Stopień II

Służby Specjalne i Policyjne
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne),
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Służby Specjalne i Policyjne to specjalność, którą studenci mogą wybrać na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Proponowane studia magisterskie z pewnością spełnią oczekiwania wszystkich, którzy poszukują interesujących zajęć z dużą dozą praktyki, gdzie słuchacze mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu securitologii z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Celem studiów jest zapoznanie z procedurami administracyjnymi, wiedzę z zakresu ochrony tajemnicy, zabezpieczenia informacji i danych, kwalifikowaniem i systematyzowaniem zjawisk w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym, a także bezpieczeństwa epidemiologicznego i terroryzmu. Celem proponowanych studiów jest również zapoznanie studentów z problematyką przestępczości wirtualnej. Ta nielegalna, obecna dzisiaj praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia działalność, skierowana jest przeciwko systemom komputerowym lub też realizowana jest przy wykorzystaniu systemów komputerowych, a także Internetu czy sieci komputerowych.

Na zajęciach m.in. w zakresie internetowej komunikacji przestępców, prewencji w cyberprzestępczości czy też analizy śledczej i dezinformacji oraz współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych czy zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej studenci zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, które znakomicie przygotowują do pracy w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym, w obszarach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Decydując się na proponowane tutaj studia magisterskie, możesz zatem podjąć pracę m.in. w służbach Policji, CBA czy też w służbach specjalnych/wywiadowczych.

Absolwent studiów WSAiB Gdynia uzyska specjalistyczną wiedzę w zakresie cyberprzestępczości, jej miejsca w hierarchii zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, sposobów jej zapobiegania i zwalczania. Kluczową zaletą proponowanych zajęć jest z pewnością ich praktyczny wymiar, który znakomicie przygotowuje do pracy zawodowej i pozwala zdobyć konkretne umiejętności. Aspekt ten doceniają najlepsi specjaliści, eksperci i praktycy w branży.
Dyplom ukończenia studiów II stopnia poświadcza również przygotowanie menedżerskie do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Studia w Gdyni to niemal gwarancja zatrudnienia w instytucjach analitycznych i badawczych, w służbach zwalczających tę właśnie formę przestępczości, w administracji państwowej, w bankowości, w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

Dowiedz się dokładnie, jak przebiega rekrutacja na studia w WSAiB Gdynia, a potem podejmij wyzwanie, studiuj i zyskaj interesującą pracę, którą będziesz wykonywać z najlepszymi specjalistami w kraju!
Studia magisterskie w WSAiB Gdynia to gwarancja interesujących, praktycznych zajęć i wyjątkowej pracy ✔Dołącz do najlepszych!

 

Przykładowe przedmioty

 • Dostęp do informacji publicznej
 • Współdziałanie służb w sytuacjach kryzysowych
 • Nowoczesne systemy łączności
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT
 • Tajemnice prawnie chronione
 • Zabezpieczanie imprez masowych

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr letni przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 19.12.2022 - 28.02.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.