dr

Waldemar Kunz

praktyk gospodarczy, przedsiębiorca, samorządowiec, wykładowca na WSAiB w Gdyni
Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Napisana przeze mnie rozprawa doktorska rozpatruje pozytywny wpływ innowacji na rozwój ekonomiczno-społeczny gmin w Polsce. Od 2012 roku jestem wykładowcą na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.  
 
Moja dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk ekonomicznych i dotyczy głownie: problematyki rozwoju regionalnego, w tym ekonomicznych, politycznych i społecznych uwarunkowań działalności samorządów; funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw; wpływu innowacji zarówno na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów, jak i ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem; kreowania postaw menedżerskich i kierowniczych; makroekonomicznych i mikroekonomicznych dylematów współczesnej gospodarki.
 
Przedstawiony powyżej układ tematyczny jest logiczną konsekwencją dotychczasowej aktywności naukowej, zawodowej i społecznej, doskonale łączącej  zainteresowania z realizowaną działalnością biznesową i kilkunastoletnią praktyką samorządową.
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Makroekonomia
  • Mikroekonomia
  • Finanse publiczne i przedsiębiorstw
  • Zarządzanie partycypacyjne
  • Polityka regionalna
  • Zarządzanie strategiczne

Publikacje

 
W. Kunz, Innowacyjne zarządzenie jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, Zeszyt Naukowy WSAiB im. E.Kwatkowskiego w Gdyni, nr 22/2016.
W. Kunz  Inwestycje drogowe a innowacje w polskich gminach, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wybrane Problemy Systemów Transportowych w Drugiej Dekadzie XXI wieku, nr 54/2015.