dr

Hanna Mackiewicz

wykładowca na WSAiB w Gdyni
Urodziłam się w Gdyni. Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i etyk.
Ukończyłam  studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Sopocie w 1990 roku. Od 2001 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych..
Moją specjalnością jest metodyka badań społecznych, ekonomika usług i etyka życia gospodarczego. 
 

Prowadzone zajęcia:

  • Etyka menedżera
  • Managerial ethics

Publikacje

•H. Mackiewicz, Próba zdefiniowania turystyki morskiej, Zeszyty Naukowe WSM w Gdyni nr 27, Gdynia 1994, ss. 35-42;
•H. Mackiewicz, Determinanty jakości usług hotelarskich na przykładzie małych przedsiębiorstw hotelarskich [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka pod redakcją A. Potockiego, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 243-254.
•H. Mackiewicz, Określenie jakości postrzeganej przez klienta jako element zarządzania marketingowego w usługach. Ocena metody SERVQUAL. Praktyczne zastosowanie metody wieloatrybutowej [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 216-230,
•H. Mackiewicz, Strategie rozwoju małych przedsiębiorstw hotelarskich [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw pod redakcją Z. Pierścionka i K. Poznańskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2000, s. 160-173,
•H. Mackiewicz, Wyróżniki jakości produktu turystycznego gminy Władysławowo w opinii klientów małych przedsiębiorstw hotelarskich [w:] Zintegrowane systemy zarządzania – jakość, środowisko, technologia, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Materiały konferencyjne pod red. E. Krzemienia i M. Śmiechowskiej, Politechnika Śląska i WSM w Gdyni, Szczyrk 2000, ss. 213-221.
•H. Mackiewicz, Rola marketingu w rozwoju kwater prywatnych i pensjonatów [w:] Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, pod red. A. Szwichtenberga, W. Delugii, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, ss. 107-123.
•H. Mackiewicz, Wynajem kwater prywatnych jako rodzaj usług turystycznych na przykładzie obszaru nadmorskiego w granicach administracyjnych Władysławowo,  Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 1, WSM w Gdyni, Gdynia marzec 2000, ss.27-46.
•H. Mackiewicz, Aktywność turystyczna Polaków po 1989 roku, Zeszyty Naukowe WSM w Gdyni nr 39, Gdynia 2000, ss. 95-107.
•H. Mackiewicz, Rola gminy w otoczeniu małych przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie gminy Władysławowo, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 2, WSM w Gdyni, Gdynia luty 2001, ss. 150-181.
•H. Mackiewicz, Znaczenie satysfakcji klienta w usługach hotelarskich na przykładzie kwater i pensjonatów w gminie Władysławowo, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni nr 43, Gdynia 2002, ss. 81-95.
•H. Mackiewicz, Rola usług hotelarskich w gospodarce polskiej, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 3, AM w Gdyni, Gdynia marzec 2002, ss 125-149.
•H. Mackiewicz, Krytyka paradygmatu 4 P, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 4, AM w Gdyni, Gdynia grudzień 2003, ss. 25-40;
•H. Mackiewicz, Witryna internetowa jako środek tworzenia wartości poprzez dialog firmy z prosumentami, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 7, AM w Gdyni, Gdynia kwiecień 2006, ss. 419-430;
•H. Mackiewicz, Formy i środki komunikacji marketingowej w Internecie - pojęcia niejednoznaczne, nieprecyzyjne i sztucznie generowane [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej pod red. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 280-298;
•H. Mackiewicz, K. Skrzeszewska. Badania rynku a badania marketingowe. Ujęcie przedmiotowe [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod red. H. Kruk i K. Skrzeszewskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2008, ss. 97-103;
•H. Mackiewicz, Zaufanie jako kryterium wyboru firmy badawczej [w:] Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20 (497), 2008, ss. 339-346;
•H. Mackiewicz, Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania [w:] „Przedsiębiorstwo i Region” (Konkurencyjność a innowacyjność) , 2009, nr 1, ss. 38-47;
•M. Boguszewicz-Kreft, H. Mackiewicz, Aktywna rola klienta źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w Internecie [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ss. 163-170;
•H. Mackiewicz, Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy [w:] Polityki Europejskie, finanse i marketing, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 3 (52), 2010, ss. 421-433; 
•H. Mackiewicz, Zagrożenia w fazie przedsprzedażowej w cyklu aktywności nabywcy-pacjenta w Internecie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 145, ss. 48-55;
•H. Mackiewicz, Wartość usługi - ujęcie ekonomiczne i aksjologiczne, Zarządzanie organizacjami usługowymi, pod red. K. Rogozińskiego i A. Panasiuka, Zeszyty Naukowe 229, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ss. 150-162;
•H. Mackiewicz, Kryteria oceny wartości usług, Transfer wiedzy, grudzień 2012;
•H. Mackiewicz, Doskonalenie usługi edukacyjnej podczas realizacji przedmiotu Badania marketingowe w zmiennych warunkach dydaktycznych [w:] Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Uwarunkowania jakościowe pod red. J. Łopatowska, G. Zieliński; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN978-83-7348-517-4,ss. 73-82;
•K. Kamińska, H. Mackiewicz, A. Mazurkiewicz, K. Sarnowski, W. Skrodzka, K. Szelągowska-Rudzka, M. Szyda, Innowacyjność w wizerunku zewnętrznym przedsiębiorstwa – studia przypadków[w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, InfoGlobMar 2013, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4; ss. 13-27;
•H. Mackiewicz, Pomiar użyteczności usługi edukacyjnej w szkole wyższej [w:] „Zarządzanie i Edukacja”,  Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, nr 91 (listopad - grudzień 2013), ISSN 1428-474X;
•H. Mackiewicz, Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego w pracy dydaktycznej [w:] Usługi 2014. Wybrane uwarunkowania rozwoju usług, red. naukowi: M . Pluta-Olearnik, S. Wrona, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 354, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, ss 224-234.