dr Ewa Podgórska-Rakiel

ekspert od prawa pracy, radca prawny, trener, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentką filologii angielskiej, a także ekspertem z zakresu prawa pracy z doświadczeniem w dziale prawnym od 2003 roku. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego ze specjalizacją w zakresie prawa pracy (www.rakiel.com.pl). Ponadto jestem pełnomocnikiem Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawy Pracy.

Przez ponad 16 lat uczestniczyłam jako ekspert w pracach Komisji Sejmowych i Senackich w związku z nowelizacjami przepisów prawa pracy, a także jako członek Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Przez kilka lat również zaangażowana byłam w konsultacje aktów prawa unijnego przez udział w trójstronnych grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w Brukseli, w szczególności w prace nad przepisami dotyczącymi warunków zatrudnienia pracowników delegowanych. Pracuję jako wykładowca, a także jako doświadczony trener. Ponadto jestem autorką licznych publikacji i wypowiedzi medialnych oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.

Prawo pracy dla małych i średnich firm, E. Podgórska-Rakiel, Wolters Kluwer Polska 2019, monografia.

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo), Wolters Kluwer Polska 2018, rozdział w monografii.

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo), Dziennik Gazeta Prawna 2018, rozdział w monografii.

Prawo związkowe. Komentarz praktyczny, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo) , MustReadMedia 2018, rozdział w monografii.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019, E. Podgórska-Rakiel, Infor 2018, monografia.

Komentarz do znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, E. Podgórska-Rakiel, Inforlex 2018, monografia.

Efektywność skargi zbiorowej przeciwko Polsce, [w:] Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy, RPO Warszawa 2017.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, GSP-PO, 2017 Nr 3.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, GSP-PO, 2017 Nr 1, s. 125–131.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 2/2014, s. 260.

Okres trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Monitor Prawa Pracy, nr 5 z 2013 r., s. 237–241.

Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2013 r., s. 13–17.

Rekomendacje MOP dotyczące wolność koalicji związkowej i ochrony działaczy, Monitor Prawa Pracy, nr 2 z 2013 r.

Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym  uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, praca zbiorowa (red. Z. Hajn), Warszawa 2012, s. 578–597.

Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie [w:] Gdańsko-Łódzkie roczniki prawa pracy i prawa socjalnego, Nr 1,  Gdańsk –Łódź 2011, s. 43–53.

Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05 – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4 z 2011 r.

Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej, [w:] Monitor Prawa Pracy, nr 8 z 2011 r., s. 403–407.

Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkowa w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową, [w:] Monitor Prawa Pracy, nr 9 z 2010 r., s. 453.

Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2010 r., s. 22, (współautor: prof. Joanna Unterschütz).

Ochrona danych w odniesieniu do przynależności związkowej, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Wa 16/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2 z 2010 r., s. 201.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – uwagi de lege ferenda, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121–132.

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 z 2009 r., s. 155.

 

Prawo pracy dla małych i średnich firm, E. Podgórska-Rakiel, Wolters Kluwer Polska 2019, monografia;

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo), Wolters Kluwer Polska 2018, rozdział w monografii;

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo), Dziennik Gazeta Prawna 2018, rozdział w monografii;

Prawo związkowe. Komentarz praktyczny, E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo) , MustReadMedia 2018, rozdział w monografii;

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019, E. Podgórska-Rakiel, Infor 2018, monografia;

Komentarz do znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, E. Podgórska-Rakiel, Inforlex 2018, monografia;

Efektywność skargi zbiorowej przeciwko Polsce, [w:] Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy, Opublikowany referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Radę Europy w Warszawie w dniu 8 listopada 2016 r., RPO Warszawa 2017.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, GSP-PO, 2017 Nr 3.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, GSP-PO, 2017 Nr 1, s. 125-131.

Recenzja tekstu naukowego do kwartalnika Ius Novum Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie ”Parental leaves as a form of protection of family life under the labour law in Poland and selected European Union member states”, 24.05.2017.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 2/2014, s. 260.

Okres trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Monitor Prawa Pracy, nr 5 z 2013 r., s. 237-241.

„Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2013 r., s. 13-17.

„Rekomendacje MOP dotyczące wolność koalicji związkowej i ochrony działaczy”, Monitor Prawa Pracy, nr 2 z 2013 r.

„Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda” – [w:] „Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy”, praca zbiorowa (red. Z. Hajn), Warszawa 2012, s. 578-597.

„Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie” – [w:] Gdańsko-Łódzkie roczniki prawa pracy i prawa socjalnego, Nr 1, Gdańsk –Łódź 2011, s. 43-53.

„Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05 – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4 z 2011 r.

„Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej”, Monitor Prawa Pracy, nr 8 z 2011 r., s. 403-407.

„Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkowa w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową”, Monitor Prawa Pracy, nr 9 z 2010 r., s. 453.

„Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2010 r., s. 22, (współautor: prof. Joanna Unterschütz).

„Ochrona danych w odniesieniu do przynależności związkowej”, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Wa 16/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2 z 2010 r., s. 201.

„Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – uwagi de lege ferenda„, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121-132.

„Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 z 2009 r., s. 155.