• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

prof. zw. dr hab.

Bohdan Jeliński

Prof. B. Jeliński w 1971 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując dyplom magistra ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauki ekonomicznych na tymże Wydziale. W 1984 roku, w oparciu o opublikowaną książkę „ Międzynarodowa specjalizacja w przemyśle okrętowym (istota, metodyka, kierunki)” i kolokwium habilitacyjne, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. Na tym samym Wydziale. W 2010 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W 1971 roku podjął pracę w Instytucie Handlu Zagranicznego UG na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta, starszego asystenta ,adiunkta, docenta, profesora UG i profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego, a w latach 2008 - 2016 był Dyrektorem Instytutu Handlu Zagranicznego UG.

Prace naukowo-dydaktyczną łączył z pracą w praktyce gospodarczej. W 1972 roku rozpoczął pracę w Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej „Centromor” S.A. w Gdańsku przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, od handlowca do Dyrektora Ekonomicznego. W 1987 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego polsko-norweskiej spółki „Polnor”A/S z siedzibą w Oslo, która reprezentowała interesy handlowe polskiego przemysłu okrętowego na rynku norweskim . Po powrocie do kraju w 1994 roku podjął ponownie pracę w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego i jako Doradca Dyrektora Naczelnego CMIE „Centromor” S.A. W 1998 roku objąłem stanowisko I-szego Radcy Ambasady RP w Oslo kierującego pracą Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady w zakresie współpracy gospodarczej między Polską, a Norwegią i Islandią.

Praca zawodowa na Uczelni i w powyższych instytucjach związanych z działalnością w zakresie handlu zagranicznego pozwoliła mu uczestniczyć w szeregu konferencji, szkoleń, kursów , praktyk i stypendiów, zarówno w kraju, jak i za granicą – tak w charakterze uczestnika, ,jak i prowadzącego szkolenia oraz organizatora. Wykładał na uniwersytetach Niemczech, Francji, Belgii, Finlandii i Rosji.

Prowadził seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wypromował kilkuset licencjatów i magistrów oraz dziewięciu doktorów. Był recenzentem wydawniczym, w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytuły profesora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania i kształtowania rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej, ryzyka w biznesie międzynarodowym, polityki regionalnej i zarządzania publicznego. Znajduje to potwierdzenie zarówno w publikacjach naukowych, jak i wykładanych przedmiotach.

Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi , Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za pracę doktorska i habilitacyjną otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzone zajęcia

  • International Economic Relations / Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Public Management / Zarządzanie Publiczne
  • Regional Policy / Polityka Regionalna
  • International Management / Zarządzanie Międzynarodowe

Publikacje

Główne publikacje
1. Ekonomika handlu zagranicznego, Sopot 1998.
2. Międzynarodowa specjalizacja w przemyśle okrętowym (istota, metodyka, kierunki), Gdańsk 1994.
3. Polska polityka handlu zagranicznego, Gdańsk 2002.
4. Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Gdańsk 2003.
5. Podstawy handlu zagranicznego, Gdańsk 2003, 2005 2008. (współautorstwo)
6. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Gdańsk 2009.
7. Introduction to international trade, Gdańsk 2016. (współautorstwo)