prof. zw. dr hab.

Włodzimierz Rydzkowski

Stopień magistra nauk ekonomicznych uzyskałem w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 1969 roku, a w 1973 roku uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na tym samym wydziale. W 1997 roku otrzymałem tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP.
W roku 1969 podjąłem pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej jako asystent-stażysta, a od 1970 roku jako asystent na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszedłem wszystkie stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. Od 1993 r. kieruję Katedrą Polityki Transportowej.

Wykładałem m.in. ekonomikę transportu, politykę transportową i logistykę. Przestawiłem ponad 70 referatów na konferencjach naukowych (w tym były to 24 konferencje międzynarodowe poza granicami Polski m.in. Annual CLM Conference, Washington D.C. 1993, 10th International Logistics Congress. Toronto 1993, Annual CLM Conference, Chicago Il. 2003).

W latach 19861987 byłem stypendystą Fundacji Fulbrighta w University of Louisville (USA) i stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Visiting Professor w University of Tennessee (USA) w 1991 roku. Wykładałem gościnnie na 10 uczelniach w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Byłem autorem, współautorem i redaktorem naukowym 15 książek i monografii (w tym Transport”, 5 wydań – ostatnie w 2009 roku, Polityka transportowa", 3 wydania, Usługi logistyczne”, 3 wydania – ostatnie w 2011 roku, „Przewozy intermodalne” w 2015 roku, „Współczesna polityka transportowa” w 2017 roku) i 80 artykułów (17 po angielsku w tym w takich czasopismach jak The Logistics and Transportation Review, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Transportation Quarterly, and Logistics Europe).
Posiadam duże zasługi w modernizacji procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG. Byłem jednym z współtwórców programu kształcenia kadr dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorstw transportowych. Szkolenia sfinansowane zostały z programu PHARE i zrealizowane przez zespół pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie swojej pracy na uczelni prowadziłem i prowadzę wszystkie typy zajęć na studiach stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych, uzupełniających, doktoranckich i na Kolegium Ekonomicznym. Zajęcia te miały i mają formę wykładów kursowych (w tym podstawowych wykładów specjalizacyjnych), konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów kursowych, dyplomowych, magisterskich i doktoranckich. Zajęcia prowadziłem na kilku specjalnościach (transportu lądowego, ekonomiki transportu i logistyki, transportu morskiego, handlu zagranicznego). Pod moim kierunkiem ponad 350 osób uzyskało tytuły dyplomowanego ekonomisty, licencjata i magistra. Cztery osoby uzyskały tytuły doktora nauk ekonomicznych. Rozprawa doktorska napisana pod moim kierunkiem uzyskała najwyższą ocenę. Rozprawa ta została napisana przez doktoranta niemieckiego w języku angielskim. Ostatnio obroniona rozprawa doktorska wyróżniona została w konkursie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto, szczególnie w ostatnim okresie, byłem recenzentem w procesach habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, recenzowałem także szereg rozpraw doktorskich oraz innych ważnych projektów badawczych (granty KBN, badania statutowe).

Aktywnie uczestniczyłem w pracach organizacyjnych uczelni. Byłem m.in. Przewodniczącym i członkiem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, członkiem Wydziałowych Komisji Programowych, Komisji d.s. Siatki Zajęć, Wydziałowej Komisji d.s. Okresowej Oceny Kadry Naukowej, Wydziałowej Komisji Finansowej. Członkiem Rektorskiej Komisji d.s. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Pracowałem także jako konsultant w projektach m.in. dla Arthur D. Little, Mercer Management, Gerber, Master Food, Proctor&Gamble, Scania Kapena, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury. Byłem doradcą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1997–1998. Byłem członkiem rad nadzorczych licznych przedsiębiorstw transportowych m.in. Scania-Kapena S.A. Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni i jestem członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa drogowego transportu międzynarodowego PKS Gdańsk-Oliwa. Jestem obecnie członkiem Steering Group Europejskiego Projektu ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe).

Aktywnie udzielam się społecznie i zawodowo poza uczelnią. Byłem m.in. Wiceprezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, członkiem Prezydium i Zarządu PTE w Warszawie, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Prezesem Fundacji Rozwoju Wydziałów Ekonomicznych UG, członkiem Komisji Finansów i Strategii m. Gdynia 1991–94, członkiem Rady Programowej Studium Podyplomowego Transport i Logistyka", Rady Programowej Uzupełniających Studiów Magisterskich oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Transport i Logistyka", członkiem Komitetu Transportu PAN, członkiem Komitetu Programowego konferencji „European Transport Forum”, członkiem Editorial Review Board w „International Journal of Logistics Management”, delegatem MTiGM w Grupie Roboczej 5 Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Logistyka” i wydawnictwa Instytutu Logistyki i Magazynowania, przewodniczącym Rady Programowej czasopisma „Rynek Kolejowy”. Byłem także członkiem Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Za swoje zasługi i osiągnięcia byłem wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Transportu RP, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Brązową Odznaką Zasłużony dla Sportu, Honorową Odznaką Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz Odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Publikacje

Ważniejsze publikacje książkowe

Współczesna polityka transportowa, redaktor naukowy i współautor, PWE Warszawa 2017.

Przewozy intermodalne, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM, Poznań 2015.

Usługi logistyczne, Teoria i Praktyka, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM 2011.

Usługi logistyczne, redaktor naukowy i współautor, Wyd. ILiM, Poznań 2004.

Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997 (współautor z K. Wojewódzką-Król).

Transport, praca zbiorowa pod redakcją W. Rydzkowskiego i K. Wojewódziej-Król, PWN, Warszawa 1997, 2002, 2005.

Polityka transportowa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994, 2003, 2005 (współautor z W. Grzywaczem i K. Wojewódzką-Król).

Ekonomika transportu wodnego śródlądowego, WKiŁ Warszawa 1987 (współautor z L. Hofmanem).

Rola taryf w kształtowaniu rentowności polskiej żeglugi śródlądowej, Zeszyty Naukowe U.G. Rozprawy i Monografie, Gdańsk 1986.

Zagospodarowanie Wisły, PWE Warszawa 1983 (współautor z L. Hofmanem).

 

Udział w realizacji projektów:

DIFFERENT User Reaction and Efficient Differetiation of Charges and Tolls. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Fremework Programme. Priority 6.2 Sustainable Surface Transport.

LOGOS Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B na mocy umowy pomiędzy NCBR a Instytutem Logistyki i Magazynowania realizowany w latach 20122015.