Agent Celny

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Absolwenci kierunku mogą zostać wpisani na listę agentów celnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów!

Celem studiów w Gdyni na kierunku Agent Celny jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów.

W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe Agent Celny spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

Studia na kierunku Agent Celny skierowane są do:

  • osób pracujących, bądź zamierzających podjąć pracę, w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu agenta celnego, jak również pracy w urzędach celnych.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3200 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Organizowane w WSAiB studia podyplomowe Agent Celny są skierowane do osób planujących pracę w agencjach lub urzędach celnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Wśród wykładowców znajdują się także praktycy – osoby mające duże doświadczenie w pracy dla firm obsługujących międzynarodowy obrót towarowy.

Na studia podyplomowe Agent Celny zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uaktualnieniem swojej wiedzy. Pracownicy agencji celnych mają szansę zapoznać się z planowanymi zmianami w prawie w kontekście planowanego Brexit. Wiadomo, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zwiększy zapotrzebowanie na agentów celnych na rynku – studia podyplomowe Agent Celny to szansa dla osób planujących zmianę zawodu.

Z uwagi na porty, lotniska i centra logistyczne rozlokowane na terenie Trójmiasta, w tym regionie Polski nie brakuje firm zainteresowanych zatrudnieniem agentów celnych. Studia podyplomowe Agent Celny gwarantują uzupełnienie, uaktualnienie i usystematyzowanie już posiadanej wiedzy, którą następnie będzie można wykorzystać w codziennej pracy.

Rozpoczynając studia podyplomowe Agent Celny, słuchacze mogą liczyć na połączenie zagadnień teoretycznych z zajęciami praktycznymi. Dzięki licznym zadaniom, w tym tworzeniu dokumentacji celnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przykładom z praktyki, słuchacze zostaną odpowiednio przygotowani do wykonywania pracy na stanowisku agenta celnego.

  • jednostkach administracji publicznej, które są związane z międzynarodowym obrotem towarów,
  • międzynarodowych firmach spedycyjnych,
  • firmach specjalizujących się w międzynarodowym obrocie towarami.

Na studia podyplomowe Agent Celny mogą zapisać się również aktualni przedsiębiorcy, którzy specjalizują się w międzynarodowym obrocie towarami oraz ci, którzy chcą założyć agencję celną.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Studia stacjonarne.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt ECTS, realizowanych w trakcie 9 zjazdów (2 semestry), soboty/niedziele w godzinach 09.00-17.30.
System modułowy zajęć pozwala na realizację ich w formie praktycznej tj. warsztatów czy case study.

• Prawo karne skarbowe
• Unijne prawo celne
• Ceny transferowe w prawie celnym
• Obsługa celna przedsiębiorstw
• Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego
• Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym
• Elementy logistyki celnej
• Współczesne środki polityki handlowej
• Uregulowania okołocelne
• Elektroniczne formy obsługi zgłoszeń celnych
• Umowy międzynarodowe w sprawach celnych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Agent celny jest zdanie egzaminu końcowego po II semestrze w formie testu.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów mogą zostać wpisani na listę agentów celnych.

Posiadając świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Agent Celny absolwent może samodzielnie złożyć wniosek o wpis na listę agentów celnych, wysyłając komplet wymaganych dokumentów do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Po szczegóły dotyczące warunków i wymaganych dokumentów zapraszamy na stronę Biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1298

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy