Podyplomowe

Metodologia Badań w
Naukach Prawnych i Ekonomicznych
studia podyplomowe

dwustopniowe

NOWOŚĆ

Studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach prawnych i ekonomicznych składają się z:

 • rocznych studiów podyplomowych (pierwszego stopnia) o charakterze zawodowym
 • rocznych studiów podyplomowych (drugiego stopnia) o charakterze naukowym

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich z prawa, administracji, ekonomii, zarządzania. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów uczestnik otrzyma świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych o charakterze zawodowym, a jednocześnie uzyska możliwość przejścia na drugi stopień studiów podyplomowych, na których zdobędzie umiejętność pisania prac naukowych.
Warunkiem otrzymania świadectwa o ukończeniu rocznych studiów podyplomowych o charakterze naukowym jest opublikowanie przynajmniej jednego artykułu w tzw. czasopiśmie punktowanym.

 

Roczne studia podyplomowe (pierwszego stopnia)
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH

Cel
Celem studiów podyplomowych (pierwszego stopnia) z metodologii badań w naukach prawnych i ekonomicznych jest przekazanie wiedzy o wartości poznawczej i praktycznej, która absolwentom studiów magisterskich z prawa i administracji lub ekonomii i zarządzania umożliwi poszerzenie wiedzy na temat genezy, rozumienia i współczesnego znaczenia ius i lex. Warunkiem uzyskania świadectwa o ukończeniu rocznych studiów podyplomowych o charakterze zawodowym jest zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie.

Forma zajęć
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i debat naukowych.

Korzyści
Świadectwo ukończenia rocznych studiów podyplomowych (pierwszego stopnia) z zakresu metodologii badań w naukach prawnych i ekonomicznych potwierdzi fakt podwyższenia kwalifikacji zawodowych i rozszerzenia horyzontów myślowych.

 

Roczne studia podyplomowe (drugiego stopnia)
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH

Cel
Celem studiów podyplomowych (drugiego stopnia) z metodologii badań w naukach prawnych i ekonomicznych jest nabycie umiejętności pisania prac naukowych. Warunkiem uzyskania świadectwa o ukończeniu rocznych studiów podyplomowych o charakterze naukowym jest opublikowanie przynajmniej jednego artykułu w tzw. czasopiśmie punktowanym.

Forma zajęć
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów naukowych (Wr) z aktywnym udziałem uczestników i ich opiekunów naukowych[3] oraz konsultacji z opiekunem naukowym. W semestrze zimowym każdy z uczestników ma obowiązek przedstawić każdą z analiz w kontekście swojej tematyki badawczej, a w semestrze letnim będzie miał szanse zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe w każdym aspekcie interakcji prawa z rzeczywistością[4].

Korzyści
Świadectwo ukończenia rocznych studiów podyplomowych (drugiego stopnia) o charakterze naukowym w znacznym stopniu ułatwi kontynuację pracy nad doktoratem pod kierunkiem przyszłego promotora i otwarcie przewodu doktorskiego na wybranej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych[5].

 

Objaśnienia

 1. We współczesnej metodologii nauk prawnych i ekonomicznych wysoko cenie się umiejętność argumentacji opartej o analizę struktury systemu prawnego i treści stosunków prawnych oraz wizję rozwoju prawa (zob. Z. Brodecki, Metodologia regulae iuris [w:] Komparatystyka kultur prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 15-24).
 2. O wysokim poziomie prac naukowych (zwłaszcza rozpraw doktorskich) świadczy dostrzeganie interakcji prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego z technologią, rynkiem i kulturą (zob. m.in. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1, pod redakcją Marka Zirk-Sadowskiego, Bartosza Wojciechowskiego i Tomasza Bekrychta, w serii JURYSPRUDENCJA, 2/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
 3. Ta forma zajęć jest propagowana w kulturze prawa romańskiego (zwłaszcza we Francji) i w kulturze common law. Sesje naukowe z aktywnym udziałem doktorantów i ich promotorów z różnych państw umożliwiają dokonanie postępu w pracy nad doktoratem.
 4. Takie podejście do badań naukowych z prawa i ekonomii jest wymagane przez redaktorów i recenzentów oceniających teksty przeznaczone do druku w tzw. czasopismach punktowanych.
 5. Przyszłym promotorem może być pracownik ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub z tytułem profesora niezależnie od miejsca zatrudnienia. Uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora wymagają, aby do wniosku o otworzenie przewodu doktorskiego dołączyć:
  a) rozprawę doktorską w ostatecznej wersji,
  b) co najmniej jeden artykuł opublikowany w tzw. czasopiśmie punktowanym,
  c) pozytywną opinię opiekuna naukowego.

 

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl