Kryminalistyka z kursem detektywistycznym

studia podyplomowe

Opis kierunku

CEL STUDIÓW

Studia umożliwiają zapoznanie się w sposób praktyczny z osiągnięciami kryminalistyki w obszarze ujawniania i zabezpieczania śladów, ze szczególnym wykorzystaniem jej elementów w pracy detektywa. W ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z bezpieczeństwem realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

ADRESACI STUDIÓW

 • funkcjonariusze służb porządku publicznego, służb specjalnych, Służby Więziennej;
 • osoby chcące w przyszłości wykonywać pracę detektywa;
 • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji zajmujący się problematyką bezpieczeństwa;

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 2900 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym w Gdyni

Sposobem na poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu kryminalistyki są Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym. Słuchacze tych studiów mogą również zaktualizować swoją wiedzę, co może być szczególnie cenne dla osób powracających do zawodu np. kuratora sądowego po dłuższej przerwie.

Aby Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym były maksymalnie przydatne dla słuchaczy, w programie znalazły się wybrane zagadnienia z kryminalistyki, kryminologii i psychologii sądowej. Słuchacze zapoznają się także z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzą się więcej o prowadzonych w tym zakresie pracach legislacyjnych, dzięki czemu po wejściu w życie nowych przepisów będą wiedzieć, jak je prawidłowo interpretować.

Podyplomowa Kryminalistyka w Trójmieście, kierunek dla przyszłych detektywów

Agencje detektywistyczne działają na obszarze całej Polski. Osoby dostrzegające potencjał w trójmiejskim rynku mogą potraktować Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym jako doskonałe przygotowanie do zawodu detektywa i otwarcia własnej działalności gospodarczej – biura detektywistycznego.

Wykładowcy prowadzący Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym to zespół doświadczonych, wysoko cenionych w środowisku naukowym pracowników. Poszczególne bloki tematyczne zostały tak opracowane, by słuchacze mieli szanse rozwijać swoje umiejętności. Wiele zagadnień jest krótko omawianych na wykładach, a następnie pogłębianych na zajęciach praktycznych.

Studiuj podyplomowo Kryminalistykę z kursem detektywistycznym w Trójmieście

Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym pozwalają poszerzyć i utrwalić wiedzę. Są one dedykowane pracownikom instytucji samorządowych, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami z zakresu kryminalistyki. Kurs detektywistyczny prowadzony w ramach studiów to szansa na zdobycie dodatkowych uprawnień i alternatywnego zawodu.

Na Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym zapraszamy osoby chcące się przekwalifikować i poszukujące ciekawego, pełnego wyzwań zawodu. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku daje duże perspektywy pracy i rozwoju zawodowego – absolwenci znajdują zatrudnienie w trójmiejskich biurach detektywistycznych, służbach mundurowych oraz instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

100% praktyki

Studia podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z bezpieczeństwa a przede wszystkim kryminalistyki oraz chcieliby zdobyć wiedzę umożliwiającą wydanie licencji detektywa. Szczególnie przydatne są dla osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w administracji lub przygotowują się do realizacji tych zadań przede wszystkim funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników agencji i służb ochrony oraz administracji samorządowej i rządowej. Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym.

dr Wojciech Wosek

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt ECTS, realizowanych w trakcie 9 zjazdów (2 semestry), soboty/niedziele w godzinach 09.00-17.30.

System modułowy zajęć pozwala na realizację ich w formie praktycznej tj. warsztatów czy case study.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego po II semestrze w formie testu z wiedzy ogólnej.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa wydanego przez firmę EMSA 2012.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY TEMATYCZNE:

1. Ochrona danych osobowych

 • Stan prawny – aktualny stan prawny oraz przygotowywane zmiany/projekty
 • Pojęcie danych osobowych
 • Organy ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady prowadzenia zbiorów danych osobowych
 • Zasady rejestracji zbiorów danych osobowych
 • Przestępstwa z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ochrona źródeł informacji
 • Ochrona danych osobowych i materiałów uzyskanych przez detektywa w ramach wykonywanych czynności

2. Ochrona informacji niejawnej

 • Pojęcie informacji niejawnej, zakres informacji podlegającej ochronie oraz ich klasyfikacja
 • Zasady ochrony i przetwarzania informacji niejawnej
 • Dostęp do informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

3. Praktyczne uwarunkowania pracy detektywa

 • Ustawowe uprawnienia detektywa
 • Obowiązki detektywa i ograniczenia dotyczące uzyskiwania informacji przez detektywa
 • Odpowiedzialność karna i cywilna za działania prowadzone w ramach działalności z zakresu usług detektywistycznych
 • Tryb i zasady nabywania uprawnień do wykonywania zawodu detektywa
 • Wymagania kwalifikacyjne niezbędne dla osób chcących wykonywać zawód detektywa
 • Sprzęt wykorzystywany w ramach realizacji stawianych zadań
 • Metodyka pracy detektywa
 • Etyka w pracy detektywa
 • Obserwacja zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne

4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 • Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
 • Odpowiedzialność karna i cywilna za działania prowadzone w ramach działalności z zakresu usług detektywistycznych
 • Organy uprawnione do kontrolowania działalności gospodarczej
 • Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
 • Rejestr działalności regulowanej i jego forma
 • Przepisy regulujące wykonywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresu usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej z zakresu usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej
 • Konstytucyjne uregulowania:
  – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
  – wolności i prawa osobiste
 • Środki ochrony wolności i praw

5. Wybrane elementy prawa karnego materialnego i procesowego

 • Źródła i podział prawa
 • Zasady odpowiedzialności karnej
 • Pojęcie przestępstwa i ich podział, wykroczenia
 • Formy popełnienia przestępstwa
 • Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
 • Katalog przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Katalog przestępstw przeciwko wolności
 • Katalog przestępstw przeciwko mieniu
 • Wykroczenia przeciwko mieniu
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Przestępstwa przeciwko dokumentom
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Przestępstwa przeciwko pieniądzom i papierom wartościowym oraz obrotowi nimi
 • Uprawnienia pokrzywdzonego
 • Prawa i obowiązki świadka
 • Prawa i obowiązki oskarżonego
 • Dowody w procesie karnym
 • Ujęcie osoby w rozumieniu prawa
 • Społeczny i prawny obowiązek powiadamiania o przestępstwach ściganych z urzędu

6. Prawo cywilne, cywilne procesowe oraz zagadnienia prawa rodzinnego – wybrane elementy

 • Pojęcie osoby fizycznej i prawnej. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • Oświadczenie woli i wady oświadczeń woli
 • Zobowiązania
 • Umowy i formy ich zawierania
 • Podstawowe umowy nazwane
 • Czyny niedozwolone
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Małżeństwo
 • Stosunki majątkowe miedzy małżonkami
 • Obowiązek alimentacyjny
 • Zagadnienia ogólne
 • Prawa i obowiązki pozwanego
 • Dowody w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie w sprawach małżeńskich
 • Postępowanie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń majątkowych

7. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej

 • Pojęcie i zakres kryminalistyki
 • Wybrane techniki kryminalistyczne (zajęcia praktyczne – laboratoryjne)
 • Identyfikacja kryminalistyczna
 • Problemy metod śledczych problematyka
 • Problematyka metod przestępczych
 • Pojęcie kryminologii
 • Metody badań kryminalistycznych /wybrane metody/
 • Pojęcie wiktymologii
 • Rola ofiary w genezie przestępstwa
 • Pojęcie psychologii sadowej zagadnienia ogólne
 • Psychologia zeznań i wyjaśnień
 • Diagnoza psychologiczna

8. Służby specjalne i policyjne w polskim systemie prawnym

 • Ustawa o Policji i jej zadania
 • Uprawnienia funkcjonariuszy Policji
 • Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Czynności operacyjno- rozpoznawcze
 • Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Zadania i uprawnienia funkcjonariuszy ABW
 • Zadnia Agencji Wywiadu
 • Zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
 • Zadania Straży Granicznej
 • Zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej

9. Podstawy użycia broni palnej (zajęcia praktyczne / strzelnica)

10. Taktyki i techniki samoobrony (zajęcia praktyczne / sala)

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy

Masz pytania?