dr hab. prof. WSAiB

Mariusz Gizowski

dr hab., prof WSAiB

Z wykształcenia jestem politologiem i pedagogiem społecznym; specjalistą ds. pracy socjalnej, patologii i bezpieczeństwa społecznego; specjalistą ds. zagadnień penitencjarnych i resocjalizacji; ekspertem ds. destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych oraz patologicznych subkultur młodzieżowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pełniłem funkcję wychowawcy Działu Penitencjarnego i oficera Służby Więziennej Rejonowego Aresztu Śledczego w Gdańsku, zaś w latach 1994–1996 starszego inspektora Wydziału Informacji i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W przeszłości byłem związany z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. W latach 2007–2010 byłem kierownikiem Katedry Nauk Społecznych, a następnie kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; w latach 2012–2015 pełniłem funkcję kierownika Zakładu Edukacji Szkolnej oraz Zakładu Filozofii i Myśli Edukacyjnej Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Politechniki Koszalińskiej. W latach 2008–2009 pełniłem funkcję prezesa Rady Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich i dyrektora Instytutu Autorskiego – Ośrodka Naukowo-Dokumentacyjnego przy Radzie Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie.
Jestem autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym dwudziestu trzech opracowań zwartych (publikacji książkowych). W swoich badaniach naukowych podejmuję zwłaszcza problematykę z zakresu pracy socjalnej, bezpieczeństwa społecznego oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych. Jako badacz problematyki współczesnej myśli filozoficzno-pedagogicznej i resocjalizacyjnej zajmuję się też naukami pomocniczymi historii. Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. Za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego zostałem wyróżniony m.in. Medalem Gryfa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”.

Prowadzę głównie zajęcia z bezpieczeństwa społecznego, polityki socjalnej administracji i polityki penitencjarnej.


 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

gizowski.info

Prowadzone zajęcia:

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Patologie społeczne
  • Nowe ruchy społeczne a bezpieczeństwo państwa

Publikacje

Gizowski M., Wosek W. (red.), Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo - Kryminologia - Kryminalistyka, Gdynia 2019.
Gizowski M., Jędrzejczyk J. (red.), Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo - Kryminologia – Kryminalistyka, Gdynia 2018.
Gizowski M., Tatarczuk C., Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze aksjologicznym, Gdynia 2017.
Gizowski M., Knyżewski K., Wybrane zagrożenia stanu bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji, Gdynia 2017.
Gizowski M., Niebezpieczne nurty i idee filozoficzno-pedagogiczne XX wieku, Koszalin 2015.
Gizowski M., Mamiedow P., Resocjalizacja a religia. Szkice edukacyjne, Gdańsk 2015.
Gizowski M. (red.), Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej, Koszalin 2014.
Gizowski M., Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna w aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje - nurty - problemy, Koszalin 2013.
Gizowski M. (red.), Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia - szkice - rozprawy, Koszalin 2013.
Gizowski M. (red.), Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Gdynia 2012.
Gizowski M. (red.), Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice, Gdańsk 2012.
Gizowski M., Wybrane problemy teorii kształcenia. Szkice pedagogiczne, Szczecin 2012.
Gizowski M., Wybrane aspekty pracy socjalnej. Analiza krytyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2011.
Gizowski M., Los problemas de transformación del sistema en Polonia. Monografia de la transformación polaca en el contexto de cambios en Europa, Gdańsk 2010.
Gizowski M., Elitarne ruchy kobiece SOROPTIMIST i ZONTA w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej, Gdańsk 2004.
Gizowski M., Model genetyczno-programowy partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Gdańsk 2003.
Gizowski M. (red.), Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej  diaspory na świecie, Gdańsk 2003.
Gizowski M., Źródła i obiekty gdańskiej heraldyki patrycjuszowskiej, Gdańsk 2002.
Gizowski M., Kozłowski E. F., Pawluczuk Z., Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie, Gdańsk 2002.
Gizowski M., Herby patrycjatu gdańskiego / Wappenschilder des Danzinger Patriziats, Gdańsk 1999/2000.
Gizowski M., Moska W., Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej (1985-1999), Gdańsk 2000.
Gizowski M., Moska W., Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (1989-1995), Gdańsk 1999.
Gizowski M., Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, Warszawa 1994.