Studia on-line

Studia niestacjonarne on-line w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to propozycja dla osób, które są zainteresowane rozpoczęciem nauki na odległość (przez internet). To nowoczesna i elastyczna formuła studiowania spełniająca wszelkie wymagania prawne.

Studia przez internet – kierunki

W ofercie studiów on-line znajdują się studia licencjackie i studia magisterskie na kierunkach:

studia licencjackie i inżynierskiestudia magisterskie
Bezpieczeństwo WewnętrzneBezpieczeństwo Wewnętrzne
ZarządzanieZarządzanie
ManagementManagement
Finanse i RachunkowośćFinanse i Rachunkowość
LogistykaLogistyka
AdministracjaAdministracja
Logistyka – studia inżynierskieStudia Menedżersko-Psychologiczne
Zarządzanie – studia inżynierskie w Lęborku 

Na studiach on-line zajęcia prowadzone są zdalnie w terminach przewidzianych planem. W semestrze obowiązkowe 2 zjazdy dydaktyczne odbywają się w siedzibie uczelni (od czwartku do niedzieli). Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie.

Studia on-line pod względem jakości są tożsame ze studiami realizowanymi w siedzibie uczelni w sposób tradycyjny – to oferta realizowana z zachowaniem wysokich standardów kształcenia. Absolwent studiów on-line otrzymuje dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych.

Dzięki ofercie studiowania on-line na wybranym przez siebie kierunku możesz pogodzić różne role życiowe m.in. opieki nad dzieckiem, pracownika, osoby mieszkającej za granicą czy w odległej części Polski, a także studiującej na innych kierunkach studiów i mającej napięty plan dnia.

Studia on-line w WSAiB to:

WSAiB zapewnia:

Rekrutacja

Nabór na studia on-line odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej

Studia licencjackie on-line

Aby zacząć studia, wcale nie trzeba przeprowadzać się do dużego miasta akademickiego. WSAiB w Gdyni proponuje studia I stopnia on-line. To rozwiązanie jest dedykowane osobom, które nie mają czasu na regularne zjazdy. Zajęcia prowadzone on-line pozwalają także sporo zaoszczędzić choćby na wynajmie stancji. Jednocześnie dyplom uzyskany przez absolwenta studiów licencjackich on-line jest równoważny z tytułem uzyskanym w trybie stacjonarnym czy zaocznym.

Mimo że studia I stopnia on-line są wygodne, to od studenta wymagają dużej samodyscypliny. Wiedza jest przekazywana za pomocą specjalnej platformy, a studenci muszą systematycznie zapoznawać się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą i wykonywać zlecone zadania. Studia on-line nie oznaczają wcale mniejszej ilości nauki.

Studia magisterskie on-line

Studia II stopnia on-line to rozwiązanie dla osób, które chcą rozwinąć kompetencje zdobyte w czasie studiów I stopnia, a jednocześnie realizować się zawodowo. Formuła on-line pozwala pogodzić studia z pracą na pełen etat, a także zaoszczędzić sporo czasu na dojazdach. Ta formuła kontynuowania nauki dedykowana jest też osobom chcącym podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy bez konieczności rezygnowania z zatrudnienia.

Dzięki bogatej ofercie kształcenia WSAiB, absolwenci studiów I stopnia mogą zdecydować się na studia II stopnia on-line na kierunku innym niż dotychczasowy. To sposób, aby zdobyć gruntowne przygotowanie do nowego zawodu, który nie jest związany z dotychczasową ścieżką kariery.

On-line studies in WSAiB Gdynia

On-line part-time studies at WSAiB of E. Kwiatkowski in Gdynia is a proposal for people who are interested in starting distance learning (via the Internet). It is a modern and flexible study formula that meets all legal requirements.

Studies via the Internet – faculties

The on-line studies offer includes Bachelor’s and Master’s Degree on the faculties:

Management (conducted in Polish)

Management (conducted in English)

Finance and Accounting (conducted in Polish)

Logistics (conducted in Polish)

Administration (conducted in Polish)

On-line studies classes are conducted remotely on the dates provided in the plan. In a semester, 2 obligatory didactic meetings take place at the headquaters of the university.

In terms of quality, on-line studies are identical to studies carried out at the headquarters of the university in a traditional way – this is an offer of high educational standards. A graduate of on-line studies receives a diploma of part-time studies.

Thanks to the on-line study offer on the faculty of your choice, you can combine various life roles, including childcare, job duties, living abroad or in a remote part of Poland, as well as studying on other faculties and having a tight schedule of the day.

On-line studies in WSAiB mean:

WSAiB ensures:

Admission process

Admission for studies takes place via the questionaire on our website

Bachelor’s Degree on-line

You don’t need to move to a large academic city to start your studies. WSAiB in Gdynia offers Bachelor’s Degree on-line studies. This solution is dedicated to people who do not have time for regular meetings. On-line classes also allow you to save a lot, for example on renting of an apartment. At the same time, the diploma obtained by a graduate of on-line bachelor studies is equivalent to the title obtained in full-time or part-time mode.

Even though on-line first-cycle studies are convenient, they require a lot of self-discipline from the student. Knowledge is transferred using a special platform, and students must systematically read the literature indicated by the lecturer and perform assigned tasks. On-line studies don’t mean learning less.

Master’s Degree on-line

On-line Master’s Degree studies are a solution for people who want to develop the competences acquired during their first-cycle studies and at the same time pursue their professional career. The on-line formula allows you to reconcile studies with full-time work, and also save a lot of time on commuting. This formula of continuing education is also dedicated to people who want to increase their competitiveness on the labor market without having to resign from employment.

Thanks to the wide range of education offered by WSAiB, graduates of Bachelor’s Degree studies can choose to study on Master’s Degree on-line in a field other than the current one. This is a way to gain thorough preparation for a new profession that is not related to your current career path.