dr

Mirosław Czapiewski

doktor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni
Posiadam tytuł doktora ekonomii w zakresie Nauk o Zarządzaniu, jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Pracę zawodową rozpocząłem na Uniwersytecie Gdańskim w 1988 roku jako pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania, osiągając tam stanowisko adiunkta. W latach 1996–2002 pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2006–2007 byłem dziekanem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – Wydziału w Lęborku.
 
Od początku lat dziewięćdziesiątych związany jestem z praktyką gospodarczą; wykonywałem prace projektowe na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Pełniłem funkcję Nadzorcy Sądowego w postępowaniu układowym przy Sądzie Wojewódzkim Wydział Gospodarczy w Gdańsku. W latach 1994–2000 byłem Wiceprezesem Bałtyckich Zespołów Doradczych PORT 2000, w latach 2000–2002 Członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Pracowniczych i Restrukturyzacji w Rafinerii Gdańskie SA. Między innymi pełniłem i pełnię następujące funkcje w instytucjach o charakterze publicznym: członka Pomorskiego Komitetu Sterującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2004 2006, członka Pomorskiego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20072013 przy Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego, członka Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członka Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wicerezesa Pomorskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, mediatora w sporach zbiorowych z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, członka Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 
Jestem autorem i współautorem około pięćdziesięciu książek i artykułów naukowych oraz około czterdziestu opracowań naukowo badawczych wykonanych na zlecenie praktyki gospodarczej w zakresie przekształceń własnościowych, projektowania strategii, rozwiązań strukturalnych i wdrażania zmian w organizacjach. Jestem także laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za pracę doktorską oraz laureatem nagrody I stopnia komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania.
 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Teoria i praktyka podejmowanych decyzji
  • Techniki organizacyjne w organizacji
  • Seminarium licencjackie

Publikacje

Białas T., Czapiewski M., Kreft Z., Nogalski B., System monitoringu przedsiębiorstw i spółek, Wydawnictwo: Agencja WENA, Gdańsk 1993.

Białas T., Czapiewski M., Biznes Plan jako narzędzie projektowania przedsięwzięć kapitałowych w przedsiębiorstwach ochrony zdrowia, [w:] red. Nogalski B., Rybicki J., Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Dom.

Czapiewski M., Pakiet gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzie przełamywania oporów wobec zmian w organizacji – analiza przypadku, w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963.

Czapiewski M., Zastosowanie pakietów gwarancji pracowniczych i socjalnych w realizacji strategii restrukturyzacji grup kapitałowych, [w:] Zarządzanie strategiczne – problemy teorii i praktyki (praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego).

Czapiewski M., Analiza strategiczna SWOT w opracowaniu strategii grupy kapitałowej – analiza przypadku; [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego – doświadczenia krajowe i zagraniczne, praca zbiorowa pod redakcją J. Jeżaka, tom I.

Czapiewski M., Pakiet gwarancji pracowniczych jako element kierowania społeczną odpowiedzialnością za skuteczne wdrożenie strategii zmian w organizacji, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicza.

Czapiewski M., Pakiety gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzie likwidacji barier w procesach dostosowawczych przedsiębiorstw; [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej – zarządzanie zasobami, Praca zbiorowa pod redakcją R. Rutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Organizacja i Zarządzanie.

Białas T., Czapiewski M., Narzędzia budowy strategii zarządzania zmianą w sferze jednostek ochrony zdrowia, Rozdział 17 w Praca zbiorowa pod redakcją B. Kożuch, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym.

Czapiewski M., Klisz W., Pakiet gwarancji pracowniczych jako narzędzie stabilizacji organizacji w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku (praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika), [w:] Zachowanie organizacji wobec zjawisk kryzysowych

Nogalski B., Czapiewski M., Gwarancje pracownicze jako determinanty efektywności procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw – podobieństwa i różnice stosowanych rozwiązań, [w:] Zarządzanie zmianą – kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce.

Czapiewski M., Budowanie akceptacji społecznej procesów innowacji w organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu – zmiana a innowacyjność.

Czapiewski M., Kreft Z., Szarafiński R,, Restrukturyzacja podmiotowa – doskonalenie funkcjonowania służb ochrony w przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym – analiza przypadków, wyd. WSAiB.i