Stopień II

Logistyka Międzynarodowa
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia magisterskie (1,5 roku, 3 semestry) na kierunku Logistyka i specjalności Logistyka Międzynarodowa poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności pozyskane na studiach licencjackich na kierunku Logistyka i na kierunkach pokrewnych, takich jak Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Interdyscyplinarny charakter kształcenia z zakresu zarządzania, nauk prawnych i finansów stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby współczesnego rynku pracy.

Studia łączą zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Wykłady prowadzą eksperci i praktycy. Podczas zajęć, ćwiczeń i warsztatów studenci poznają procedury obowiązujące w handlu międzynarodowym, zarządzania łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach, konfigurowania systemów logistycznych oraz zasady biznesowych negocjacji w międzynarodowym środowisku logistycznym. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSAiB. Szkoła współpracuje z największymi przedsiębiorstwami branży TSL w województwie pomorskim, m.in. Portem Morskim Gdynia S.A., Uni-Logistics Sp. z o.o., innymi.

Studia przygotowują do pracy również pod względem umiejętności językowych - studenci mogą wybierać spośród kilku języków obcych wykładanych na specjalności Logistyka międzynarodowa.

PROFIL KANDYDATA I STUDENTA NA SPECJALNOŚCI LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Absolwenci studiów w Gdyni potrafią identyfikować i interpretować problemy gospodarcze w skali krajowych sektorów gospodarczych i światowych rynków. Są przygotowani do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty we wszystkich sektorach aktywności logistycznej.
Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Logistyka zapewnia studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające na rzetelne i twórcze wypełnianie funkcji zawodowych, w tym kierowniczych i menedżerskich, w różnych sektorach gospodarki, zarówno morskiej - przedsiębiorstwach żeglugowych, portowych, jak i lądowej – firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, handlowych, czy też obsługujących transakcje rynkowe.

Przykładowe przedmioty

 • Transport międzynarodowy
 • Spedycja międzynarodowa i usługi logistyczne
 • Logistyka międzyanrodowa i globalna
 • Logistyka a internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw
 • Relacje interpersonalne na międzynarodowym rynku TSL
 • Wykład eksperta

Studia II stopnia na kierunku Logistyka, specjalności logistyka Międzynarodowa trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.