• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Beata Kolarz

Dr Beata Kolarz – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Urodziła się w Warszawie. Od 1992 r. była zatrudniona w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (UG) na stanowisku asystenta, a od 2000 do 2009 r. na stanowisku adiunkta. W 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920–1922”. W 2000 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za rozprawę doktorską. Obecnie od 2009 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni .

Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – w obszarze nauk o prawie i w obszarze nauk o administracji. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej. Członek Zespołu d/s jakości kształcenia i oceny osiągania efektów kształcenia na kierunkach : Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Prawo.

Tematyka badawcza, którą się zajmuje, to historia ustroju i prawa Litwy, historia prawa miejskiego i sądownictwa administracyjnego oraz prawo i postępowanie administracyjne we współczesnym świecie. Jej dorobek naukowy stanowi monografia związana z rozprawą doktorską, liczne artykuły, komunikaty i recenzje.

 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

e-mail b.kolarz@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo miejscowe
  • Prawo administarcyjne
  • Postępowanie sądowo-administracyjne

Publikacje

Kolarz B., Organizacja wymiaru sprawiedliwości na terenie Litwy Środkowej w latach 1920-1922. W: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, praca, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka. Białystok 2003 (komunikat),

Kolarz B., Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922, Wydaw. UG, Gdańsk 2004 (monografia),

Kolarz B., Administracja terytorialna i samorząd na terenie Litwy Środkowej w latach 1920-1922. W: Gdańskie Studia Prawnicze na 35-lecie Wydz. Prawa i Administracji UG, T. XIV, Gdańsk 2005 (artykuł),

Kolarz B., Józef Piłsudski a sprawa litewska. W: Gdańskie Studia Prawnicze T. XV, Gdańsk 2006 (artykuł),

Kolarz B., Prawa człowieka i obywatela w okresie od początku państwowości państwa polskiego do 1918 r. Komunikat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 01-02.06.2007 r. (tekst w druku),

Obecnie przygotowywana jest praca habilitacyjna na temat: „Struktura i funkcjonowanie administracji publicznej w Gdyni w latach 1926-2010".