Praca w WSAiB

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Pracownik Działu Księgowości
Młodsza księgowa
Miejsce pracy: Gdynia

Zapewnimy Ci:

 • pracę w uczelni o stabilnej pozycji i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój osobisty i zawodowy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunkowe),
 • mile widziane doświadczenia na stanowisku księgowej/księgowego (min.6mce),
 • praktyczna znajomość przepisów i zasad rachunkowości (m.in. znajomość ustawy o podatku VAT),
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności znajomość aplikacji Excel.

Zadania:

 • księgowanie dokumentów sprzedaży,
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • kontrola prawidłowości ujęcia transakcji,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Zapraszam do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.


 

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Kierownik Dziekanatu
Miejsce pracy: Gdynia

Obowiązki

 • Organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu dziekanatowego,
 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji toku studiów,
 • Koordynacja dokumentacji Wydziałów (m.in. aktualność i kompletność oraz poprawność programów, planów studiów, sylabusów, nazw przedmiotów oraz kodów przedmiotów),
 • Kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości dokumentacji egzaminów dyplomowych, magisterskich,
 • Kontrola stanu danych sprawozdawanych do POLON oraz stanu raportów zwrotnych z tegoż systemu,
 • Nadzorowanie prowadzonej w Dziekanacie ewidencji i sprawozdawczości,
 • Monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na pracę Dziekanatu,
 • Przygotowywanie dokumentów na potrzeby Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną,
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o przepisy obowiązujące w uczelni,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierownika,
 • Zdolności organizacyjne, pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procesów obiegu informacji, ustalania priorytetów oraz dokładność i komunikatywność,
 • Umiejętność samodzielnego opracowywania dokumentów i procedur,
 • Biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel),

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz systemu Polon,
 • Znajomość programów dziekanatowych,

 

Oferujemy

 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum miasta
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach
 • Udział w szkoleniach
 • Udział w uczelnianych inicjatywach,
 • Profesjonalne i przyjazne środowisko pracy,/li>
 • Pracowniczy parking.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres praca@wsaib.pl

 


 

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Pracownik Biura Karier
Miejsce pracy: Gdynia

Obowiązki

 • Prowadzenie dokumentacji Bura Karier, strony www oraz uczelnianego banku ofert pracy, staży i szkoleń dla studentów i absolwentów.
 • Pozyskiwanie i aktualizacja praktyk zawodowych.
 • Utrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (m.in. pracodawcami, partnerami biznesowymi).
 • Stała współpraca z WUP, sieciami biur karier, agencjami doradztwa personalnego i zatrudnienia oraz pracodawcami.
 • Aktywny udział w targach pracy i kariery oraz wszystkich formach promocji Uczelni.
 • Organizacja warsztatów i szkoleń w zakresie zwiększania aktywności zawodowej.
 • Doradztwo studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Doświadczenie w obsłudze administracyjnej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi komunikacyjnych.
 • Znajomość przepisów dot. poradnictwa zawodowego i podstaw prawa pracy;
 • Znajomości narzędzi do pomiaru predyspozycji i kompetencji zawodowych ,
 • Praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów formalnych: CV, LM, formularzy, zestawień, raportów;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku pracy;
 • Umiejętności komunikowania się oraz budowania relacji z klientami wewnętrznymi (kadra dydaktyczna, studenci) oraz zewnętrznymi (klientami biznesowymi, trenerami);
 • Komunikatywność i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Oferujemy

 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum miasta
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach
 • Udział w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji
 • Zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Udział w uczelnianych inicjatywach
 • Profesjonalne i przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres praca@wsaib.pl

 


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach:

   • automatyka, elektronika, elektrotechnika,
   • informatyka techniczna i telekomunikacyjna,
   • inżyniera lądowa i transport,
   • inżyniera materiałowa,
   • inżyniera mechaniczna,
   • inżyniera środowisko i energetyka.

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

   • matematyka,
   • nauki o fizyce.

Oczekiwania:

   • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
   • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
   • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
   • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
   • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

   • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
   • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
   • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

   • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
   • życiorys,
   • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
   • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
   • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,
   • oświadczenie kandydatki/kandydata, że:
   • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   • korzysta z pełni praw publicznych;
   • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


 

 

W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy do stałej i długoterminowej współpracy:
Poszukujemy: lektorów języka angielskiego.

Wymagamy:

   • doświadczenia w nauczaniu,
   • zaangażowania w wykonywaną pracę
   • punktualności, uczciwości,
   • posiadania dyplomu ukończenia studiów kierunkowych,

Oferujemy:

   • umowę zlecenie lub umowę o współpracę,
   • szkolenia metodyczne oraz opiekę metodyka,
   • możliwość pracy zdalnej.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 


 

Dział Kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Samodzielny księgowy/Samodzielna księgowa.
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres odpowiedzialności:

   • Współudział w tworzeniu sprawnie funkcjonującego działu księgowego,
   • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
   • Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych,
   • Rozliczanie delegacji, naliczanie płac.
   • Aktywny udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
   • Uzgadnianie sald kont,
   • Przygotowywanie zestawień oraz raportów na potrzeby Władz Uczelni,
   • Sporządzanie sprawozdań, formularzy i raportów do instytucji zewnętrznych.

Od kandydatów oczekujemy:

   • Praktyczna znajomość zasad księgowania oraz przepisów dotyczących rachunkowości,
   • Aktualna wiedza z zakresu przepisów podatkowych,
   • Wykształcenie ekonomiczne (mile widziana: rachunkowość),
   • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
   • Analityczne myślenie,
   • Zaangażowanie i chęć rozwoju,
   • Umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
   • Rzetelność i precyzyjność w wykonywaniu powierzonych zadań,
   • Znajomość oprogramowania Symfonia – warunek konieczny.

Oferujemy:

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów,
   • Zniżki na studia magisterskie, studia podyplomowe,
   • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przysłanie CV
na adres praca@wsaib.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

Więcej ofert pracy na profilu WSAiB pracuj.pl