Praktyki

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Wymiar godzin oraz termin odbycia praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Praktyki – pytania i odpowiedzi

Ile trwa praktyka zawodowa na studiach I stopnia i II stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich?
Dla studentów I stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h (6 semestrów x 160 h)
Dla studentów II stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 480 h (3 semestry x 160 h)
Dla studentów jednolitych studiów magisterskich – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h

Czy praktykę zawodową można odbyć w całości (bez podziału na semestry)?
Nie.

Do kiedy trzeba rozliczyć praktykę zawodową?
Do końca sesji egzaminacyjnej danego semestru.

Czy dokumenty dotyczące praktyki można wysłać mailem czy trzeba oryginały zawieźć do siedziby Uczelni?
Umowę i skierowanie może wysłać mailem. Dziennik praktyk – oryginalny dokument należy donieść lub wysłać do dziekanatu.

Gdzie dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki zawodowej?
Do Dziekanatu.

Czy dzienniczki praktyk są jednakowe dla wszystkich kierunków?
Dzienniczki praktyk są dopasowane dla każdego kierunku i znajdują się na stronie https://wsaib.pl/studenci/biuro-karier/praktyki – w zakładce praktyki zawodowe oraz w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Pliki do pobrania.

Czy każdy student musi mieć podpisane skierowanie na praktykę i umowę w sprawie praktyki studenckiej?
Tak.

Jeżeli w poszczególnych semestrach odbywam praktykę w tym samym przedsiębiorstwie, to czy muszę na każdy semestr podpisywać nową umowę?
Nie.

Czy praktyki można odbywać poza granicami Polski?
Tak.

W jakiej firmie, instytucji, student może odbyć praktykę studencką?
Studenci odbywają praktykę w podmiotach gospodarczych i instytucjach administracji publicznej, których działalność jest powiązana z kierunkiem studiów. Powiązanie to polega na profilu takiego podmiotu lub wykonywanych przez ten podmiot zadaniach wynikających z wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Kto jest moim opiekunem praktyk?
Zarządzanie m.selwent@kadra.wsaib.pl
Finanse i Rachunkowość a.rezmer@kadra.wsaib.pl
Logistyka b.litomska@kadra.wsaib.pl
Prawo t.wach@kadra.wsaib.pl
Administracja b.kolarz@kadra.wsaib.pl
Bezpieczeństwo Wewnętrze w.mendel@kadra.wsaib.pl
Logopedia m.gut-winiarska@kadra.wsaib.pl
Filia w Lęborku a.studzinska@kadra.wsaib.pl

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin).

 

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin).

 

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin).

 

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin).

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Wymiar praktyk

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2018/2019 wymiar praktyk wynosi 3 miesiące (480 godzin), z tego 240 godzin przeznaczone jest na praktykę sądową, a 240 godzin na praktykę prokuratorską lub kancelaryjną (w szczególności w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych).

Dla studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin),z tego 480 godzin przeznaczone jest na praktykę sądową, a 480 godzin na praktykę prokuratorską lub kancelaryjną (w szczególności w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych).

 

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Sądy, które mają podpisaną umowę o praktyki studenckie, i w których nasi studenci – po doniesieniu wszelkich niezbędnych dokumentów – mogą aplikować o praktyki studenckie, to:

 • Sąd Rejonowy w Sopocie
 • Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • Sąd Rejonowy w Gdyni
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach
 • Sąd Rejonowy w Wejherowie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni
 • Sąd Rejonowy w Chojnicach
 • Sąd Rejonowy w Lęborku
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Kościerzynie
 • Sąd Rejonowy w Będzinie
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach
 • Sąd Rejonowy w Słupsku
 • Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
 • Sąd Rejonowy w Olecku.

Nasi studenci odbywali również praktyki w następujących sądach:

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy
 • Sąd Rejonowy w Mrągowie
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 • Sąd Okręgowy w Płocku
 • Sąd Rejonowy w Stargardzie
 • Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin).

 

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zdrowia oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2023/2024 wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin).

Potrzebne dokumenty

*Ubezpieczenie należy wykupić w wybranej przez studenta firmie ubezpieczeniowej. Polisę należy okazać praktykodawcy.

Dziennik praktyk, jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk przez studenta i stanowi podstawę do jej zaliczenia. Każdy ze studentów powinien pobrać dziennik praktyk odpowiadający wybranemu kierunkowi studiów.

UWAGA NOWOŚĆ!

Dzięki zmianie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 31 stycznia 2023 r., poz. 212) student uzyskał prawo do złożenia wniosku do Dziekana wydziału o zaliczeniu na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiają one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

W związku z powyższym zainteresowany student może złożyć wniosek do właściwego dziekana (na druku do pobrania ze strony: Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego) o zaliczenie mu praktyki studenckiej na podstawie wykonywanej przez niego aktualnie bądź w przeszłości pracy, stażu lub wolontariatu.

Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty, bądź ich uwierzytelnione kopie, które pozwolą dziekanowi na podjęcie stosownej decyzji.

Dokumenty, np.:

Możliwość zaliczenia praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego studenta nie zmienia zasad odbywania praktyk studenckich określonych w stosownych regulaminach praktyk.