dr inż.

Andrzej R. Reindl

doktor inżynier, prawnik, wykładowca na WSAiB w Gdyni

Jestem doktorem nauk o Ziemi w zakresie oceanologii ze specjalnością chemia morza (2012). Tytuł magistra prawa (2017) uzyskałem po przedstawieniu pracy pt. „Szkoda w środowisku, jako prejudycjał materialnych przestępstw przeciwko środowisko w okręgu Gdańskim”. W latach 20132014 pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii Lotniczej i Środowiska Wyższej Szkoły Służb Lotniczych w Bydgoszczy. W latach 20172018 byłem wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie zajmuję stanowisko managera ds. ochrony środowiska w zakładach produkcyjnych międzynarodowego koncernu ADM w Polsce, gdzie jestem odpowiedzialny m.in. za utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz integrację systemów zarządzania. Jestem także audytorem systemów zarządzania: jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, efektywnością energetyczną oraz bezpieczeństwem żywności i materiałów paszowych.

Moje obszary zainteresowań naukowych obejmują: integrację systemów zarządzania, uwarunkowania prawne ochrony środowiska, w szczególności ocenę oddziaływania na środowisko oraz restytucję środowiska i odpowiedzialność karnoprawną za szkody w środowisku, a także problematykę trwałych zanieczyszczeń organicznych z uwzględnieniem ich biotransformacji w morskim łańcuchu troficznym. Jestem autorem publikacji z zakresu chemii i biochemii środowiska oraz licznych raportów o oddziaływaniu na środowisko, a także innych opracowań eksperckich.

Publikacje

-