• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Kazimierz Dendura

dr hab. prof. WSAiB Kazimierz Dendura – od 2000 r., ekspert i członek Komitetu PNJ KIG, w latach 1996-2007 Auditor wiodący i techniczny PCBC, systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w latach 1998 – 2003 Eksperst IMO w Londynie, wydelegowany przez RP ds. oceny jakości kształcenia marynarzy w różnych państwach, 1993 – 1997 Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie morskim, auditor wiodący ISM Code w Urzędzie Morskim w Gdyni.

 
dr hab. prof. WSAiB Kazimierz Dendura, studia ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, karierę naukową kontynuował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie gdzie obronił pracę doktorską oraz na Uniwersytecie Gdańskim gdzie na postawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej pracy pt. „ Usprawnianie Organizacji Technicznej  Eksploatacji Statku otrzymał stopień naukowy Doktora Habilitowanego w zakresie ekonomii oraz Organizacji i Zarządzania. 
 

 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • System zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Dokumentowanie i wdrażanie wybranych systemów zarządzania
  • Seminarium magisterskie

Publikacje

Wymagania systemu antykorupcyjnego  (w ramach systemu ISO 9001) dla organizacji publicznych,
 Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi (pod red.T. Białasa).
Korupcja jako patologia kapitału społecznego. W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie (red. naukowa zespołowa),
Rozumienie tolerancji jako narzędzie sterowania zachowaniami organizacyjnymi (szkic wstępny). W: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie (red. naukowa zespołowa).  WSAiB, 
Kwalifikacje załogi w dziełach J.C. Korzeniowskiego (po katastrofie „Titanica”). W:  Testament RMS „Titanic” (redakcja naukowa zespołowa). WSAiB, 
Ontologiczny status norm i zasad zarządzania jakością. Problemy Jakości,