Akty prawne

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 5/2019/2020

W sprawie postępowania w sytuacjach zagrożenia zakażeniem COVID-19.

Zarządzenie Rektora nr 6/2019/2020

W sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Rektora nr 10/2019/2020

W sprawie zawieszenia wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 7/2020/21

W sprawie określenia sposobu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Zarządzenia Dziekanów

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Statut Uczelni i strategie rozwoju

Statut Uczelni

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Strategia Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji

Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania WSAiB

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku na lata 2020-2024

Regulaminy studiów i potwierdzania efektów

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów na kierunkach studiów prowadzonych w WSAiB w Gdyni

Uchwała zatwierdzająca Regulamin Studiów

Regulamin studiów 1 X 2019

Zmiana Regulaminu studiów od 1 X 2021

Polityka i system zapewnienia jakości w Uczelni

Polityka jakości WSAiB

Polityka Jakości Kształcenia WSAiB

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia WSAiB

Polityka jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii w Lęborku

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania

Zarządzanie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie archiwizacji prac

Zarządzanie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie archiwizacji prac

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lęborku w sprawie archiwizacji prac studentów

Zarządzenia Prezydenta w sprawie opłat

Zarządzenie dotyczące opłat 2019/2020

Zarządzenie dotyczące promocji

Zmiana w sposobie wystawiania faktur za czesne

Zarządzanie dotyczące opłat 2020/2021

Zarządzanie dotyczące opłat 2020/2021

Studia podyplomowe

Zarządzanie dotyczące opłat 2021/2022

Zarządzanie dotyczące opłat 2021/2022

Studia podyplomowe

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zarządzenie dotyczące punktów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Wydział Zamiejscowy w Lęborku

Zasady zwalniania studentów z lektoratów

Zasady zwalniania studentów z uczestnictwa w zajęciach języka obcego

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

 

 

Uchwała Senatu ws. zasad rekrutacji

Warunki, tryb, limity oraz terminy rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022

Warunki, tryb, limity oraz terminy rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2022/2023