dr

Marcin Jan Stępień

Jestem absolwentem kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Historia Sztuki w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2009/2010 byłem stypendystą na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskałem w 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza”. Moja rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Natomiast w 2019 roku za przedmiotową rozprawę doktorską uzyskałem pierwszą nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawodowo jestem związany z praktyką IP&TMT kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z siedzibą w Warszawie. W 2020 roku z uwagi na moje osiągniecia naukowe i zawodowe znalazłem się w gronie finalistów konkursu „Rising Stars, Prawnicy – Liderzy Jutra 2020”, organizowanego przez Wolters Kluwer, Prawo.pl, Dziennik Gazeta Prawna.

Jestem autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU:
Prawna ochrona własności intelektualnej.

Publikacje

Stępień M.J. (współautor: Auleytner A.), Wymagania względem produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji. Analiza na tle proponowanych rozwiązań prawnych w prawie Unii Europejskiej, Prawo Nowych Technologii 2022, Nr 1.
Stępień M.J. (współautor: Auleytner A.), Wyjaśnialność sztucznej inteligencji a prawo autorskie. Rozważania na tle projektowanych uregulowań prawnych możliwości wyjaśnienia systemów sztucznej inteligencji, Prawo Nowych Technologii 2021, Nr 2.
Stępień M.J. (współautor: Auleytner A.), Prawnoautorska ochrona rezultatów działalności intelektualnej człowieka obejmujących wytwory sztucznej inteligencji, Monitor Prawniczy 2020, Nr 20.
Stępień M.J. (współautor: Auleytner A.), Dostęp do sztucznej inteligencji – równość i inne aspekty prawne dostępu do systemów sztucznej inteligencji, Monitor Prawniczy 2019, Nr 21.
Stępień M.J., Ochrona prawa wyłącznego do utworu w prawie Federacji Rosyjskiej (uwagi prawnoporównawcze), Państwo i Prawo 2017, Nr 7.
Stępień M.J., Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego, Acta Iuris Stetinensis 2017, Nr 2.
Stępień M.J. (współautor: Sokołowska D.), Aktualna regulacja prawa autorskiego w Federacji Rosyjskiej, Palestra 2016, Nr 1–2.
Stępień M.J., Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym, Acta Iuris Stetinensis 2016, Nr 2.
Stępień M.J., Umowy licencyjne rosyjskiego prawa autorskiego – wybrane aspekty prawnoporównawcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, z. 3.