VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU, JURATA 2015

W dniach 13-15 maja 2015 r. w Juracie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu w administracji i biznesie.

Organizowane co dwa lata międzynarodowe konferencje poświęcone bezpieczeństwu na stałe weszły do kalendarium cyklicznych przedsięwzięć naukowych zainicjowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

 

Tegoroczna konferencja była już szóstą edycją wydarzenia. Jej hasło programowe brzmiało: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Licząca dwadzieścia nazwisk lista referentów łączyła nie tylko różne środowiska akademickie (gdyńska WSAiB, warszawska UTH, chojnicka PWSH „Pomerania", Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Warszawska Szkoła Zarządzania, Politechnika Kowieńska, Ukraińska Narodowa Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Ukraiński Instytut Badawczy Obrony Cywilnej), oraz kraje (Litwa, Ukraina, Polska), ale również integrowała kręgi uczelniane z otoczeniem biznesowym. Najlepszym tego dowodem stała się obecność i wystąpienie dr. Krzysztofa Kalaty (Alior Bank) poświęcone bezpiecznemu inwestowaniu kapitału.

 

Wypowiedzi autorów poszczególnych referatów ukazywały interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, korzystających z ustaleń rozmaitych gałęzi wiedzy: od filozofii i socjologii (na temat roli tej ostatniej głos zabrał prof. dr hab. Janusz Maciejewski z UWr) po informatykę, szczególnie przydatną, jak stwierdzał w swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Krzysztof Ficoń (WSAiB), przy kalkulacji ryzyka wystąpienia różnorakich zagrożeń. Po próbach rozstrzygnięcia kwestii metodologiczno-teoretycznych podjętych na przykład przez dra hab. Janusza Gierszewskiego z PWSH „Pomerania" (wystąpienie zatytułowane Bezpieczeństwo społeczne, socjalne a bezpieczeństwo społeczne państwa) uwagę uczestników obrad zwróciły zagadnienia praktyczne: bezpieczeństwo informacji w biznesie omówione przez dra Waldemara Gajdę (WSZ), zabezpieczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (referat dr. Wojciecha Woska, WSAiB), wybrane aspekty przestępczości stadionowej, omówione przez dr. Janusza Kaczmarka jak również zagrożenia pożarowe, o których traktował referat dra Marcina Anszczaka (UTH). Natomiast doktor Joanna Unterschütz (WSAiB) podjęła kwestię zapobiegania nielegalnej migracji pracowników.


Momentem szczególnym konferencji była wspólna wypowiedź pary badaczy z Kijowa, doc. dr Ingi Uriadnikowej i doc. dr. Wasyla Zaplatynskiego dotycząca ochrony infrastruktury krytycznej, oparta na najbardziej aktualnych materiałach ściśle powiązanych z konfliktem na wschodniej Ukrainie.


Artykuły uczestników konferencji zostaną opublikowane w specjalistycznej monografii przygotowywanej do druku przez wydawnictwo WSAiB.

 

jurata 2015 2jurata 2015 2jurata 2015 3jurata 2015 4

 

 

 

jurata 2015 5jurata 2015 6jurata 2015 7jurata 2015 8

 

 

 

jurata 2015 9jurata 2015 10jurata 2015 11jurata 2015 12

 

 

 

jurata 2015 13jurata 2015 14jurata 2015 15jurata 2015 16

 

 

 

jurata 2015 17jurata 2015 18jurata 2015 19jurata 2015 20

 

 

 

jurata 2015 21jurata 2015 22jurata 2015 23jurata 2015 24

 

 

 

jurata 2015 25jurata 2015 26jurata 2015 27jurata 2015 28

 

 

 

jurata 2015 29jurata 2015 30jurata 2015 31jurata 2015 32

 

 

 

jurata 2015 33jurata 2015 34jurata 2015 35jurata 2015 36

 

 

Powrót