ppłk rez. dr

Wojciech Mendel

Rozprawę doktorską obroniłem na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na międzynarodowym prawie humanitarnym, prawie karnym i naukach o bezpieczeństwie. O wyborze wskazanych wyżej obszarów badawczych zdecydowały doświadczenia zawodowe nabyte podczas udziału w operacjach militarnych prowadzonych przez NATO. Prochu powąchałem w 2011 r., będąc żołnierzem Polskiego Kontyngentu Wojskowego biorącego udział w operacji ISAF w Afganistanie, a w latach 2017–2021 byłem specjalistą w zakresie planowania użycia siły w operacjach militarnych NATO w Allied Joint Force Command Brunssum. Równolegle od 20 lat prowadzę zajęcia dydaktyczne w szkołach i uczelniach oraz działam społecznie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawa Wojskowego i Prawa Wojennego oraz członka International Society for Military Law and the Law of War.

Prowadzę zajęcia z prawa karnego, praw człowieka, kryminologii i bezpieczeństwa państwa.

Publikacje

MENDEL W., Autoryzacja użycia siły prawem do samoobrony i Rules of Engagement w operacjach militarnych prowadzonych przez organizacje międzynarodowe, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Tom XI, AMW Gdynia 2022.
MENDEL W., Eliminowanie „syndromu Nangar Khel” poprzez szkolenie z zasad użycia siły, Kwartalnik Bellona (ISSN: 1897-7065) nr 3/2019.
MENDEL W., Kryminalizacja zbrodni agresji, Międzynarodowe Prawo Humanitarne (ISSN 2081-5182) Tom IX Ius ad bellum versus ius in bello, AMW Gdynia 2018.
MENDEL W., Odpowiedzialność karna dowódcy za zbrodnie przymusowych przesiedleń i masowych zabójstw popełnione podczas operacji wojskowej, Kwartalnik Bellona (ISSN: 1897-7065) nr 1/2018.
MENDEL W., Prawno karne wyzwania międzynarodowych operacji wojskowych, Kwartalnik Bellona (ISSN: 1897-7065) nr 3/2017.
MENDEL W., Reżimy prawne stosowania siły przez żołnierzy SZRP, Kwartalnik Bellona (ISSN: 1897-7065) nr 1/2017.
MENDEL W., Nowe uwarunkowania prawne użycia sił zbrojnych z perspektywy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Międzynarodowe Prawo Humanitarne (ISSN 2081-5182) Tom VII Konflikt zbrojny na Ukrainie”, AMW, Gdynia 2016.
MENDEL W., Stosowanie siły przez pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP użyte dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Kwartalnik Obronność Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (ISSN 2084-7297) Nr 2(18) 2016.
MENDEL W., Zasady podwójnej bezprawności w ustawowych znamionach przestępstw wojennych w polskim kodeksie karnym, Międzynarodowe Prawo Humanitarne (ISSN 2081-5182) Tom VI Implementacja prawa humanitarnego, AMW Gdynia 2015.
MENDEL W., podrozdział w książce gen. Bogusława PACKA „Polscy żołnierze w Afganistanie 2002-2014” wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej 2015 r. (ISBN 9788363755706) str.151-154.