Praca w WSAiB

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs
na stanowiska asystenta/adiunkta/profesora
w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Finansów i Rachunkowości.

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia o profilu ekonomicznym
z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z póź.zm.).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek własny i życiorys,
2) dorobek praktyczny,
3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
8) informację lub zaświadczenia o doświadczeniach dydaktycznych, popularyzujących naukę, organizacyjnych, lub działalności publikacyjnej,
9) kopię zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych dla obcokrajowców,
10) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy WSAiB w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy,
11) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać: elektronicznie na adres e-mail: kadry@wsaib.pl

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na w/w stanowiska w drodze konkursu w Dziale Spraw Pracowniczych przed podpisaniem umowy o pracę.

Termin składania podań - do dnia 15 lipca 2020 roku.
Zatrudnienie od dnia 1 października 2020 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Rektor
dr Tomasz Białas

Gdynia, 13.06.2020


Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs
na stanowiska asystenta/adiunkta/profesora
w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Zarządzania

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia o profilu ekonomicznym
z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z póź.zm.).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek własny i życiorys,
2) dorobek praktyczny,
3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
8) informację lub zaświadczenia o doświadczeniach dydaktycznych, popularyzujących naukę, organizacyjnych, lub działalności publikacyjnej,
9) kopię zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych dla obcokrajowców,
10) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy WSAiB w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy,
11) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać: elektronicznie na adres e-mail: kadry@wsaib.pl

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na w/w stanowiska w drodze konkursu w Dziale Spraw Pracowniczych przed podpisaniem umowy o pracę.

Termin składania podań - do dnia 15 lipca 2020 roku.
Zatrudnienie od dnia 1 października 2020 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Rektor
dr Tomasz Białas

Gdynia, 13.06.2020