorządów terytorialnych a bezpieczeństwo gospodarki morskiej.

 

BLOK III – LOGISTYKA I BEZPIECZEŃSTWO

 

- Technologie automatycznej identyfikacji danych a bezpieczeństwo obywatela;

- Bezpieczeństwo środowiska naturalnego a logistyka w społeczeństwie konsumpcyjnym;

- Wyzwania logistyki zrównoważonego rozwoju;

- Bezpieczeństwo a konfiguracja łańcuchów dostaw;

- Infrastruktura logistyczna w zapewnieniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa;

- Zarządzenie ryzykiem w logistyce;

 

- Bezpieczeństwo logistyki on-line;

- Logistyczne wsparcie bezpieczeństwa publicznego;

 

BLOK IV – PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

 

- Prawne instrumenty walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną;

- Prawne instrumenty wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych;

- Modelowanie Prawa o ruchu drogowym a poprawa bezpieczeństwa na drogach;

- Prawo w walce z obrotem substancjami psychoaktywnymi;

- Pozycja prawna i zakres ochrony podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa;

- Bezpieczeństwo żeglugi;

- Bezpieczeństwo obszarów portowych;

- Bezpieczeństwo ekologiczne środowiska morskiego;

- Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z ruchu granicznego;

- Bezpieczeństwo nieruchomości, obiektów, urządzeń i ludzi w miejscu pracy;

- Bezpieczeństwo w obszarze stosowania środków przymusu;

- Prawne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych obywatela;

- Dostęp do informacji publicznej i zakres ochrony informacji niejawnych;

- Reforma służb specjalnych i policyjnych;

- Zasada proporcjonalności w działaniach służb państwowych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa;

- Planowane zmiany prawa karnego materialnego i procesowego oddziaływujące na bezpieczeństwo;

- Wpływ dekryminalizacji na poziom bezpieczeństwa państwa.

 

RADA PROGRAMOWA

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Wiceprzewodniczący:

dr Tomasz Białas

Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

prof. dr hab. Marta Sadowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Pepłoński – Akademia Pomorska w Słupsku

płk. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

prof. dr hab. Nina Tamarskaja – Uniwersystet Humanistyczny w Moskwie, filia Kaliningrad, Rosja

prof. dr hab. Oleksandr Zaporozhets – Państwowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

prof. h. c. dr. ing Vaclav Liska – Czeska Wyższa Szkoła Techniczna w Pradze, Czechy

 

prof. dr Valentinas Navickas – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa

doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc – Akademia Policji w Bratysławie, Słowacja

dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Krzysztof Półtorak – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

dr hab. Eugeniusz Bojanowski – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr hab. Mariusz Zieliński – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

GDZIE I KIEDY?

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 maja 2013 r. w Hotelu Bryza SPA w Juracie (Jurata, ul. Międzymorze 2)

 

KOSZT

- Opłata konferencyjna z referatem wynosi 750 zł brutto*;

- Opłata konferencyjna bez referatu wynosi 500 zł brutto;

- Koszt opublikowania artykułu bez udziału w konferencji wynosi 400 zł brutto.

*opłata obejmuje wyżywienie, materiały informacyjne, publikację konferencyjną.

 

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają noclegi.

 

Dla uczestników konferencji przygotowana jest specjalna oferta Hotelu Bryza SPA:

- pokój 1 osobowy/doba ze śniadaniem – 280 zł brutto;

- pokój 2 osobowy/doba ze śniadaniem – 150 zł brutto;

 

Cena pokoju zawiera: podatek VAT, możliwość korzystania z kompleksu basenów, sauny suchej, łaźni parowej. Więcej informacji na stronie: www.bryza.pl

 

Opłatę konferencyjną z dopiskiem „V Konferencja BEZPIECZEŃSTWO" prosimy przekazać na konto:

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku: 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001.

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

 

10.04.2013 r. Zgłoszenie udziału + opłata

31.03.3013 r. Termin przesyłania referatów w wersji elektronicznej**

25.04.3013 r. Wysłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji

 

Liczba punktów za publikację (arkusz wydawniczy) wynosi 4.

**wymogi edytorskie zamieszczone są w plikach do pobrania

 

Językiem obrad konferencji będą: polski, rosyjski, angielski, słowacki, czeski i ukraiński.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Sponsorzy:

exatel logo

Port Gdynia Logo
bzwbk nauta

Patronat medialny:

Logo POC Dziennik baltycki logo

TVP Gdansk logo

 

Logotyp radio kaszebe logo bnf
 
   
Powrót