Mediacje Rodzinne

studia podyplomowe

Opis kierunku

Interdyscyplinarny kierunek dla profesjonalistów w dziedzinach prawa, mediacji i psychologii oraz osób zainteresowanych tematyką mediacji rodzinnych

Studia podyplomowe w przedmiocie mediacji rodzinnych zostały stworzone jako interdyscyplinarny kierunek o dużym współczynniku praktycznym, adresowany do specjalistów i praktyków w dziedzinach prawa, mediacji lub psychologii oraz osób chcących zdobyć wiedzę o mediacjach rodzinnych ze zróżnicowanych perspektyw. Program studiów, odzwierciedlający złożony charakter mediacji rodzinnych umożliwi zarówno wszechstronne podniesienie kwalifikacji, jak i praktyczne udoskonalenie warsztatu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Cel – Studia mediacje podyplomowe

Podyplomowe studia mediacje rodzinne – adresaci

Kierunek skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wszechstronną wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych. Program studiów ułożony jest z myślą o osobach zajmujących się problematyką rodziny, ustania małżeństwa, konfliktu i komunikacji lub zainteresowanych przedmiotową tematyką. Studia adresowane są przede wszystkim do: profesjonalnych pełnomocników, sędziów, kuratorów, mediatorów, psychologów i pedagogów.

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi na kierunku Mediacje Rodzinne zapraszamy do zapoznania się z programem studiów i zagadnieniami, poruszanymi podczas zajęć oraz sylwetkami wykładowców-praktyków, klikając poniższy odnośnik.

100% praktyki

Od lat zainteresowana problematyką Prawa Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Rodzinnego i tematyki rozwodów. Inicjatorka i założycielka Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni – pierwszego w Polsce prywatnego ośrodka specjalistycznego wsparcia dla osób w sytuacji rozwodu, kompleksowo łączącego kompetencje prawne, mediacyjne i psychologiczne. Propagatorka dialogu w sprawach rozwodowych oraz alternatywnych metod polubownego rozwiązywania konfliktów, ze uwzględnieniem optyki i długofalowego dobra dziecka. Na co dzień koordynuje działania Centrum oraz zarządza pracami Zespołu Prawnego.

dr Aleksandra Brodecka
Adwokat, doktor prawa. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Warszawie.

Zajęcia:

 • obejmują 180 godzin dydaktycznych (co odpowiada 30 punktom ECTS)
 • odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 09.00 – 17.30
 • realizowane podczas 9 zjazdów w roku akademickim.

Czas trwania studiów: dwa semestry.

PANEL PRAWNY

Materialno-prawne aspekty relacji pomiędzy małżonkami

 • prawa i obowiązki małżeńskie
 • małżeńskie ustroje majątkowe
 • ustanie małżeństwa i separacja
 • obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny
 • alimenty na byłego małżonka
 • podział Majątku i rozliczenia między byłymi małżonkami

Materialno-prawne aspekty relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi

 • władza rodzicielska –zakres i obowiązki z niej wynikające
 • opieka nad małoletnimi – ustalenie miejsca pobytu oraz kontaktów z drugim rodzicem
 • sposoby finansowania małoletnich – obowiązek alimentacyjny

Przebieg postępowania sądowego

 • właściwość sądów
 • koszty procesu
 • ugody zawierane przed sądem
 • przebieg postępowań rodzinnych
 • wywiady środowiskowe

Praca na pismach procesowych – umiejętność konstruowania i rozumienia pism procesowych

 • warsztaty

Aspekt zagraniczny w sprawach rodzinnych

 • jurysdykcja
 • rozwody transgraniczne
 • uprowadzenia rodzicielskie

Wybrane zagadnienia prawa karnego

 • przestępstwa na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej

PANEL MEDIACYJNY

Podstawy mediacji

 • mediacje wśród ADR
 • zasady mediacji
 • kierunki mediacji (mediacje w kierunku pojednania)
 • przeciwwskazania do mediacji
 • etyka pracy mediatora
 • alternatywy dla mediacji
 • podstawy prawne mediacji

Warsztat pracy mediatora

 • modele mediacji (m. facylitatywna, ewaluatywna, humanistyczna, ekspercka, porozumienia bez przemocy, transformatywna, narratywna, oparta na interesach stron)
 • techniki pracy mediatora
 • dziecko w mediacji
 • diabelskie koło konfliktu

Współpraca mediatora z pełnomocnikami oraz sądem

 • relacja mediatora z sądem
 • porozumienia wychowawcze
 • rola pełnomocnika w mediacji
 • mediacje na skierowanie sądu a mediacje umowne

Dokumentacja z mediacji

 • porozumienie wychowawcze
 • ugody na cele sądowe
 • ugody na cele notarialne
 • modele opieki

PANEL PSYCHOLOGICZNY

Konflikt/kryzys w rodzinie

 • dynamika i eskalacja konfliktu rodzinnego
 • sytuacje trudne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
 • strategie rozwiązywania konfliktów rodzinnych
 • praktyczny trening rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Rodzina w rozwodzie

 • rozwód jako proces
 • dziecko w sytuacji rozpadu rodziny/przygotowanie dziecka do rozstania rodziców
 • przemoc i agresja w rodzinie (przemoc religijna)
 • alienacja rodzicielska
 • kompetencje rodzicielskie

Psychologiczne kompetencje mediatora

 • sztuka komunikacji interpersonalnej
 • wizerunek i autoprezentacja mediatora
 • emocje i stres w czasie mediacji/ w pracy mediatora
 • rozwijanie kompetencji osobistych mediatora
 • superwizja

Elementy psychologii rozwojowej dziecka

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy