Stypendia

Stypendia i zapomogi dostępne w naszej Uczelni oraz stypendia z dodatkowych źródeł stanowią wsparcie w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, często nagłej. Są także nagrodą za wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia, dzięki której możecie poszerzać swoje horyzonty.

Szanowni Państwo!

Od dnia 14- 28 lutego 2024 trwa nabór wniosków:
Uwaga nabór wniosków został przedłużony do 15.03.2024r.

o stypendium Rektora:
– dla osób z 3 semestru I stopnia, które rozpoczęły studia w lutym 2023 r.
– dla osób z 1 semestru II stopnia, które rozpoczną studia w lutym 2024 r.

o stypendium dla osób z niepełnosprawnością i socjalne oraz zapomogi:
– dla osób, które rozpoczną studia w lutym 2024 r.

Wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku 8:00-16:00 w pok.313 piętro 3 
lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem Stypendia.

UWAGA !

Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgodnie z art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA wniosek został złożony osobiście przed upływem terminu lub nadany Pocztą Polską (za datę wpłynięcia uznaje się datę stempla pocztowego).

Wnioski na rok akademicki 2023/2024 (dostępne w zakładkach dotyczących określonego stypendium)

Wnioski o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością i zapomogi należy składać:

OSOBIŚCIE W BIURZE DS. STYPENDIÓW (parter pok. -4 obok Rekrutacji):

Poniedziałek – piątek : 8:00 – 16:00

LUB WYSYŁAĆ LISTEM POLECONYM NA ADRES (liczy się data stempla pocztowego)

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
ul . Kielecka 7
81-303 Gdynia

UWAGA! WNIOSKÓW NIE PRZESYŁAMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ABY PRAWIDŁOWO ZŁOŻYĆ WNIOSEK NALEŻY

 • Zapoznać się ze wszystkimi informacjami dot. stypendiów
 • Uważnie wypełnić wniosek
 • Dołączyć komplet odpowiednich załączników i dokumentów

INFORMUJEMY: Korespondencję z Komisją Stypendialną prowadzimy korzystając wyłącznie ze studenckiego adresu e-mail!

STYPENDIUM I ZAPOMOGA PRZYSŁUGUJĄ:
Przez łączny okres 12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W RAMACH TEGO OKRESU NA STUDIACH
I stopnia – nie dłużej niż 9 semestrów
II stopnia – nie dłużej niż 7 semestrów

JAK PRAWIDŁOWO LICZYĆ SEMESTRY?
Liczymy wszystkie rozpoczęte semestry od momentu podjęcia pierwszych studiów (ukończone, nieukończone, przypadające w okresie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego, odbyte w kraju i za granicą). Jeżeli studia odbywają się na kilku kierunkach jednocześnie, traktujemy je jako 1 semestr.

WYJĄTEK! Stypendium dla osób z niepełnosprawnością: przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów
lub po uzyskaniu tytułu zawodowego. Przy ustaleniu prawa do stypendium ważny jest moment jej powstania określony w orzeczeniu .

KTO NIE MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM I ZAPOMOGĘ:

 • Studenci, którzy przekroczyli liczbę dopuszczalnych semestrów
 • Studenci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • Studenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy ponownie rozpoczynają studia I stopnia
 • Studenci będący żołnierzami zawodowymi lub kandydatami oraz funkcjonariuszami służb państwowych lub w służbie kandydackiej, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ:

 • Studenci, którzy nie przekroczyli liczby dopuszczalnych semestrów
 • Studenci studiów I i II stopnia i studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Studenci cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
  ubiegający się o stypendium socjalne (szczegóły § 7 ust. 2 Regulaminu):
  posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub status rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy nadany w RP, Kartę Polaka, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1, zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę krajową w związku z prowadzeniem badań naukowych; są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP;
  – ubiegający się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością:
  dokument wydany przez organ orzekający w innym kraju nie stanowi podstawy do przyznania stypendium.

SPEŁNIASZ WARUNKI DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

ZAPOZNAJ SIĘ z poniższymi informacjami oraz zakładką –  JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 • Stypendium jest przyznawane na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc.
 • Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.
 • Jeżeli spełniasz kilka kryteriów, możesz otrzymać kilka świadczeń z zastrzeżeniem, że:
  łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz rektora, nie może przekroczyć kwoty 2 739,80 zł.
 • Jeżeli kształcisz się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, możesz otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. socjalne) tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku, w tym także w innej uczelni.
 • Do kontaktu z Komisją używaj wyłącznie e-maila studenckiego.

TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST POINFORMOWAĆ Komisję Stypendialną o:

 • uzyskaniu tytułu magistra, inżyniera lub równorzędnego,
 • uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub równorzędnego, w przypadku podjęcia kolejnych studiów I stopnia,
 • przekroczeniu ustawowych semestrów,

a także w przypadku

 • rezygnacji ze studiów,
 • rezygnacji z ubiegania się o świadczenia w związku, z uzyskaniem świadczenia w innej uczelni,
 • skreślenia z listy studentów decyzją ostateczną,
 • utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zmiany sytuacji dochodowej,
 • zawieszenia w prawach studenta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
  ponieważ okoliczności te powodują utratę prawa do otrzymywania świadczeń.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium:

 • SOCJALNE
  dokładnie zapoznaj się z wykazem dokumentów w zał. 1 Regulaminu oraz z § 8 ust 4 i 5 Regulaminu, dzięki temu unikniesz wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów we wniosku Potrzebne załączniki wydrukuj, czytelnie wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI i podpisz lub daj do podpisania odpowiednim członkom rodziny, a następnie załącz do wniosku Wypełnij tylko te pola wniosku i załączniki, które dotyczą Twojej rodziny
 • DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  dokładnie zapoznaj się z § 7 i § 17 Regulaminu, a następnie przygotuj uwierzytelnioną kopię lub odpis orzeczenia i załącz do wniosku
 • REKTORA
  dokładne zapoznaj się z § 18 i § 19 Regulaminu, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) przygotuj uwierzytelnione kopie dokumentów, które potwierdzają Twoje osiągnięcia i załącz do wniosku
  lub o zapomogę
  dokładnie zapoznaj się z § 16 Regulaminu opisz szczegółowo swoją trudną sytuację, a następnie załącz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację

WZÓR PRAWIDOWO WYPENIONEGO WNIOSKU pdf

 1. Monitoruj bieżące komunikaty Komisji.
 2. Stosuj się do wyznaczonych terminów podanych w komunikatach.
 3. Obserwuj na bieżąco e-maila studenckiego – może się z Tobą kontaktować Komisja w celu poprawienia błędów, wyjaśnienia lub uzupełnienia braków we wniosku.

UWAGA!

 1. Po upływie terminu składania wniosków daj czas Komisji na zapoznanie się z dokumentami, podjęcie decyzji i ich wypisanie – pamiętaj, że wniosków jest dużo.
 2. Błędy i braki, o których informować będzie Komisja, niezwłocznie popraw lub uzupełnij.
 3. Braki w dokumentacji uzupełnij jednorazowo o dokumenty, o które prosi Komisja – dzięki temu unikniemy kilkukrotnej weryfikacji wniosku pod względem kompletności i zmniejszymy ilość dokumentów.
 4. Bez względu na to, czy decyzja jest negatywna czy pozytywna, odbierz ją najszybciej, jak to możliwe, najlepiej osobiście – przyspieszy to prace Komisji Odwoławczej i wypłatę świadczeń.
 5. W szczególnych przypadkach zgłoś prośbę o wysłanie decyzji listem.
 6. Nie czekaj do ostatniego dnia ze złożeniem odwołania, jeżeli wysyłasz je listownie.

TWOJE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW
NA SPRAWNĄ PRACĘ KOMISJI NA WSZYSTKICH ETAPACH!

O jakie świadczenia możesz się ubiegać będąc naszym studentem?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej przez ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych). Przyczynami mogą być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, rozwód, nagła utrata stałego źródła dochodu, szkody spowodowane np. pożarem, klęską żywiołową, włamaniem, kradzieżą rzeczy znacznej wartości i inne.

Organ przyznający zapomogę ocenia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, czy sytuacja życiowa uzasadnia udzielenie pomocy finansowej.

 • Zapomoga przysługuje max 2 razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że na podstawie tych samych okoliczności można ją otrzymać tylko jeden raz.

Załącznik 7 – Wniosek o przyznanie zapomogi 2023/2024 – docx

Stypendium socjalne otrzymuje student, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza max. wysokości 1294,40zł netto. Przy dochodzie <600 zł netto na osobę w rodzinie student otrzymuje świadczenie, jeżeli dołączy wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny lub jeżeli udokumentuje inne źródła utrzymania rodziny.

Niedołączenie zaświadczenia lub źródeł utrzymania rodziny skutkuje odmową przyznania stypendium.

Jak obliczyć dochód netto dla osoby ?

Obliczone w ten sposób dochody netto członków rodziny sumujemy i dzielimy przez liczbę osób w rodzinie = dochód netto na osobę

UWAGA!
W uzasadnionych przypadkach, takich jak np.: zwiększone koszty utrzymania rodziny wynikające z odbywania studiów poza miejscem stałego zamieszkania, ciężka choroba lub niepełnosprawność członka rodziny, wielodzietność w rodzinie, śmierć rodzica lub małżonka, rozwód i inne trudne sytuacje istnieje możliwość przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Wniosek o stypendium socjalne uzupełnij zgodnie z wykazem dokumentów – załącznik 1 do Regulaminu.

 

Załącznik 4 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 2023/2024 -docx

Załącznik 1 – Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne 2023/2024 – pdf

Załącznik 2a Oświadczenie Dot. Niezałączenia Zaświadczenia Z OPS – docx

Załącznik 2b Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu 2023/2024 – docx

Załącznik 3 – Oświadczenie o zmianie sytuacji dochodowej i wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 2023/20243 Oświadczenie O Zmianie Sytuacji Dochodowej I Wniosek O Ponowne Przeliczenie Dochodu 2023 2024 – docx

DOCHÓD KIEDY UTRACONY KIEDY UZYSKANY – pdf

WZÓR ZAŚWIADCZENIA Z US – pdf

WZÓR ZAŚWIADCZENIA Z ZUS – pdf

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością otrzymuje student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie albo dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju nie stanowią podstawy do przyznania stypendium.
 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością 2023/2024 – docx

Przedłużanie ważności orzeczeń – pdf

Wniosek o stypendium Rektora może złożyć student, który w poprzednim roku akademickim:

 • uzyskał po przeliczeniu zgodnie z § 18 ust.19 Regulaminu średnią nie niższą niż 4,20
 • uzyskał po przeliczeniu zgodnie z § 18 ust.19 Regulaminu średnią nie niższą niż 4,00 oraz posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne uhonorowane nagrodami w dziedzinach sztuki lub sportowe we współzawodnictwie na poziomie krajowym lub międzynarodowym określone odpowiednio w § 18 ust.24, 25, 26 Regulaminu.

Stypendium Rektora otrzymuje student, który należy do określonego % najlepszych studentów na kierunku lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

UWAGA STUDENCI! Oświadczenia od nr 12 do 15 też należy uzupełnić i podpisać.

Załącznik 6 Wniosek O Przyznanie Stypendium Rektora 2023/2024 – docx

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 25 października.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta.

Studenci składają wniosek do 16 października w Biurze ds. Stypendiów.

Więcej informacji tutaj.

Stypendia Fundacji im. Janusza Korczaka – ubiegać się mogą studenci, którzy pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody, co uniemożliwia podjęcie lub kontynuowanie nauki w wybranej uczelni wyższej oraz wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągają wysoką semestralną średnią ocen.

Stypendia ze środków PFRON – ubiegać się mogą studenci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – FAZON – wspiera osoby z niepełnosprawnością pozostające bez zatrudnienia, które nie są objęte w tym samym czasie takimi samymi działaniami w ramach PFRON.

Stypendium Miasta Gdyni – przyznawane jest studentom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia mieszkających w województwie pomorskim za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Studenci, którzy nie zgadzają się decyzją Komisji Stypendialnej, mają prawo do odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załącznik 8 Wniosek Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2023/2024

Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Masz pytania i wątpliwości? Skontaktuj się!

Biuro ds. Stypendiów:
E. stypendia@wsaib.pl
T. 58 660 74 38

Chcesz wysłać dokumenty listem?
Nasz adres do korespondencji:

Biuro ds. Stypendiów
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia