VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. BEZPIECZEŃSTWA – JURATA 2015

Opublikowano: 23.12.2014

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2015 r. w Juracie. Patronat nad konferencją objął Marek Biernacki, poseł na Sejm RP, b. Minister Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych.

Konferencje poświęcone bezpieczeństwu należą do najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Uczelnię im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, znanych również za granicą. Każda z nich staje się forum, na którym znawcy i eksperci z zakresu bezpieczeństwa nie tylko dzielą się wynikami swoich badań, ale i przyczyniają się do edukacji naukowego narybku, gdyż w konferencjach tych biorą udział również doktoranci. Zapewnia to ciągłość rozwoju nauk nie tylko wysoko wyspecjalizowanych, ale niezwykle istotnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa.

Myśl przewodnia tegorocznej, szóstej już, konferencji wiąże się blisko z programem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (2015), akcentującym między innymi promowanie wśród obywateli krajów UE oraz krajów stowarzyszonych poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość i solidarności w chwili obecnej. Dlatego też w obszarze zainteresowania uczestników znajdą się miedzy innymi takie zagadnienia jak polityka i strategia bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo ekonomiczne, związki logistyki z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo prawne oraz walka z przestępczością.

 

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje liczne grono wybitnych badaczy związanych z WSAiB oraz z innymi ważnymi uczelniami krajowymi (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz zagranicznymi (Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Uniwersytet Kazimierza Siemienowicza w Wilnie).

 

Organizatorzy konferencji:

loga

 

 

 

Rada Programowa:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Prof. dr hab. Bernard Kubiak – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Mariusz Zieliński – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Waldemar J. Wołpiuk – Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
Prof. dr Valentinas Navickas – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa
Płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.
Prof. dr hab. Аleksiej Serbułow – Państwowa Akademia Floty Rybackiej w Kaliningradzie, Rosja
Prof. dr. Ryšardas Burda – Uniwersytet Kazimierza Siemienowicza w Wilnie, Litwa
Dr hab. Bolesław Sprengel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Janusz Gierszewski, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach
Dr hab. Aleksander Stiepanow, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Dr hab. Kazimierz Dendura – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Dr hab. Wojciech Lamentowicz – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, Uczelnia Techniczno–Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

 

1. Założenia programowe konferencji

 

1.1. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Dlatego też ogólnym celem konferencji będzie zaprezentowanie najnowszych wyników badań oraz upowszechnienie poglądów naukowców i praktyków dotyczących prawnych, administracyjnych, ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa oraz polityki bezpieczeństwa w biznesie. Uczestnicy konferencji podejmą m.in. temat zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jednostkami organizacyjnymi administracji i podmiotami prawa handlowego. Sporo uwagi planuje się poświęcić również zagadnieniom różnorakich uwarunkowań organizacyjnych oraz jakości kierownictwa w okresie istotnym dla europejskiej integracji i rozwoju.

 

1.2. Zakładana formuła konferencji koresponduje z następującymi wytycznymi programowymi Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju:

– informowanie obywateli Unii o działaniach całej UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz rozwoju,
– analiza rezultatów dotychczasowej współpracy państw członkowskich w aspekcie nadrzędnego programu współdziałania po roku 2015,
– wspieranie bezpośredniego zaangażowania, krytycznego myślenia i aktywnego zainteresowania obywateli oraz państw Unii stron współpracą na rzecz rozwoju, w tym projektowaniem oraz wdrażaniem polityki prorozwojowej,
– podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z prorozwojowej współpracy całej Unii nie tylko dla beneficjentów programów pomocowych, ale również dla wszystkich obywateli UE,
– osiągnięcie szerszego zrozumienia dla spójności polityki na rzecz rozwoju,
– promowanie wśród obywateli Europy i krajów stowarzyszonych z UE poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności,
– wskazanie szans na pomyślną przyszłość w zmieniającym się świecie coraz silniejszych wzajemnych powiązań.

 

2. Obszary tematyczne konferencji

2.1. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym:
– administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa publicznego;
– bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania;
– bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo publiczne;
– edukacja dla bezpieczeństwa;
– grupy dyspozycyjne w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego;
– kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
– ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;
– polityka i strategia bezpieczeństwa publicznego w krajach Unii Europejskiej;
– realne i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w rozwijającej się Europie;
– system bezpieczeństwa państwa;
– system zarządzania kryzysowego;
– zagadnienia prewencji kryminalnej.

 

2.2. Bezpieczeństwo w gospodarce i biznesie:
– militarne i pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa w gospodarce narodowej;
– bezpieczeństwo ekonomiczne regionów nadmorskich oraz podmiotów gospodarki morskiej w kontekście polityki Unii Europejskiej;
– bezpieczeństwo żeglugi;
– bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę krytyczną;
– bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych w warunkach zmian sytuacji geopolitycznej w Europie;
– etyka w biznesie a bezpieczeństwo;
– sektor prywatny w zarządzaniu bezpieczeństwem;
– obszary i polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie;
– społeczne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa organizacji;
– wpływ polityki bezpieczeństwa na gospodarkę;
– zarządzanie organizacją w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta;
– związki polityki rozwoju UE z bezpieczeństwem ekonomicznym państw członkowskich Unii.

 

2.3. Logistyka i bezpieczeństwo:
– bezpieczeństwo a konfiguracja łańcuchów dostaw;
– bezpieczeństwo logistyki on-line;
– bezpieczeństwo środowiska naturalnego a logistyka w społeczeństwie konsumpcyjnym;
– jakość w zarządzaniu logistycznym;
– logistyczne wsparcie bezpieczeństwa publicznego,
– logistyka odzysku;
– outsourcing usług logistycznych i związane z nim bezpieczeństwo usługobiorcy;
– standardy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach branży TSL;
– technologie automatycznej identyfikacji danych a bezpieczeństwo obywatela;
– wyzwania logistyki zrównoważonego rozwoju;
– zarządzanie ryzykiem w logistyce;
– znaczenie bezpieczeństwa w transporcie towarowym.

 

2.4. Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa:
– dostęp do danych jako determinant rozwoju i poprawy poziomu bezpieczeństwa;
– kontrola sądowa administracji publicznej jako element bezpieczeństwa prawnego obywateli;
– kryminalistyka i kryminologia w służbie na rzecz bezpieczeństwa;
– międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa;
– pozycja prawna i zakres ochrony podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa;
– prawne instrumenty walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną;
– prawne ograniczenia w dobie zagrożenia epidemiologicznego i bioterrorystycznego;
– prawo do dobrej i bezpiecznej administracji w standardach europejskich;
– semiimperatywny charakter przepisów gwarantujących bezpieczeństwo pracownika;
– standardy konstytucyjne a zmiany w prawnych instrumentach walki z przestępczością;
– tendencje rozwoju administracji na rzecz bezpieczeństwa w Unii Europejskiej;
– zasada proporcjonalności w działaniach państwa na rzecz bezpieczeństwa.

 

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.

 

Liczba punktów  za rozdział w monografii
w języku polskim: 4
w językach angielskim i rosyjskim: 5

 

 

Zgłoszenia uczestników do: 31.03.2015

pdfFormularz_zgloszeniowy_Konferencja_BW_Jurata2015_v.2_1.pdf

Informacje na temat ośrodka oraz kosztów udziału w konferencji znajdują się w załączniku:

II_Komunikat_Konferencja_BW_Jurata2015_v.2.pdf

 

Sponsorzy:

Alior Bank LOGO

 

 

 

 

 Port Gdynia

 

 

 

 

VBW Engineering

 

 

 

 

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
dr Cezary Tatarczuk

Sekretarz:
dr Piotr W. Lorkowski

Członkowie:
dr Marek Chrabkowski
dr inż. Marcin Zięcina
dr Janusz Tomaszewski
dr Wojciech Wosek
mgr Alicja Peplińska
mgr Kateryna Domaracka
mgr Monika Kucharczyk
mgr Sylwia Baranowska

 

Kontakt w sprawach naukowych:
dr Piotr Lorkowski
tel. 58 660 74 44;
e-mail: p.lorkowski@wsaib.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Kucharczyk
tel. 58 660 74 29; kom. 661 209 011
e-mail: m.kucharczyk@wsaib.pl