mgr

Adam Krampichowski

Jestem doktorantem nauk o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach oraz Komendantem i nauczycielem w Liceum Mundurowym w Gdańsku. Jestem v-ce prezesem Gdyńskiego WOPR z siedzibą w Gdyni. Brałem udział w badaniach statutowych Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni, w charakterze kierownika i członka projektów naukowych. Zajmuję się problematyką bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym zarządzaniem kryzysowym, jak również ochroną danych osobowych. Wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki bezpieczeństwa poparłem doświadczeniem zdobytym podczas pracy zawodowej. Wykładałem w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej Wydział Nauk Społecznych w Gdyni, obecnie wykładam w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
Posiadam następujące kwalifikacje: Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych, detektyw, instruktor prowadzącego strzelanie, instruktor sportów motorowodnych, sternik morski, ratownik, radiooperator VHF, ITR – indywidualne techniki ratownicze, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO27001, pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji., manager cyberbezpieczeństwa ISO27032, audytor wewnętrzny systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001. Publikowałem książki i artykuły w publikacjach krajowych i międzynarodowych. Relacjonuję bieżące wydarzenia z dziedziny bezpieczeństwa w TV, radiu i innych środkach masowego przekazu. Ponadto jestem członkiem krajowej listy profesjonalnych audytorów wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uczestniczyłem czynnie w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU:

Bezpieczeństwo Morskie Państwa, Antyterroryzm, Bezpieczeństwo społeczne, Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej, Instytucje bezpieczeństwa publicznego, Metodologia procesów badawczych, Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa, Nauka o państwie i prawie, Podstawy demografii, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, Postępowanie po otrzymaniu informacji o przestępstwie, Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń, Strategia bezpieczeństwa R.P., Systemy bezpieczeństwa militarnego, Technologia informacyjna, Zagrożenia skażeniami chemicznymi, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Zwalczanie przestępczości granicznej, Ochrona danych osobowych.

Publikacje

Historyczne, Teoretyczne i Praktyczne Uwarunkowania Zarządzania Bezpieczeństwem w Polsce, AMW Gdynia 2018, [monografia, współredakcja z W. Janik, H. Wojtaszek].
Leksykon Bezpieczeństwa, wybrane pojęcia, UJK Kielce 2016), red. K. Dziubińska-Wójcik , R. Niedźwiecki , W.Saletra , A. Zagórska.
Krampichowski A., Bezpieczeństwo w portach jachtowych na przykładzie mariny w Gdyni , [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, WSB Poznań 2017, R. 10, nr 1 (34), s. 249–258.
Januszkiewicz M. Krampichowski A., Cooperation of Security Service with Police, World Scientific News 2017: vol. 72, s. 517–521.
Januszkiewicz M., Krampichowski A., Cooperation of services with security companies, World Scientific News 2017 : vol. 72, s. 387–391.
Krampichowski A., Dywersyfikacja dostaw węglowodorów do Polski z wykorzystaniem gdańskiego naftoportu i świnoujskiego terminala LNG w kontekście zagrożeń terrorystycznych, [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacyjna, red. K. Liedel, P. Piasecka, Difin, Warszawa 2017, s. 94–102.
Januszkiewicz M., Krampichowski A., Polish Armed Forces after 1989 and cooperation with NATO, World Scientific News 2017 : vol. 72, s. 307–310.
Januszkiewicz M., Krampichowski A., Ratownictwo morskie R.P. [w:] Współczesne aspekty badawcze: gospodarka-świat-człowiek: aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych; cz. 6, red. J. Nowakowska-Grunt, W. Janik, J. Kabus Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017, s. 137–146.
Krampichowski A., Rola Hiszpanii w strukturach UE i NATO, [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, WSB Poznań 2017, R. 10, nr 1 (34), s. 63–77.
Lizakowski P., Fitas M., Krampichowski A., Rola i znaczenie straży gminnych w samorządzie terytorialnym i ich wpływ na bezpieczeństwo lokalne[w:]Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. WSB Poznań 2017 : R. 10, nr 3 (36), s. 131–141.
Krampichowski A., Terroryzm w Nigerii a prawa człowieka, [w:] Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka, [T. 3], red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, UJK Kielce , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 460–467.
Lizakowski P., Fitas M., Krampichowski A., Ponichtera M., Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, WSB Poznań 2017: R. 10, nr 4(37), s. 165–173.
Krampichowski A., Ołownia K., Lassman P., Wpływ handlu międzynarodowego na bezpieczeństwo Unii Europejskiej, [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, WSB Poznań 2017 : R. 10, nr 2 (35), s. 109–115.
Krampichowski A., Bezpieczeństwo i logistyka w morskich portach jachtowych, [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2016, nr 12, (CD), s. 335–350.
Krampichowski A., Bezpieczeństwo Morskie Państwa, [w:] Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, s. 25–31.
Krampichowski A., Boko Haram – zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstermistyczna powstała w Nigerii, [w:] Czarny Ląd i Świat Arabski: siła argumentu czy argument siły?, red. B.Pączek, wyd. BP, Gdynia 2016, s. 129–137.
Krampichowski A., Ewolucja Sił Zbrojnych R.P. po 1989 roku, [w:] Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku: bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, red. R. Niedźwiecki, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016, s. 289–299.
Krampichowski A., Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk w polskiej gospodarce morskiej, [w:] Kultura pokoju: wojna i pokój - od interpersonalnej do globalnej perspektywy, red. T. Iwiński, H. Marek, J. Wiatr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 495–501.
Krampichowski A., Optymalizacja trasy nawigacyjnej w rejonie Bałtyku południowego, [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2016, nr 9, (CD), s. 414–423.
Krampichowski A., Ratownictwo morskie na Bałtyku na przykładzie działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, [w:] Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, red. J. Żylińska, I. Przychodzka, M. Filipowska-Tuthill; Wyd. UTH, Warszawa 2016, s. 436–448.

Wybrane problemy bezpieczeństwa: zarys bezpieczeństwa morskiego, międzynarodowego i wewnętrznego; cz. 2, AMW Gdynia 2017, [monografia, współredakcja z M. Januszkiewicz, K. Ołownia].