• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Janusz Kaczmarek

Dr Janusz Kaczmarek - Wiceprokurator Generalny w latach 2000-2001, Prokurator Krajowy w latach 2005-2007 i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2007 roku, a także przedstawiciel Polski w Europejskiej Grupie G6 odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w ramach Unii Europejskiej.

Dr Janusz Kaczmarek urodził się w Gdyni, studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Białostockim, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Kryminologiczne oraz prawne aspekty wzięcia i przetrzymywania zakładnika art. 252 k.k.".

Autor wielu publikacji w "Przeglądzie Oświatowym", "Biuletynie Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych" ,"Prokuraturze i Prawie" oraz "Edukacji Prawniczej". Nominowany dwukrotnie do nagrody Człowieka Roku "Dziennika Bałtyckiego". Nagrodzony przez Gazetę Prawną Nagrodą Bona Lex za działalność na rzecz dobrego prawa.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem Dziekanatu

e-mail przyklad@wsaib.pl

Kontakt wyłącznie w sprawach studiów

Prowadzone zajęcia:

  • Proseminarium karne "Rozprawy Uczelniane"
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Retoryka i erystyka dla prawników

Publikacje

Monografie i udział w pracach zbiorowych.

Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej,[w:] Przestępczość zorganizowana świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, pod red. Prof. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego,  Zakamycze ,Warszawa 2005 (str. 297 – 311).

Sekty z punktu widzenia prawnika praktyka, [w:] Ochrona człowieka i rodziny przed sektami i psychomanipulacją ,Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk 2000 (str. 53- 58).

Sposób budowania relacji pomiędzy prokuratorem a dziennikarzami, [w:] System wymiaru sprawiedliwości a media, pod red. Prof. dr hab. Cezarego Kuleszy, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009 (str. 148 – 186).

Porwania dla okupu( współautor: Magdalena Kierszka ), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 (str.1- 234).

Porwania dla okupu( współautor: Magdalena Kierszka ),wydanie II poprawione, Wolters Kluwer ,Warszawa 2008 (str.1- 312).

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, redakcja Janusza Kaczmarka, Zakamycze ,Warszawa 2006 (str.1- 253).

Studia i artykuły

Konsekwencje prawnokarne uwolnienia zakładnika (art. 252§4 k.k.), Prokuratura i Prawo 2001, Nr 6 (str. 15 – 27).

Wąglikowe incydenty a polskie prawo karne, Prokuratura i Prawo  2002, Nr 7-8(str.81 – 93).

Karnoprawna ochrona zabytków Prokuratura i Prawo 2004, Nr 2 (str.81 – 93).

Nowa Prokuratura i Stara Europa, Edukacja Prawnicza  2003, Nr 10 (str. 42).
Kilka słów o aplikacji prokuratorskiej,  Edukacja Prawnicza  2003, Nr 11(str. 45).

Słowo o korupcji czyli ku przestrodze wszelkim pożeraczom, Edukacja Prawnicza 2003, Nr 12 (str. 48).

Etyka w zawodzie prokuratora, a więc o człowieku ze słabościami, Edukacja Prawnicza   2004, Nr 1(str. 47).

Wybierając zawód wybierasz także dyskomfort, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 2(str. 52).

Prokurator a dziennikarz, satysfakcja z wykrycia prawdy, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 3(str. 48).
W imię interesu społecznego i praw obywateli, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 4(str. 47).

Maskotki wymiaru sprawiedliwości, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 5(str. 48).

Prokurator w Europie, Edukacja Prawnicza  2004 ,Nr 06(str. 47).

O porwaniach, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 10(str. 56).

Gwarancje bezkarności, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 11(str. 49).

Sprawdzony świadek koronny, Edukacja Prawnicza  2005, Nr 1(str. 64).

Transgraniczna walka trwa, Edukacja Prawnicza  2005, Nr 2(str. 60-61).

Nowe brzmienie przepisu art. 252 k.k. a znamię szczególnego udręczenia i jego relacje do znamienia szczególnego okrucieństwa, Kwartalnik Policja 2010 Nr 2 (str.24-30)