Akty prawne

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 7/2020/21

W sprawie określenia sposobu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Zarządzenie Rektora nr 21/2021/22

W sprawie Kolegium Wydawniczego WSAiB.

Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracj

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020.

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.

Zarządzenie nr 1/04/2021/2022

Zarządzenie nr 1/04/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie certyfikatów i świadectw językowych uprawniających do zwolnienia z udziału w lektoratach języka obcego.

Zarządzenie nr 04/03/2021/2022

Zarządzenie nr 04/03/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zarządzanie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie archiwizacji prac

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020.

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020

Zarządzenie nr 04/09/2019/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.

Zarządzenie nr 1/03/22

Zarządzenie nr 1/03/22 Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie zakresów specjalnościowych uruchamianych w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Zarządzania.

Zarządzenie nr 01/04/2021/2022

Zarządzenie nr 01/04/2021/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie certyfikatów i świadectw językowych uprawniających do zwolnienia z udziału w lektoratach języka obcego.

Zarządzenie nr 1/04/23

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wprowadzania listy pytań egzaminu dyplomowego obejmującej zagadnienia podstawowe i kierunkowe programu studiów.

Zarządzanie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie archiwizacji prac

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku

Zarządzenie nr 1/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku z dnia 12 marca w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 2/03/2019/2020

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku z dnia 18 marca zmieniające Zarządzenie nr 1/03/2019/2020.

Zarządzenie nr 2/03/2021/2022

Zarządzenie nr 2/03/2021/2022 Dziekana Filii w Lęborku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 1/05/2023

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku z dnia 4 maja 2023 w sprawie wprowadzania listy pytań egzaminu dyplomowego obejmującej zagadnienia podstawowe i kierunkowe programu studiów.

Zarządzenie Dziekana Filii w Lęborku w sprawie archiwizacji prac studentów

Statut Uczelni i strategie rozwoju

Statut Uczelni

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Strategia Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji

Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania WSAiB

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku na lata 2020-2024

Regulaminy studiów i potwierdzania efektów

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów na kierunkach studiów prowadzonych w WSAiB w Gdyni

Uchwała zatwierdzająca Regulamin Studiów

Regulamin studiów 1 X 2019

Zmiana Regulaminu studiów od 1 X 2021

Tekst jednolity obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę od pierwszego semestru.

Polityka i system zapewnienia jakości w Uczelni

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji

Polityka jakości WSAiB

Polityka Jakości Kształcenia WSAiB

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia WSAiB

Polityka jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Filii w Lęborku

Zarządzenia Prezydenta w sprawie opłat

Zarządzanie dotyczące opłat 2022/2023

Zarządzenie dotyczące opłat 2022/2023

Studia podyplomowe

Zarządzanie dotyczące opłat 2023/2024

Zarządzenie nr 7/2022/2023

Zarządzenie dotyczące wprowadzenia regulaminu promocji i zniżek dla Studentów.

Zarządzanie dotyczące opłat 2021/2022

Zarządzanie dotyczące opłat 2023/2024

Studia podyplomowe

Zarządzanie dotyczące opłat 2020/2021

Zarządzenie dotyczące opłat 2019/2020

Zarządzenie dotyczące promocji na wpisowe

Zmiana w sposobie wystawiania faktur za czesne

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zarządzenie dotyczące punktów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Wydział Zamiejscowy w Lęborku

Zasady zwalniania studentów z lektoratów

Wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z lektoratu w roku akademickim 2022/2023

Zasady zwalniania studentów z uczestnictwa w zajęciach języka obcego

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

 

 

Uchwała Senatu ws. zasad rekrutacji

Warunki, tryb, limity oraz terminy rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025

Warunki, tryb, limity oraz terminy rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2022/2023

Warunki, tryb, limity oraz terminy rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2023/2024

Pozostałe dokumenty

Regulamin biura ds. osób niepełnosprawnych

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji