Konferencja rozpoczyna się za

ORGANIZATOR KONFERENCJI

WSPÓŁORGANIZATORZY

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE KONFERENCJI

W ostatnich latach życie Europy i świata zakłócił wstrząs pandemiczny oraz kryzys wojenny na Ukrainie. Towarzyszyły im i wciąż towarzyszą inne zjawiska oceniane jako niekorzystne dla ogólnej stabilności procesów społeczno-ekonomicznych, których skutki stały się już odczuwalne globalnie.

Rozmiar zjawisk skoncentrowanych wokoło tematu konferencji wymaga ich bieżącej analizy, i w miarę możliwości, pogłębionej refleksji lub – postawienia hipotez co rozwoju sytuacji, prognozowania działań zaradczych, względnie opisu aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do problematyki społecznej oraz ekonomicznej jak również odniesienia jej do określonych, zwyczajnych i często nadzwyczajnych uregulowań prawnych. Temu będzie służyć zarówno tak prezentacja wyników badań podczas konferencji, jak monografia zbierająca ustalenia badawcze.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

1 Kryzys jako zjawisko ekonomiczne i społeczne

 • medialne obrazy kryzysów,
 • walka z podziemiem gospodarczym w Polsce i na świecie,
 • zwalczanie przestępczości skarbowej (afery podatkowe – studia przypadków),
 • procedury ścigania przestępstw skarbowo-gospodarczych,
 • kryzys jako determinant przestępczości.

2 Zarządzanie bezpieczeństwem obrotu gospodarczego

 • bezpieczeństwo systemu bankowego w sytuacji kryzysowej; zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych,
 • cyberteroryzm i cyberbezpieczeństwo w administracji biznesie (studia przypadków),
 • bezpieczeństwo informacji w działalności biznesowej i publicznej,
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa,
 • współczesne problemy wojny ekonomicznej,
 • manipulacje prawem gospodarczym,
 • katastrofy humanitarne a zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym,
 • konflikty społeczne a bezpieczeństwo gospodarcze,
 • konflikty wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze,
 • bezpieczeństwo gospodarcze w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym,
 • zarządzenie bezpieczeństwem transportu (morski, lotniczy, kolejowy, drogowy).

3 Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym

 • przewlekłość postępowania sądowego w sprawach gospodarczych a stabilność podmiotu gospodarczego,
 • osobliwości procesów społecznych jako przyczyna niepewności w podejmowaniu decyzji ekonomicznych,
 • windykacje i egzekucje w kontekście bezpieczeństwa finansowego,
 • bezpieczeństwo publiczne czy społeczne – dylematy pojęciowe,
 • edukacja dla bezpieczeństwa (prawa konsumenta, upadłość konsumencka, edukacja podatkowa, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo mienia, edukacja dla bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego).

Języki konferencji i monografii: polski, angielski.

Liczba punktów za rozdział w monografii: 20.

Objętość artykułu w monografii: polski, angielski.

Języki konferencji i monografii: 20.000 – 30.000. znaków.

REJESTRACJA


Formularz rejestracyjny do pobrania

Formularz rejestracyjny PL PDF

Formularz rejestracyjny PL DOC

Zeskanowane formularze prosimy wysłać drogą mailową na adres: p.lorkowski@wsaib.pl
lub w formie wydruków papierowych na adres:
Rektorat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
ul. Kielecka 7,
81-803 Gdynia,
z dopiskiem „Konferencja Jastrzębia Góra”

KONTAKT