KONFERENCJA NT. UZALEŻNIEŃ

KONFERENCJA NT. UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni z okazji XX-lecia swojej działalności organizuje konferencję pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”. Partnerem organizacyjnym konferencji jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Gdyni w naszej uczelni.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni oraz Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy osoby, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami zagrożonymi uzależnieniami, uzależnionymi oraz ich bliskimi, a także osoby pragnące zgłębić swoją wiedzę na temat pracy z tą grupą pacjentów/klientów.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, miejscem poszukiwania inspiracji i pogłębiania rozumienia funkcjonowania osób uzależnionych oraz ich bliskich, po to by budować strategie pomocy oparte o aktualną wiedzę, a przez to zwiększać jakość pracy z tą grupą pacjentów/klientów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z pracą z osobami uzależnionymi zarówno od substancji psychoaktywnych oraz osobami uzależnionymi behawioralnie ,a także ich rodzinami. Zaczynamy od wykładu o kierunkach zmian paradygmatu w pracy z osobami uzależnionymi. Następnie przybliżamy rozumienie uzależnienia w podejściu humanistycznym. Kolejna prelekcja poświęcona będzie roli rodziny w procesie terapii osób uzależnionych i innowacjach w budowaniu oferty dla bliskich osób uzależnionych. Przybliżymy również pracę z osobami z tzw. „podwójną diagnozą oraz specyfikę pracy z różnorodną grupą osób uzależnionych behawioralnie. Następnie będzie można poszukać inspiracji jak uniknąć wypalenia zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 20 maja 2018 r.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program, noty biograficzne prelegentów oraz inne informacje na stronie: opitu.pl

Konferencja realizowana jest ze środków Gminy Gdynia w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2010”.

pdfProgram_XX-lecia_konferencji_OPITU.pdf