dr

Katarzyna Kubiszewska

wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni

Od 2007 roku jestem zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej, przez niemal dekadę zdobywałam doświadczenie w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, polskich i zagranicznych.

W 2007 roku na postawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem Bezpieczeństwo na rynku usług bankowych między regulacją a rynkiem" uzyskałam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Moje zainteresowania badawcze obejmują transformację gospodarczą i bankową, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich, a także finansowanie sektora kultury.

Jestem autorką licznych publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, a także recenzentką w czasopismach zagranicznych.

Publikacje


K. Kubiszewska, The article Banking concentration in the Baltic and Western Balkan states – selected issues, Oeconomia Copernicana 2017/8.
K. Kubiszewska, Public financing of culture in Poland as element of culture safety, will be published within the IV International Conference, „Security in the beginning of the 21st century”, University of Security, Poznań.
K. Kubiszewska, Transformation of banking sector as the element of economic transformation and its stability in the region of the Western Balkan, Optimum. Economic Studies 89 (5), 2017, 237251.
K. Kubiszewska, Zyskowność sektora bankowego a jego transformacja w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51/6, 2017, 157166.
K. Kubiszewska, Financial Comparison Of Western Balkan And Baltic Sea States Using The Camel Approach, International Business and Global Economy 36 (1), 2017, 3146.
K. Kubiszewska, E–administracja-aspekty teoretyczne i Rozwój e-administracji w krajach transformacji, [w:] Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce, K.Kubiszewska, A. Makowska, J. Wieczorkowski, Texter, 2018.
K. Kubiszewska, Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?, Zarządzanie w Kulturze 2018 (Numer 4).
K. Kubiszewska, Banking stability during the economic transformation process in selected countries of the Western Balkans, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 32 (1), 25322553.