• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Egzamin dyplomowy (obrona dyplomu)

Zwieńczeniem okresu studiów jest obrona pracy dyplomowej licencjackiej lub magisterskiej (obrona egzaminu dyplomowego). Każdego roku w Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni do obrony podchodzą setki studentów.

W tym miejscu zebrane zostały niezbędne informacje dotyczące obrony pracy licencjackiej i magisterskiej, od momentu przygotowania pracy (etap pierwszy) po samą obronę (etap drugi).

Zaliczenie seminarium dyplomowego i złożenia pracy dyplomowej musi nastąpić w terminach określonych dla sesji podstawowej lub sesji poprawkowej na ogólnych zasadach zaliczania semestru studiów.

Obrona pracy dyplomowej krok po kroku

etap I - przygotowanie pracy dyplomowej

1. należy przygotować pracę dyplomową pod kątem edytorskim, tj. dostosować ją do wymogów edytorskich określonych w załączniku
[plik "wskazówki edytorskie" znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

2. na ostatniej stronie pracy dyplomowej powinno znaleźć się oświadczenie o prawach autorskich
[plik "oświadczenie o prawach autorskich" znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

3. prosimy przygotować 4 zdjęcia formatu 4,5 cm x 6,5 cm ( zaleca się, aby zdjęcia odpowiadały powadze dyplomu, w przeciwnym razie dziekanat może odmówić ich przyjęcia)

4. w dziekanacie należy złożyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany obustronnie i oprawiony w miękką, plastikową okładkę oraz trzy egzemplarze zapisane na płycie CD (DVD) w formacie elektronicznym (DOC/DOCX i PDF), z których jeden pozostaje w jego aktach osobowych, a pozostałe dwa będą przekazane opiekunowi pracy dyplomowej oraz jej recenzentowi Na terenie Uczelni znajduje się Punkt Ksero (na parterze, obok Kasy) , tel. 515 518 900.

5. należy wydrukować "kartę dyplomanta" a następnie uzyskać podpis promotora i dołączyć dokument do pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie
[plik "karta dyplomata" znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

6. należy wydrukować "kartę obiegową" a następnie uzyskać wszystkie podpisy i dołączyć dokument do pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie
[plik "karta obiegowa" znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

7. Płyty składa się w opisanych kopertach. Na każdej płycie powinna znajdować się:
-  praca dyplomowa w formacie DOC/DOCX (nr albumu DOC/DOCX)
-  praca dyplomowa w formacie PDF (nr albumu PDF) program do ściągnięcia
-  plik tekstowy (TXT) zawierający następujące informacje:

Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Imię i nazwisko promotora:
Wydział:

Uwaga! Wszystkie powyższe pola muszą być wypełnione zgodnie z zasadami języka polskiego tj. wielkimi i małymi literami oraz z polskimi znakami np:

Tytuł pracy: Zbrodnia i kara
Imię i nazwisko autora: Jan Kowalski
Imię i nazwisko promotora: Stefan Zając
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

etap II - obrona pracy dyplomowej

1. informacje o dacie obrony pracy przekazuje dziekanat lub promotor

2. przed obroną należy sprawdzić listę egzaminowanych, która będzie wywieszona na drzwiach sali, w której odbędzie się obrona

3. na początku do sali proszone są 3 pierwsze osoby z listy, które otrzymują od komisji pytania. Do dyspozycji studnetów są przygotowane kartki na notatki

4. pierwsza z 3 osób po udzieleniu odpowiedzi opuszcza salę, a na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy (w tym przypadku czwarta), itd.

5. po zakończeniu obron komisja naradza się

6. po naradzie studenci proszeni są do sali i otrzymują wyniki obrony dyplomu

7. odbiór dokumentów (np. świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu) możliwy jest najszybciej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego

8. zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów (zaproszenia wysyłamy pocztą) wręczenie dyplomów najczęściej odbywa się we wrześniu lub październiku

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać.

Pliki do pobrania

Regulamin dyplomowania

Filia w Lęborku

Oświadczenie o prawach autorskich

Karta dyplomanta

Karta obiegowa

Koperta do wydruku na płytę CD/DVD

Strona tytułowa pracy dyplomowej

First page - Management

Podanie o udostępnienie danych

Regulamin procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania

Wskazówki edytorskie

Karta dyplomanta

Filia w Lęborku

Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich

Filia w Lęborku

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej

Filia w Lęborku

Karta obiegowa

Filia w Lęborku

Płyta CD - praca licencjacka

Filia w Lęborku

System antyplagiatowy

Zobacz jak wygląda egzamin dyplomowy