Stypendia

Szanowni Państwo!

W okresie do 31.08.2024 r. można składać WYŁĄCZNIE wnioski o zapomogę

Wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku 8:00-16:00 w pok.313 piętro 3 
lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem Stypendia.

STYPENDIUM I ZAPOMOGA PRZYSŁUGUJĄ:
Przez łączny okres 12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W RAMACH TEGO OKRESU NA STUDIACH
I stopnia – nie dłużej niż 9 semestrów
II stopnia – nie dłużej niż 7 semestrów

JAK PRAWIDŁOWO LICZYĆ SEMESTRY?
Liczymy wszystkie rozpoczęte semestry od momentu podjęcia pierwszych studiów (ukończone, nieukończone, przypadające w okresie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego, odbyte w kraju i za granicą). Jeżeli studia odbywają się na kilku kierunkach jednocześnie, traktujemy je jako 1 semestr.

WYJĄTEK! Stypendium dla osób z niepełnosprawnością: przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów
lub po uzyskaniu tytułu zawodowego. Przy ustaleniu prawa do stypendium ważny jest moment jej powstania określony w orzeczeniu .

KTO NIE MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM I ZAPOMOGĘ:

 • Studenci, którzy przekroczyli liczbę dopuszczalnych semestrów
 • Studenci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • Studenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy ponownie rozpoczynają studia I stopnia
 • Studenci będący żołnierzami zawodowymi lub kandydatami oraz funkcjonariuszami służb państwowych lub w służbie kandydackiej, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ:

 • Studenci, którzy nie przekroczyli liczby dopuszczalnych semestrów
 • Studenci studiów I i II stopnia i studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Studenci cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
  ubiegający się o stypendium socjalne (szczegóły § 7 ust. 2 Regulaminu):
  posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub status rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy nadany w RP, Kartę Polaka, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1, zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę krajową w związku z prowadzeniem badań naukowych; są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP;
  – ubiegający się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością:
  dokument wydany przez organ orzekający w innym kraju nie stanowi podstawy do przyznania stypendium.

ZAPOZNAJ SIĘ z poniższymi informacjami oraz zakładką –  JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.
 • Do kontaktu z Komisją używaj wyłącznie e-maila studenckiego.

TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST POINFORMOWAĆ Komisję Stypendialną o:

 • uzyskaniu tytułu magistra, inżyniera lub równorzędnego,
 • uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub równorzędnego, w przypadku podjęcia kolejnych studiów I stopnia,
 • przekroczeniu ustawowych semestrów,
 • rezygnacji ze studiów,
 • skreślenia z listy studentów decyzją ostateczną,

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku:

 • o zapomogę
  dokładnie zapoznaj się z § 16 Regulaminu opisz szczegółowo swoją trudną sytuację, a następnie załącz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację

 1. Monitoruj bieżące komunikaty Komisji.
 2. Stosuj się do wyznaczonych terminów podanych w komunikatach.
 3. Obserwuj na bieżąco e-maila studenckiego – może się z Tobą kontaktować Komisja w celu poprawienia błędów, wyjaśnienia lub uzupełnienia braków we wniosku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej przez ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych). Przyczynami mogą być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, rozwód, nagła utrata stałego źródła dochodu, szkody spowodowane np. pożarem, klęską żywiołową, włamaniem, kradzieżą rzeczy znacznej wartości i inne.

Organ przyznający zapomogę ocenia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, czy sytuacja życiowa uzasadnia udzielenie pomocy finansowej.

 • Zapomoga przysługuje max 2 razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że na podstawie tych samych okoliczności można ją otrzymać tylko jeden raz.

Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie zapomogi 2023/2024 – docx

Studenci, którzy nie zgadzają się decyzją Komisji Stypendialnej, mają prawo do odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załącznik 8 Wniosek Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2023/2024

Masz pytania i wątpliwości? Skontaktuj się!

Biuro ds. Stypendiów:
E. stypendia@wsaib.pl
T. 58 660 74 13