dr

Mirosław Czapiewski

doktor ekonomii, wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni
Posiadam tytuł doktora ekonomii w zakresie Nauk o Zarządzaniu, jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Pracę zawodową rozpocząłem na Uniwersytecie Gdańskim w 1988 roku jako pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania, osiągając tam stanowisko adiunkta. W latach 1996–2002 pełniłem funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2006–2007 byłem dziekanem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – Wydziału w Lęborku.
 
Od początku lat dziewięćdziesiątych związany jestem z praktyką gospodarczą; wykonywałem prace projektowe na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Pełniłem funkcję Nadzorcy Sądowego w postępowaniu układowym przy Sądzie Wojewódzkim Wydział Gospodarczy w Gdańsku. W latach 1994–2000 byłem Wiceprezesem Bałtyckich Zespołów Doradczych PORT 2000, w latach 2000–2002 Członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Pracowniczych i Restrukturyzacji w Rafinerii Gdańskie SA. Między innymi pełniłem i pełnię następujące funkcje w instytucjach o charakterze publicznym: członka Pomorskiego Komitetu Sterującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2004 2006, członka Pomorskiego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20072013 przy Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego, członka Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członka Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wicerezesa Pomorskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, mediatora w sporach zbiorowych z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, członka Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.
 
Jestem autorem i współautorem około pięćdziesięciu książek i artykułów naukowych oraz około czterdziestu opracowań naukowo badawczych wykonanych na zlecenie praktyki gospodarczej w zakresie przekształceń własnościowych, projektowania strategii, rozwiązań strukturalnych i wdrażania zmian w organizacjach. Jestem także laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za pracę doktorską oraz laureatem nagrody I stopnia komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania.
 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Teoria i praktyka podejmowanych decyzji
  • Techniki organizacyjne w organizacji
  • Seminarium licencjackie

Publikacje

T. Białas , M. Czapiewski,  Z. Kreft, B. Nogalski, System monitoringu przedsiębiorstw i spółek, Wydawnictwo: Agencja WENA, Gdańsk 1993,
 
Białas T., Czapiewski M., Biznes Plan jako narzędzie projektowania przedsięwzięć kapitałowych w przedsiębiorstwach ochrony zdrowia, [w:] red. Nogalski B., Rybicki J. Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Dom
 
 
Czapiewski M. „Pakiet gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzie przełamywania oporów wobec zmian w organizacji – analiza przypadku" w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963
 
„Zmiana warunkiem sukcesu – integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw" red. naukowa Skalik J.
 
M. Czapiewski „Zastosowanie pakietów gwarancji pracowniczych i socjalnych w realizacji strategii restrukturyzacji grup kapitałowych"; Rozdział 12 w Praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego „Zarządzanie strategiczne – problemy teorii i praktyki"
 
 
M. Czapiewski „Analiza strategiczna SWOT w opracowaniu strategii grupy kapitałowej – analiza przypadku"; w Praca zbiorowa pod redakcją J. Jeżaka „Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego – doświadczenia krajowe i zagraniczne" tom I
 
 
M. Czapiewski „Pakiet gwarancji pracowniczych jako element kierowania społeczną odpowiedzialnością za skuteczne wdrożenie strategii zmian w organizacji"; w Praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicz „Współczesne problemy i koncepcje zarządzania"
Wydawnictwo – Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
 
M. Czapiewski „Pakiety gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzie likwidacji barier w procesach dostosowawczych przedsiębiorstw"; w Praca zbiorowa pod redakcją R. Rutki „Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej – zarządzanie zasobami" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Organizacja i Zarządzanie
 
T. Białas, M. Czapiewski „Narzędzia budowy strategii zarządzania zmianą w sferze jednostek ochrony zdrowia"; Rozdział 17 w Praca zbiorowa pod redakcją B. Kożuch „Zarządzanie w sektorze publicznym"
 
 
M. Czapiewski, W. Klisz „Pakiet gwarancji pracowniczych jako narzędzie stabilizacji organizacji w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku"; w Praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika „Zachowanie organizacji wobec zjawisk kryzysowych"
Wydawnictwo – Harvard Business Review Polska, Cornetis sp. z o.o.
 
T. Białas, M. Czapiewski „Narzędzia tworzenia strategii organizacji"
Wydawnictwo – Oficyna Wydawnicza BRANTA Bydgoszcz
Rok i miejsce wydania – Bydgoszcz – Gdańsk 2004 r.
 
B. Nogalski, M. Czapiewski: „Gwarancje pracownicze jako determinanty efektywności procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw – podobieństwa i różnice stosowanych rozwiązań"  w „Zarządzanie zmianą – kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce"
 
M. Czapiewski: „Budowanie akceptacji społecznej procesów innowacji w organizacji" w „Zmiana warunkiem sukcesu – zmiana a innowacyjność"
 
M. Czapiewski, Z. Kreft, R. Szarafiński: „Restrukturyzacja podmiotowa – doskonalenie funkcjonowania służb ochrony w przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym – analiza przypadków"Wydawnictwo – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni