dr Ewelina Parysek

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa kognitywnego. Ukończyłam studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Byłam dwukrotną stypendystka Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej RP (obecnie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Jestem autorką wyróżnionej rozprawy doktorskiej dotyczącej analizy mediów bałkańskich podczas konfliktu w byłej Jugosławii. Pracowałam jako tłumacz towarzyszący m.in. dla Balkan Club of Peace, Lecha Wałęsy. Odbyłam staż w Ambasadzie RP w Malezji. Prowadziłam wykłady na kursach i szkoleniach dla Wojsk Specjalnych RP.
Moje główne obszary zainteresowania naukowego to lingwistyka kognitywna i walka informacyjna.

Słowotwórcze i leksykalne środki perswazyjne w prasie serbskiej, bośniackiej i chorwackiej, [w:] Wokół słów i znaczeń, t. IV: Słowotwórstwo a media, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 97-105. ISBN: 978-83-7326-785-5.
Projekt islamizacji Muzułmanów oraz narodów muzułmańskich w „Deklaracji islamskiej” Aliji Izetbegovicia, Sesja naukowa „Mistrz i Jego przyjaciele”, „Slawistyka” nr 10, Gdańsk 2006, s. 92-97. ISBN 83-89786-61-3.
Пoльські нєоязичнки, „ Українска школа” в літературі та культурі українско-польського пограниччя. Збірник наукових праць. Київські полоністичні студії. T. VII. Київ, 2005. – c. 550-556. ISBN 966-95452-3-8.