Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w WSAiB w Gdyni należy podejmowanie działań zmierzających do:

  • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
  • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
  • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
  • zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
  • udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.

Z pomocy Pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.
Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów: we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00 w pok. 312
Informacje kontaktowe:
E-mail: biuroon@wsaib.pl;
Tel. 58 660 74 37

pdfRegulamin-biura-ds-osob-niepelnosprawnych.pdf