Praca w WSAiB

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zatrudni specjalistę ds. grafiki

Wymagania:

 • biegła znajomość niezbędnych programów graficznych (pakiet Adobe)
 • umiejętność projektowania grafik na potrzeby Internetu – e-mailing, banner internetowy, landing page, newsletter, kreacje dla social media,
 • umiejętność projektowania grafiki na potrzeby druku – prasa, outdoor, ulotki, kalendarze, katalogi,
 • znajomość obróbki cyfrowej zdjęć,
 • znajomość nagrywania i montażu filmów będzie ważnym atutem,
 • umiejętność tworzenia animacji,
 • doświadczenie przy projektowaniu stron internetowych,
 • doświadczenie we wspieraniu działań marketingowych,
 • samodzielność i kreatywność, zmysł estetyczny (słowo kreatywność traktujemy bardzo serio),
 • umiejętność tworzenia kreatywnych koncepcji promocyjnych w oparciu o klucz wizualny,
 • znajomość nowoczesnych trendów w projektowaniu.

Zgłoszenia:

Zainteresowane osoby (spełniające powyższe wymagania) prosimy o przesłanie CV + portfolio pod adresem praca@wsaib.pl


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacyjna,
 • inżyniera lądowa i transport,
 • inżyniera materiałowa,
 • inżyniera mechaniczna,
 • inżyniera środowisko i energetyka.

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • matematyka,
 • nauki o fizyce.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, że:
 • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • wskazane jest doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem zespołami,
 • znajomość unormowań z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Zakres realizowanych zadań :

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizowanie działalności naukowej;
 • Zapewnianie prawidłowej organizacji procesu kształcenia , w szczególności w zakresie:
 • obsady zajęć dydaktycznych,
 • tworzenia propozycji specjalistycznych pracowni dedykowanych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zajęć
 • współpraca z Kierownikiem Biblioteki w zakresie poszerzania księgozbioru;
 • Koordynacja procesu ewaluacji jakości kształcenia,
 • Współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys, − kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, że:
 • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: praca@wsaib.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami


W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy Specjalisty ds. płac.

Twój zakres obowiązków:

 • kompleksowe naliczanie wynagrodzeń w obszarze płacowym,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, świadczeń macierzyńskich, rodzicielskich i tym podobnych,
 • sporządzanie deklaracji i innej dokumentacji na potrzeby ZUS i urzędu skarbowego,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego oraz składek ZUS,
 • sporządzanie zaświadczeń i informacji dla pracowników,
 • naliczanie składek na PPK,
 • sporządzanie informacji do celów statystycznych i zarządczych na potrzeby innych działów,

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, wskazane minimum 2-letnie,
 • znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, prawa pracy,
 • znajomość pakietu MS Office oraz bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
 • dokładność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Działu Płac:

 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 8:00– 16:00; 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy Bibliotekarza.

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Biblioteki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim),
 • dobrej znajomości rynku wydawniczego,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w dużym zespole pracowników,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności interpersonalnych,
 • pracowitości, sumienności i zaangażowania

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników,
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem.

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Biblioteki:

 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca od poniedziałku do niedzieli w przedziale czasowym 8:00– 16:00; 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy do stałej i długoterminowej współpracy:

Poszukujemy:

lektorów języka angielskiego.

Wymagamy:

 • doświadczenia w nauczaniu,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę
 • punktualności, uczciwości,
 • posiadania dyplomu ukończenia studiów kierunkowych,

Oferujemy:

 • umowę zlecenie lub umowę o współpracę,
 • szkolenia metodyczne oraz opiekę metodyka,
 • możliwość pracy zdalnej.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Pracownik Działu Rekrutacji Studenta
Junior


Miejsce pracy: Gdynia

Obsługa administracyjna działu rekrutacji studenta po przez prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją działu.

Poszukiwane kompetencje:

 • Min. roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w strukturach obsługi klienta/administracji biurowej.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność planowania i realizacji zadań pod presją czasu,
 • Samodzielność,
 • Dokładność w pracy z dokumentacją,
 • Komunikatywność.

Zapraszam do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.


 

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Pracownik Działu Księgowości
Młodsza księgowa

Miejsce pracy: Gdynia

Zapewnimy Ci:

 • pracę w uczelni o stabilnej pozycji i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój osobisty i zawodowy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunkowe),
 • mile widziane doświadczenia na stanowisku księgowej/księgowego (min.6mce),
 • praktyczna znajomość przepisów i zasad rachunkowości (m.in. znajomość ustawy o podatku VAT),
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności znajomość aplikacji Excel.

Zadania:

 • księgowanie dokumentów sprzedaży,
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • kontrola prawidłowości ujęcia transakcji,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Zapraszam do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 


 

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Specjalisty ds. projektów

Zadania:

 • Samodzielne przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i zasadami tworzenia projektów w ramach funduszy europejskich,
 • Nadzór nad przygotowaniem całości dokumentacji aplikacyjnej do wniosków i projektów w ramach funduszy europejskich,
 • Monitorowanie ogłaszanych konkursów w ramach funduszy europejskich.
 • Opracowywanie i pozyskiwanie załączników i dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania,
 • Monitoring rynku i dostępności funduszy, grantów.
 • Przygotowywanie zapytań i wyjaśnień do Instytucji Wdrażających,
 • Rozliczanie projektów,
 • Prowadzenie, monitoring i bieżąca kontrola realizacji projektów,
 • Zarządzanie pozyskanymi projektami.
 • Obsługa funduszy zewnętrznych w tym stypendia MNiSW.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie obsługi projektów UE- warunek konieczny,
 • Wiedza na temat rozliczania projektów unijnych,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Skrupulatność, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV
na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza nabór rekrutacyjny na stanowisko:

PRACOWNIK DZIEKANATU
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W LĘBORKU

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami,
 • zapewnienie wymiany informacji ze studentem i wykładowcami w zakresie procesu dydaktycznego.

Kluczowe kompetencje:

 • umiejętność budowania pozytywnych relacji z studentem,
 • umiejętność organizacji czasu w pracy,
 • terminowość i dokładność wykonywanych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • min. 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta oraz w pracy biurowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
 • dyspozycyjność do pracy w wyznaczone weekendy oraz wyznaczone dni w tygodniu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie zlecenie/ praca dodatkowa.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV
na adres kadry@wsaib.pl

 


 

Dział Kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Samodzielny księgowy/Samodzielna księgowa.
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres odpowiedzialności:

 • Współudział w tworzeniu sprawnie funkcjonującego działu księgowego,
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych,
 • Rozliczanie delegacji, naliczanie płac.
 • Aktywny udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Uzgadnianie sald kont,
 • Przygotowywanie zestawień oraz raportów na potrzeby Władz Uczelni,
 • Sporządzanie sprawozdań, formularzy i raportów do instytucji zewnętrznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Praktyczna znajomość zasad księgowania oraz przepisów dotyczących rachunkowości,
 • Aktualna wiedza z zakresu przepisów podatkowych,
 • Wykształcenie ekonomiczne (mile widziana: rachunkowość),
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • Analityczne myślenie,
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Rzetelność i precyzyjność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Znajomość oprogramowania Symfonia – warunek konieczny.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów,
 • Zniżki na studia magisterskie, studia podyplomowe,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przysłanie CV
na adres praca@wsaib.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.