dr

Joanna Adamska-Mieruszewska

Wykładowca Wydziału Ekonomicznego UG oraz WSAiB w Gdyni

Urodziłam się i mieszkam w Gdyni. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając tytuł magistra ekonomii i magistra prawa. Również na Uniwersytecie Gdańskim obroniłam pracę doktorską pt. „Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej”, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Ukończyłam także wiele szkoleń, m.in. w Graduate School of Economics w Barcelonie.

Jestem autorką licznych rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych, jak również współautorką podręcznika z finansów międzynarodowych. Do moich zainteresowań naukowych należy finansowanie społecznościowe (crowdfunding), międzynarodowe rynki finansowe, źródła finansowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, finanse zrównoważone oraz stabilność systemów emerytalnych. Zostałam także wyróżniona nagrodą Rektora UG za obronioną z wyróżnieniem rozprawę doktorską (nagroda indywidualna) oraz współautorstwo w monografii (nagroda zespołowa).

Prowadzone zajęcia:

  • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Publikacje

Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Depositary receipts in corporate financing. Evidence from selected Central and Eastern European countries, “Actual Problems of Economics” 2013, nr 10 (148).
Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Skurczyński M., Success and failures of crowdfunded projects in Poland, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 5 (89), cz. 2.
Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Skurczyński M., Raising money on crowdfunding platforms: the components of success, Cross-cultural business conference 2018, May 17th-18th: Proceedings, red. M. Überwimmer, R. Füreder, M. Gaisch, Steyer 2018.
Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Skurczyński M., Understanding the Overfunding in Crowdfinancing – the Elements of Attractiveness, Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer, Cham, 2019.
Adamska-Mieruszewska J., Ryzyko długowieczności. Znaczenie dla systemów emerytalnych państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.