• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

dr

Cezary Tatarczuk

Dr Cezary Tatarczuk w 1987 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W latach 1988-2006 pełnił zawodową służbę w Policji, zajmując stanowiska wykonawcze i kierownicze w trzech jednostkach nadmorskich, w tym: Zastępcy Komendanta Miejskiego w Słupsku oraz Komendanta Powiatowego w Wejherowie. W 2000 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Filologiczno-Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu historii prawa i stosunków polsko-niemieckich. Od 2006 r. związany z WSAIB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie wykłada przedmioty związane z jego zainteresowaniami badawczymi i doświadczeniem praktycznym, tj. zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym w jednostkach administracji publicznej. Od 2007 r. był Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Lęborku, a od 2011 r. Dziekanem Wydziału Zarządzania WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskeigo w Gdyni. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora. Odznaczony Srebrnym (2005) i Brązowym (2001) Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant (2003). Aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce zarządzania organizacjami publicznymi oraz bezpieczeństwa publicznego.

Kontakt:

tel. 516 175 779

e-mail c.tatarczuk@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształt. bezp. przestrzeni

Publikacje

Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych poświęconych problematyce zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji publicznej oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi wyższych uczelni, m.in.:
Bezpieczeństwo – potrzeba nadrzędna codziennie [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, pod.red.M.Grzybowskiego i J.Tomaszewskiego, WSAiB Gdynia 2007.
Organizacyjne uwarunkowania tworzenia wydziałów zamiejscowych wyższych uczelni [w:] Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red.T.Białasa, WSAiB Gdynia 2008.
Ocena realizacji podstawowych zadań Policji i jej wpływu na poczucie bezpieczeństwa Polaków w świetle badań społecznych w latach 2007-2009 [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, pod red. T.Białasa, M.Grzybowskiego i J.Tomaszewskiego, WSAiB Gdynia 2009.
Skuteczność menedżerów bezpieczeństwa publicznego na tle prawnych możliwości administracji samorządowej w doposażeniu Policji (na przykładzie wybranych jednostek województwa pomorskiego w latach 2004-2009) [w:] Z problemów administracji. Administracja publiczna, pod red. T.Maciejewskiego i J.Gierszewskiego, Zeszyt Naukowy PWSH „Pomerania" w Chojnicach, nr 2/1a/2010, Chojnice 2010.
Kontrowersje w określaniu celów i metod działania w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie Policji pomorskiej w latach 2007-2009, [w:] Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, pod red.W.Kieżuna, L.Ciborowskiego i J.Wołejszo, T.I, Wyd.AON, Warszawa 2010.
Edukacja dla bezpieczeństwa – walory i mankamenty treści nauczania w kontekście wprowadzania nowego przedmiotu szkolnego; [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, pod red. P.Sienkiewicza, M.Marszałka i H.Świebody, T.I, Wyd.AON, Warszawa 2010.
 
 • bezpieczeństwo państwa,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpieczeństwa przestrzeni,
 • zwalczanie przestępczości,
 • seminarium licencjackie

konsultacje: środa, piątek godz. 11:00-16:00, pok. 12