Zarządzanie Bezpieczeństwem Energetycznym

studia magisterskie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE SĄ W LĘBORKU

Bezpieczeństwo energetyczne ma związek przede wszystkim ze współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi. Jest ono określane jako pewien stan gospodarki, który umożliwia pokrycie zapotrzebowania na paliwo oraz energię, przy czym musi odbywać się to przy zachowaniu wszelkich standardów ochrony środowiska.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu roli infrastruktury produkcyjnej, transportowej, zasad funkcjonowania rynku energii, geologii i geografii, właściwości fizycznych i chemicznych surowców energetycznych oraz zagadnienia techniczne związane z produkcją energii.

Dodatkowo zajęcia praktyczne pozwolą na uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu planowania i zarządzania projektami energetycznymi. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra naukowa oraz specjaliści zawodowo związani z rynkiem energii w Polsce.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Przygotujemy absolwentów do objęcia stanowisk kierowniczych w energetyce oraz pracy w koncernach energetycznych i przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw.

Absolwenci zostaną zapoznani z popularnymi metodami produkcji, przetwarzania i dystrybucji energii, a także zagadnieniami związanymi planowaniem bezpiecznej eksploatacji maszyn i instalacji w energetyce. Absolwentom przekazane zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski.

Absolwent tej specjalności będzie mógł pracować na stanowiskach eksperckich w przedsiębiorstwach, które zajmują się eksploatacją energii. Poza tym swoją karierę zawodową będziesz mógł rozwijać we wszelkich instytucjach w sektorze publicznym.

Studia te przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: strategii stosowanej w polskiej polityce energetycznej; sposobów planowania inwestycji w energetyce; regulacji prawnych w sektorze energetycznym; rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie energetyki.

Absolwent bezpieczeństwa energetycznego może podjąć pracę związaną np. z: przeciwdziałaniem zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych; utrzymywaniem porządku i ładu publicznego; koordynowaniem projektów społecznych; określania aktualnych tendencji rozwojowych w zakresie rynku energetycznego.

 • w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • w strukturach zarządzania kryzysowego
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w służbach mundurowych i specjalnych
 • w firmach funkcjonujących na rynku energetycznym
 • we własnej działalności gospodarczej

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Społeczna percepcja zagrożeń
 • Regulacje w sektorze energetycznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka Energetyczna Polski
 • Megatrendy w sektorze energii
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
 • Gospodarka złożami kopalin i ich wykorzystanie
 • Energetyka i koncerny energetyczne w Polsce
 • Właściwości fizyczne i chemiczne surowców energetycznych
 • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • Metody wytwarzania energii elektrycznej
 • Ekologia i ochrona środowiska w energetyce
 • Gospodarka odpadami i utylizacja
 • Planowanie i zarządzanie projektami energetycznymi
 • Potrzeby energetyczne i możliwości produkcyjne
 • Rynek mocy
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Zarządzanie eksploatacją urządzeń w energetyce
 • Rola infrastruktury produkcyjnej, transportowej i dystrybucyjnej w energetyce
 • Zagadnienia techniczne związane z produkcją energii
 • Geografia ekonomiczna związana z produkcją energii
 • Analiza politycznego i prawnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3-sem.)
->
880 zł (5 rat)
->
4400 zł

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.