Seminarium Doktorskie w zakresie Nauk
o Zarządzaniu

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kadry specjalizującej się w zagadnieniach związanych z nauką i praktyką zarządzania. Od ponad dwudziestu lat prowadzi studia na kierunku Zarządzanie, zarówno licencjackie (I stopnia), jak i magisterskie (II stopnia) oraz liczne studia podyplomowe.

Niektórzy absolwenci kierunku Zarządzanie prowadzą własne badania naukowe zakończone doktoratami. Wydział Zarządzania WSAiB posiada wszystkie niezbędne akredytacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadczące o wysokim poziomie badań naukowych i jakości kształcenia.

Uczelnia dysponuje własnym, bogatym zasobem bibliotecznym umożliwiającym prowadzenie profesjonalnych i pogłębionych badań naukowych spełniających wymogi współczesnych dysertacji doktorskich.

Celem Seminarium Doktorskiego w zakresie Nauk o Zarządzaniu jest zapoznanie jego uczestników z metodyką prowadzenia badań naukowych oraz pomoc w przygotowaniu i obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Seminarium doktorskie na Wydziale Zarządzania trwa trzy lata (sześć semestrów). W seminarium doktorskim mogą wziąć udział osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000 zł

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Przykładowe przedmioty

 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Elektroniczne i klasyczne zasoby bibliograficzne
 • Metodologia badań ekonomicznych
 • Podstawy statystki i metody pozyskiwania danych
 • Psychologia zarządzania
 • Socjologia zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Przygotowanie do wystąpień naukowych

Twoi wykładowcy

Wydział Zarządzania WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi seminarium doktorskie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu, w specjalnościach:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - opiekun naukowy: prof. dr hab. Zdzisława Janowska
 • Zarządzanie logistyką - opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ficoń
 • Informatyczne systemy wspomagania zarządzania - opiekun naukowy: prof. dr hab. Bernard Kubiak
 • Zarządzanie finansami - opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Drwiło

 

Program seminarium doktorskiego przygotowuje uczestnika do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych,
 • przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (np. w Zeszycie Naukowym WSAiB),
 • realizacji programu seminarium obejmującego zajęcia fakultatywne, których formę określi prowadzący zajęcia w porozumieniu z uczestnikami seminarium,
 • przygotowania do wszczęcia przewodu doktorskiego, egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
 • uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

 

Opłata

Uczestnictwo w Seminarium Doktorskim w zakresie Nauk o Zarządzaniu jest płatne, opłata za semestr wynosi 3000 zł. Seminarium trwa 6 semestrów. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziekanacie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ulicy Kieleckiej 7 oraz pod numerem telefonu 58 660 74  42.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)

Zapisz się na seminarium

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wysłanie formularza rozpoczyna proces rekrutacji i jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w grupie seminaryjnej. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje na skrzynkę mailową.

należy wypełnić wszystkie pola formularza


Masz pytania? Zadzwoń

Dziekanat

piętro 0, p. 19

Beata Jersak

Beata Jersak
Specjalista ds. studiów

tel. 58 660 74 42

e-mail planowanie@wsaib.pl