Zintegrowane Seminarium Doktorskie
w zakresie Nauk o Zarządzaniu

Celem Seminarium Doktorskiego w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości jest zapoznanie jego uczestników z metodyką prowadzenia badań naukowych oraz pomoc w przygotowaniu i obronie rozprawy doktorskiej w szeroko rozumianym zakresie problemów współczesnego zarządzania. Głównym zamierzeniem Seminarium jest przygotowanie i pomoc uczestnikom w pisaniu prac doktorskich zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami najnowszej Ustawy „Konstytucja dla Nauki” z dnia 20 lipca 2018. Zamierzeniem prowadzących wykładowców na Studium jest wielostronna pomoc w opracowaniu planu pracy, przygotowaniu do badań empirycznych, wsparcie w procesie pisania wstępnej wersji pracy i pomoc w złożeniu pracy. W tym kontekście został przygotowany zakres tematyczny zajęć uzupełniający i wzbogacający wiedzę nt. metod i uwarunkowań współczesnego zarządzania w różnego rodzajach organizacjach. Uczelnia WSAiB ponadto pomaga w otwarciu później przewodu doktorskiego na wydziałach współpracujących z naszą Uczelnią, które mają uprawnienia do przeprowadzenia obrony doktoratów. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Seminarium doktorskie na Wydziale Zarządzania trwa trzy lata (sześć semestrów). W seminarium doktorskim mogą wziąć udział osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Przed przystąpieniem do seminarium zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna z kierownikiem studium nt. dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych kandydata.

Zajęcia odbywają się w większej liczbie godzin na pierwszych semestrach, w piątki w godzinach 15:00 – 20:30, oraz w przypadku ostatnich semestrów również w soboty godz. 9:00 – 15:00. W ciągu jednego semestru jest realizowany program 60 godz. lekcyjnych zajęć.

Wspólny program - więcej możliwości

Stworzenie wspólnego zintegrowanego programu z programem nauczania na seminariach doktoranckich w zakresie nauk prawniczych ma na celu lepsze przygotowanie doktorantów do prowadzenia badań empirycznych, dlatego słuchacze seminarium z zarządzania mają możliwość uczestniczenia w zajęciach równolegle prowadzonego seminarium dedykowanego dla prawników. Wiedza pochodząca z badań interdyscyplinarnych jest cennym uzupełnieniem analiz z zakresu prawa i zarządzania. Pozwala ona powiększyć horyzont myślowy o refleksje na temat wypływu rewolucji technologicznej na zmiany zachodzące w naukach ekonomicznych i społecznych. Dlatego oferta seminarium doktoranckiego WSAiB w Gdyni jest oryginalną i nowatorską inicjatywą realizowania wspólnego programu nauczania dla seminariów doktorskich z nauk o zarządzaniu i jakości oraz z nauk prawnych.

O specyfice każdego z nich będą decydować konferencje naukowe z aktywnym udziałem doktorantów oraz referaty naukowe publikowane w Zeszytach Naukowych naszej uczelni oraz promotorzy odpowiedzialni za przygotowanie doktorantów do otwarcia przewodu doktorskiego na tych wydziałach zarządzania i prawa, z którymi WSAiB zawarła umowę o współpracy. Przykładowo dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości jest to Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a dla dziedziny nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Proponowani wykładowcy, którzy będą wspierać słuchaczy w roli wstępnych promotorów, w trakcie zajęć na Seminarium (przykładowe obszary potencjalnych tematyk prac):

 • Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska - ekonomika transportu, przedmioty dotyczące funkcjonowania, rozwoju i przeobrażeń rynków transportowych, marketingu, zarządzania i logistyki, zagadnienia transportu lądowego, ekonomiki transportu i logistyki, transportu morskiego, handlu zagranicznego, biotechnologii
 • Prof. zw dr hab. Krzysztof Ficoń - współczesne systemy logistyczne, zarówno wojskowe jak też rynkowe, wykorzystujące szeroko rozumiane zaawansowane technologie komputerowe i standardy teleinformatyczne. Przedmiotem naukowych zainteresowań są teoretyczne metody i modele służące do wspomagania i optymalizacji procesów zabezpieczania
 • Prof. zw dr hab. Bohdan Jeliński – zarządzanie międzynarodowe, Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Podstawy handlu zagranicznego, Polska polityka handlu zagranicznego, zarządzanie w przemyśle okrętowym, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie publiczne, polityka regionalna
 • Prof. zw dr hab. Włodzimierz Rydzykowski - współczesna polityka transportowa, przewozy intermodalne, usługi logistyczne, współczesne problemy polityki transportowej, ekonomika transportu wodnego śródlądowego, polityka transportowa
 • Dr hab. Tomasz Kawka, prof. WSAiB – kierownik Seminarium Doktoranckiego, kontakt: t.kawka@wsaib.pl - strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, controlling personalny, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczne, społeczne uwarunkowania zarządzania organizacjami, kultura organizacyjna, zarządzanie w organizacjach sportowych
 • Dr hab. Dorota Simpson, prof. WSAiB - zarządzania kapitałem ludzkim, uwarunkowania kulturowe w biznesie, negocjacje, przywództwo i marketing, zarządzanie międzynarodowe, International Business, modele strategii marketingowych,

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000 zł

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Przykładowe przedmioty

 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Metodologia badań w naukach ekonomicznych
 • Podstawy statystyki i metody pozyskiwania danych
 • Stosunki międzynarodowe
 • Podstawy ekonomii / podstawy filozofii
 • Psychologia zarządzania / psychologia społeczna
 • Socjologia zarządzania
 • Seminarium dyplomowe

Twoi wykładowcy

Seminaria dyplomowe są prowadzone w dwóch grupach (z nauk o zarządzaniu i jakości oraz z nauk prawnych) przez opiekunów naukowych, wskazanych przez kierowników seminariów doktorskich - odpowiednich za nauki o zarządzaniu i jakości oraz za nauki prawne.

Planowane konferencje naukowe są organizowane w dwóch grupach (z nauk o zarządzaniu i jakości oraz z nauk prawnych) przez kierowników seminariów doktorskich lub wskazanych przez nich profesorów.

Doktoranci dokonują w każdym semestrze wyboru jednego przedmiotu z listy ustalonej przez kierownika seminarium doktorskiego z zarządzania i jakości bądź przez kierownika seminarium doktorskiego z nauk prawnych. Każdy uczestnik seminarium może brać udział w przedmiotach profilowanych z Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz z Nauk Prawnych

Przykładowe przedmioty profilowane dla Seminarium Doktorskiego z Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • Aplikacje informatyczne w zarządzaniu,
 • Komunikacja społeczna,
 • Makroekonomia,
 • Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu,
 • Mikroekonomia,
 • Organizacje i funkcjonowanie sektora TSL,
 • Podstawy bankowości,
 • Podstawy logistyki,
 • Podstawy marketingu/zarządzanie marketingowe,
 • Podstawy zarządzania jakością,
 • Prawo pracy,
 • Przedsiębiorczość,
 • Rachunkowość i ubezpieczenia,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie zmianą.

Zapisz się na seminarium

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wysłanie formularza rozpoczyna proces rekrutacji i jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w grupie seminaryjnej. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje na skrzynkę mailową.

należy wypełnić wszystkie pola formularza


Masz pytania? Zadzwoń

Dziekanat

piętro 0, p. 19

Bernardyna Rudzka

Bernardyna Rudzka
Specjalista ds. studiów

tel. 58 660 74 34

e-mail b.rudzka@wsaib.pl