Stopień I

Służby Mundurowe
studia I stopnia

NOWOŚĆ

studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Studia licencjackie na specjalności Służby Mundurowe adresowane są do osób, które interesują się podjęciem pracy w tego rodzaju służbach, a także tych wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.  

Przygotujemy Cię do pełnienia obowiązków funkcjonariusza służb o charakterze policyjnym, w tym w Policji, Straży Granicznej, w Służbach Zbrojnych, w strażach i inspekcjach, a także w Służbie Więziennej, CBA, SOP i PSP.

Studia prowadzone są przez grono praktyków, pracowników służb mundurowych, wykładowców posiadających doświadczenie w pracy w Policji oraz Wojsku i realizowane są na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii WSAiB w Lęborku.

Czego się nauczysz na specjalności Służby Mundurowe

 • jak funkcjonują i jakie mają uprawnienia służby mundurowe
 • jak wyglądają zasady działalności operacyjnej służb specjalnych
 • poznasz przepisy prawa niezbędne do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa
 • jakie są zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni,
 • jak udzielać pierwszej pomocy
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i jak prowadzić negocjacje

Po ukończeniu studiów licencjackich na specjalności Służby Mundurowe otrzymasz tytuł zawodowy licencjata i możesz kontunuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr letni przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 19.12.2022 - 28.02.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.