• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Eugeniusz Bojanowski

Dr hab. Eugeniusz Bojnowski – Inspektor w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Inowrocławiu, Sędzia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Profesor UG.
Był wielokrotnie powoływany na recenzenta w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest promotorem kilkuset prac magisterskich i licencjackich.
W latach 1983-2009 był Kierownikiem Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Był wielokrotnie nagradzany nagrodami rektora oraz nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską. Posiada medal Edukacji Narodowej oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.
 
Dr hab. Eugeniusz Bojnowski urodził się w Gdyni, studia ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim gdzie na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „ Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej” 
 
Badania i dorobek naukowy koncentruje się wokół podstawowych problemów prawa administracyjnego ( materialnego, procesowego i ustrojowego ) i nauki prawa administracyjnego. Posiada liczne publikacje w postaci książek, artykułów, głosów i opracowań dla praktyki.
 
 
 
 
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo administracyjne
  • Zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
  • Doktryny polityczno-prawne

Publikacje

 
Dorobek naukowy liczy ponad 100 publikacji, w tym m. in.: współautorstwo podręcznika akademickiego „Prawo administracyjne" (red. E. Smoktunowicz), Białystok 2003, współautorstwo podręczników akademickich „Postępowanie administracyjne". Zarys wykładu (współautorstwo J. Lang), Warszawa 1999 oraz „Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (współautorstwo Zb. Cieślak, J. Lang), Warszawa 2004 (i późniejsze wydania) a także dwie monografie: „ Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej", Warszawa 1975 oraz „Prawnoorganizacyjna odpowiedzialność pracowników organu administracji państwowej" , Gdańsk 1981. Odnotować też należy udział w czterech projektach związanych z prawem i administracją morską, a to: „Środki prawne ochrony morza przed wypadkowym zanieczyszczeniem morza" (1978-1980), „Ochrona środowiska morskiego Bałtyku" (1986-1988), "Rozwiązania prawno - organizacyjne utrzymania infrastruktury morskiej" (1988-1989) oraz „Kompleksowy program zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej strefie Bałtyku" (1994-1995) a także redakcję m.in. tomu „Samorząd terytorialny. Wybrane problemy teoretyczne i prawnoustrojowe" (współredaktor T. Langer), Gdańsk 1982 oraz Zeszytu Naukowego nt. „Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej po reformie", Gdańsk 2002, jak również redaktorem książki zawierającej materiały z Konferencji Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Legislacja administracyjna", Gdańsk 1993. Jest współredaktorem i autorem haseł wydanego 2009 roku „Leksykonu prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć". Dorobek ten uzupełniają liczne artykuły, referaty i glosy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, a także udział w wielu Konferencjach Naukowych.