• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Joanna Unterschütz

Dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu gdańskiego, gdzie w 2007 roku obroniła pracę doktorską „Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową", pod kierunkiem prof. Jarosława Warylewskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Psychiatrii Sądowej

Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą. Zróżnicowane zainteresowania naukowe dr hab. Unterschütz , których poszerzeniu sprzyja udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, koncentrują się wokół ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, zagadnień karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i handlu ludźmi.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo ubezpieczeń społecznych
  • Elementy prawa pracy
  • Zbiorowe prawo pracy

Publikacje

Unterschütz J., Z problematyki przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. GSP-Przegląd Orzecznictwa, 2006 nr 1,

Szewczyk R., Unterschűtz J., Labour emigration: government and social partners policies in Poland. EU labour migration since enlargement. Trends, impacts and policies (red.) B. Galoczi, J. Leschke, A. Watt = Emigracja zarobkowa, polityka rządu i partnerów społecznych w Polsce. Migracje zarobkowe w rozszerzonej Europie). Ashgate, 2009,

Unterschütz J., Instrumenty dialogu społecznego w prawie pracy. Zeszyt Naukowy WSAiB Nr 12 Prawo 1. WSAiB, Gdynia 2009,

Unterschütz J., Country report. Poland. A. Bücker and W. Warneck (red.) Viking–Laval–Rüert: Consequences and policy perspectives. Bruksela 2010. = Raport krajowy: Polska. A. Bücker and W. Warneck (red.),Orzeczenia ETS w sprawach Vicking , Laval i Rüffert. Konsekwencje dla państw członkowskich UE i perspektywy polityki,

Unterschütz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową. WoltersKluwer, Warszawa 2010,

Unterschütz J., Prawo pracy zarys instytucji. WSAiB, Gdynia 2010,

E. Podgórska- Rakiel, J. Unterschütz, Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia, PiZS 3/2010,

Woźniewski K., Unterschütz J., Monitorowanie miejsca pracy w świetle wybranych regulacji i orzecznictwa. Zeszyt Naukowy WSAiB Nr 15: Bezpieczeństwo 2, WSAiB, Gdynia 2010,

Unterschütz J., Wpływ implementacji dyrektyw UE na wykroczenia w sferze zbiorowego prawa pracy – wybrane zagadnienia.Transformacja w krajach Europy Środkowo -Wschodniej. Gospodarka - społeczeństwo – polityka, pod red. K. Gomółki. Elbląg 2010,

Unterschütz J., Ochrona praw podstawowych w UE - uwagi na marginesie orzeczeń ETS w sprawach Viking i Laval. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. Zeszyt 9. Elbląg 2010.