mgr

Adam Labuhn

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. studenckich i naukowych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie z wyróżnieniem ukończyłem studia na kierunku prawo. Podczas studiów aktywnie uczestniczyłem w studenckiej działalności naukowej, również jako organizator. Byłem członkiem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB oraz członkiem-założycielem i prezesem Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie wyróżniony Stypendium Miasta Gdyni (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) oraz dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2019/2020, 2020/2021). Ponadto zostałem nominowany przez Rektora WSAiB w Konkursie Czerwonej Róży 2018 w kategorii „Najlepszy Student”, stając się finalistą konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Od 2018 roku aktywnie współpracuję m.in. w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej z Komisją Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku oraz Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Wygłaszałem referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz jestem autorem i współautorem publikacji naukowych. Byłem także członkiem komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Moja praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego, pt. „Smart City. Prawo w relacji ze sztuczną inteligencją i zarządzaniem” uzyskała nagrodę Rektora WSAiB w konkursie na najlepsze prace dyplomowe (2021), wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni (2021) oraz I miejsce ex eaquo w konkursie o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej (2022).

Jestem członkiem stowarzyszenia ELSA Gdańsk – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (European Law Students’ Association), a w 2021 roku byłem członkiem Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Działam również w kilku organizacjach pozarządowych na terenie Gdyni i Pomorza. W 2017 roku uzyskałem nagrodę Helskiej Fundacji Sapere Aude za propagowanie idei demokratycznych oraz zasady partycypacji społecznej na niwie szkoły i środowiska pozaszkolnego.

Moje naukowe pasje koncentrują się wokół prawa kosmicznego, prawa sztucznej inteligencji oraz aspektów prawnych rozwoju inteligentnych miast (smart cities) i metropolii.

Prowadzone zajęcia:

  • Prawoznawstwo
  • Prawa człowieka
  • Prawo konstytucyjne

Publikacje

Labuhn A., Prawo w erze sztucznej inteligencji, [w:] Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, s. 3243.
Labuhn A. i in. (współautorstwo), Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego, [w:] red. A. Reiwer-Kaliszewska, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, Gdynia 2020, s. 455–472.
Labuhn A., Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na prawo – cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji, [w:] red. D. Wetoszka, Prawo gospodarcze, Warszawa 2020, s. 263–273.
Labuhn A i in. (współautorstwo), Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne, [w:] red. T. Szubrycht, Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa, Gdańsk-Gdynia 2018, s. 428–458.