• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

prof. zw. dr hab.

Włodzimierz Rydzkowski

Prof. W. Rydzkowski uzyskał stopień magistra nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 1969 roku, a w 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na tym samym wydziale. W 1997 roku otrzymał tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP.
W roku 1969 podjął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej jako asystent-stażysta, a od 1970 roku jako asystent na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszedł wszystkie stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. Od 1993 r. kieruje Katedrą Polityki Transportowej.

Prof. W. Rydzkowski wykładał m.in. ekonomikę transportu, politykę transportową i logistykę. Przestawił ponad 70 referatów na konferencjach naukowych (w tym były to 24 konferencje międzynarodowe poza granicami Polski m.in. Annual CLM Conference, Washington D.C., 1993, 10th International Logistics Congress. Toronto, 1993, Annual CLM Conference, Chicago Il., 2003).

W latach 1986-1987 był stypendystą Fundacji Fulbrighta w University of Louisville (USA) i stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Visiting Professor w University of Tennessee (USA) w 1991 r. Wykładał gościnnie w 10 uczelniach w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Prof. W. Rydzkowski był autorem, współautorem i redaktorem naukowym 15 książek i monografii (w tym “Transport”, 5 wydań – ostatnie 2009 r., "Polityka transportowa", 3 wydania, “Usługi logistyczne”, 3 wydania – ostatnie 2011 rok, „Przewozy intermodalne” 2015 rok, „Współczesna polityka transportowa” 2017 rok) i 80 artykułów (17 po angielsku w tym w takich czasopismach jak The Logistics and Transportation Review, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Transportation Quarterly, and Logistics Europe).
Prof. W. Rydzkowski posiada duże zasługi w modernizacji procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG. Był jednym z współtwórców programu kształcenia kadr dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorstw transportowych. Szkolenia sfinansowane zostały z programu PHARE i zrealizowane przez zespół pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie swojej pracy na uczelni prowadził i prowadzi wszystkie typy zajęć na studiach stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych, uzupełniających, doktoranckich i na Kolegium Ekonomicznym. Zajęcia te miały i mają formę wykładów kursowych (w tym podstawowych wykładów specjalizacyjnych), konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów kursowych, dyplomowych, magisterskich i doktoranckich. Zajęcia prowadził na kilku specjalnościach (transportu lądowego, ekonomiki transportu i logistyki, transportu morskiego, handlu zagranicznego). Pod jego kierunkiem ponad 350 osób uzyskało tytuły dyplomowanego ekonomisty, licencjata i magistra. Cztery osoby uzyskała tytuły doktora nauk ekonomicznych. Rozprawa doktorska napisana pod jego kierunkiem uzyskała najwyższą ocenę. Rozprawa ta została napisana przez doktoranta niemieckiego w języku angielskim. Ostatnio obroniona rozprawa doktorska wyróżniona została w konkursie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto, szczególnie w ostatnim okresie, był recenzentem w procesach habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, recenzował także szereg rozpraw doktorskich a także innych ważnych projektów badawczych (granty KBN, badania statutowe).

Prof. W. Rydzkowski aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych uczelni. Był m.in. Przewodniczącym i członkiem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, członkiem Wydziałowych Komisji Programowych, Komisji d.s. Siatki Zajęć, Wydziałowej Komisji d.s. Okresowej Oceny Kadry Naukowej, Wydziałowej Komisji Finansowej. Członkiem Rektorskiej Komisji d.s. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Prof. W. Rydzkowski był konsultantem w projektach m.in. dla Arthur D. Little, Mercer Management, Gerber, Master Food, Proctor&Gamble, Scania Kapena, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury. Był doradcą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1997-1998. Był członkiem rad nadzorczych licznych przedsiębiorstw transportowych m.in. Scania-Kapena S.A. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni i jest członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa drogowego transportu międzynarodowego PKS Gdańsk-Oliwa. Prof. W. Rydzkowski jest obecnie członkiem Steering Group Europejskiego Projektu ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe).

Prof. W. Rydzkowski aktywnie udzielał się społecznie i zawodowo poza uczelnią. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, członkiem Prezydium i Zarządu PTE w Warszawie, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Prezesem Fundacji Rozwoju Wydziałów Ekonomicznych UG, członkiem Komisji Finansów i Strategii m. Gdynia 1991-94, członkiem Rady Programowej Studium Podyplomowego "Transport i Logistyka", Rady Programowej Uzupełniających Studiów Magisterskich oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Transport i Logistyka", członkiem Komitetu Transportu PAN, członkiem Komitetu Programowego konferencji „European Transport Forum”, członkiem Editorial Review Board w „International Journal of Logistics Management”, delegatem MTiGM w Grupie Roboczej 5 Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Logistyka” i wydawnictwa Instytutu Logistyki i Magazynowania, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Rynek Kolejowy”. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Za swoje zasługi i osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Transportu RP, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Brązową Odznaką Zasłużony dla Sportu, Honorową Odznaką Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz Odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Publikacje

Ważniejsze publikacje książkowe

Zagospodarowanie Wisły. PWE Warszawa 1983 (współautor z L. Hofmanem).

Rola taryf w kształtowaniu rentowności polskiej żeglugi śródlądowej. Zeszyty Naukowe U.G. Rozprawy i Monografie. Gdańsk 1986.

Ekonomika transportu wodnego śródlądowego. WKiŁ Warszawa 1987 (współautor z L. Hofmanem).

Polityka transportowa. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994, 2003, 2005 (współautor z W. Grzywaczem i K. Wojewódzką-Król).

Transport, praca zbiorowa pod redakcją W. Rydzkowskiego i K. Wojewódziej-Król, PWN, Warszawa 1997, 2002, 2005.

Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997 (współautor z K. Wojewódzką-Król).

Usługi logistyczne, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM, Poznań 2004.

Usługi logistyczne, Teoria i Praktyka, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM 2011.

Przewozy intermodalne, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM, Poznań 2015.

Współczesna polityka transportowa, redaktor naukowy i współautor, PWE Warszawa 2017.

Udział w realizacji projektów:

DIFFERENT User Reaction and Efficient Differetiation of Charges and Tolls. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Fremework Programme. Priority 6.2 Sustainable Surface Transport.

LOGOS Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B na mocy umowy pomiędzy NCBR a Instytutem Logistyki i Magazynowania realizowany w latach 2012-2015.