• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Izabela Nakielska

Dr Izabela Nakielska – adwokat, wieloletni wykładowca, prowadziła zajęcia oraz wykłady na szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony praw majątkowych w Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Dr Izabela Nakielska urodziła się w Gdańsku, studia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniła pracę doktorską pt. „Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka". Uczestniczyła w wielu międzynarodowych kursach prawniczych, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty.

Autorka i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych w szeroko rozumianym prawie europejskim, w tym również komentarza do prawa europejskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Administracyjnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami
  • Ustrój organów UE

Publikacje

Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć. [red:] T. Maciejewski [współautor:] A. Machnikowska, M. Maciejewska-Szałas, T. Maciejewski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010,

Wprowadzenie ochrony praw fundamentalnych do porządku prawnego UE w ujęciu historycznym [w:] ŚWIAT, EUROPA, MAŁA OJCZYZNA. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin [red:] M. Małecki [współautor:] A. Klimaszewska, Bielsko-Biała 2009,

Prawo do własności [w:] Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Warszawa 2004,

Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002,

Europejskie aspekty prawa własności [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [red:] C. Mik, Toruń 1999,

Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, „Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej" XX [red:] D. Szpoper, Gdańsk 2009,

Prawo o stowarzyszeniach z 1932 roku w II Rzeczypospolitej, Gdańskie Studia Prawnicze 15, Gdańsk 2006

"Mienie zabużańskie" i "grunty warszawskie" w polskich sprawach własnościowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 14, Gdańsk 2005

Regulamin dla radców prawnych i adwokatów w związku z przepisami ustawy "o praniu brudnych pieniędzy", Monitor Prawniczy 16 [współautor:] M. Kacprzak, Warszawa 2004

Problematika ochrany vlastnictva v najnovšej judikature Europskeho sudo pre l'uduske prava, Pravo 1, Praga 2003

Problematyka ochrony własności w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym spraw polskich, Radca Prawny 3, Warszawa 2002

Problematyka ochrony własności w skargach wnoszonych przeciwko Polsce na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Radca Prawny 2, Warszawa 2002

Przedmiot ochrony prawa do własności, Studia Prawnicze 3-4, Gdańsk 2000

Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999

Referaty

Nabycie i utrata obywatelstwa w II RP na konferencji XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. "Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee.", 2008

Tradycje ochrony praw socjalnych w Polsce – dwudziestolecie międzywojenne na konferencji VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, Olsztyn, 2007

Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999

Referaty

Nabycie i utrata obywatelstwa w II RP na konferencji XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. "Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee.", 2008

Tradycje ochrony praw socjalnych w Polsce – dwudziestolecie międzywojenne na konferencji VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, Olsztyn, 2007

Europejskie aspekty prawa własności na konferencji IV Ogólnopolska konferencja prawnicza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejsk