Praktyki studenckie

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Wymiar godzin oraz termin odbycia praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Praktyki - pytania i odpowiedzi

Dla tych studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/22 na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji

 1. Ile trwa praktyka zawodowa na studiach I stopnia i II stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich?
  Dla studentów I stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h (6 semestrów x 160 h)
  Dla studentów II stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 480 h (3 semestry x 160 h)
  Dla studentów jednolitych studiów magisterskich – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h

 2. Czy praktykę zawodową można odbyć w całości (bez podziału na semestry)?
  Nie.

 3. Do kiedy trzeba rozliczyć praktykę zawodową?
  Do końca sesji egzaminacyjnej danego semestru.

 4. Czy dokumenty dotyczące praktyki można wysłać mailem czy trzeba oryginały zawieźć do siedziby Uczelni?
  Umowę i skierowanie może wysłać mailem. Dziennik praktyk - oryginalny dokument należy donieść lub wysłać do dziekanatu.

 5. Gdzie dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki zawodowej?
  Do Dziekanatu.

 6. Czy dzienniczki praktyk są jednakowe dla wszystkich kierunków?
  Dzienniczki praktyk są dopasowane dla każdego kierunku i znajdują się na stronie https://wsaib.pl/studenci/biuro-karier/praktyki – w zakładce praktyki zawodowe oraz w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Pliki do pobrania.

 7. Czy każdy student musi mieć podpisane skierowanie na praktykę i umowę w sprawie praktyki studenckiej?
  Tak.

 8. Jeżeli w poszczególnych semestrach odbywam praktykę w tym samym przedsiębiorstwie, to czy muszę na każdy semestr podpisywać nową umowę?
  Nie.

 9. Czy praktyki można odbywać poza granicami Polski?
  Tak.

 10. W jakiej firmie, instytucji, student może odbyć praktykę studencką?
  Studenci odbywają praktykę w podmiotach gospodarczych i instytucjach administracji publicznej, których działalność jest powiązana z kierunkiem studiów. Powiązanie to polega na profilu takiego podmiotu lub wykonywanych przez ten podmiot zadaniach wynikających z wewnętrznej struktury organizacyjnej.

 11. Kto jest moim opiekunem praktyk?
  Zarządzanie m.selwent@kadra.wsaib.pl
  Finanse i Rachunkowość a.rezmer@kadra.wsaib.pl
  Logistyka b.litomska@kadra.wsaib.pl
  Prawo t.wach@kadra.wsaib.pl
  Administracja b.kolarz@kadra.wsaib.pl
  Bezpieczeństwo Wewnętrze w.mendel@kadra.wsaib.pl
  Filia w Lęborku a.romanowska@kadra.wsaib.pl

 

Potrzebne dokumenty

 • dziennik praktyk (wypełniony oryginał należy złożyć w Dziekanacie do końca sesji)
 • umowa o praktykę
 • skierowanie na praktykę
 • ubezpieczenie NNW na czas praktyk*

*Ubezpieczenie należy wykupić w wybranej przez studenta firmie ubezpieczeniowej. Polisę należy okazać praktykodawcy.

Dziennik praktyk, jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk przez studenta i stanowi podstawę do jej zaliczenia. Każdy ze studentów powinien pobrać dziennik praktyk odpowiadający wybranemu kierunkowi studiów.

 

UWAGA NOWOŚĆ!

Dzięki zmianie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 31 stycznia 2023 r., poz. 212) student uzyskał prawo do złożenia wniosku do Dziekana wydziału o zaliczeniu na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiają one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

W związku z powyższym zainteresowany student może złożyć wniosek do właściwego dziekana (na druku do pobrania ze strony: Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego) o zaliczenie mu praktyki studenckiej na podstawie wykonywanej przez niego aktualnie bądź w przeszłości pracy, stażu lub wolontariatu.

Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty, bądź ich uwierzytelnione kopie, które pozwolą dziekanowi na podjęcie stosownej decyzji.

Dokumenty, np.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu z określeniem zakresu obowiązków,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • świadectwa pracy itp.,
 • inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, staż lub wolontariat (dokumenty wydane przez pracodawców zagranicznych powinny być przetłumaczone przez właściwego tłumacza przysięgłego).

Możliwość zaliczenia praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego studenta nie zmienia zasad odbywania praktyk studenckich określonych w stosownych regulaminach praktyk.

Wydział Zarządzania - dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk - kierunek Finanse i Rachunkowość

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Dziennik praktyk - kierunek Logistyka

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Student internship record professional for Management and Global Logistics

Record Professional Student Internship from October 2020

Dzienniczek Studenckich Praktyk Zawodowych dla Kierunku Finanse i Rachunkowość

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Dzienniczek Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Logistyka

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021.

Dzienniczek Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Zarządzanie

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Umowa w sprawie Studenckich Praktyk Zawodowych dla Wydziału Zarządzania

 

 

Skierowanie na praktykę dla Wydziału Zarządzania

 

 

Dziennik praktyk - kierunek Zarządzanie wersja angielska

JOURNAL OF STUDENT VOCATIONAL INTERNSHIP - Faculty of Management from October 2021

Skierowanie na praktykę dla Wydziału Zarządzania - wersja agnielska

Referral to apprenticeship 

Umowa w sprawie Studenckich Praktyk Zawodowych dla Wydziału Zarządzania - wersja angielska

AGREEMENT ON STUDENT VOCATIONAL TRAINING

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego

Dziennik praktyk - kierunek Zarządzanie

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji - dok. do pobrania

Dziennik praktyk - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Dziennik praktyk - kierunek Prawo

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2018/2019

Dziennik praktyk - kierunek Administracja

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Umowa w sprawie Studenckich Praktyk Zawodowych dla Wydziału Prawa i Administracji

 

 

Skierowanie na praktykę dla Wydziału Prawa i Administracji

 

 

Dziennik praktyk - kierunek Prawo

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Dziennik praktyk - kierunek Administracja

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Dziennik praktyk - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego

Filia w Lęborku - dokumenty do wglądu i pobrania

Regulamin praktyk - Filia w Lęborku

 

 

Skierowanie na praktykę

Zmiana zarządzenia ws. praktyk stud_2023

Umowa w sprawie organizacji praktyk

Dziennik praktyk - Zarządzanie - Filia w Lęborku

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Dziennik praktyk - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Filia w Lęborku

Dziennik praktyk dla studentów z naboru 2020/2021

Dziennik praktyk - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Filia w Lęborku

Dziennik praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Dziennik praktyk - Zarządzanie - Filia w Lęborku

 Dziennik praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia od X 2021

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego

Regulaminy i zarządzenia w sprawie praktyk

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie praktyk

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

Regulamin praktyk - Wydział Prawa i Administracji

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Regulamin praktyk - Wydział Zarządzania

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Dziekana WPiA ws. praktyk wraz z dzienniczkami

Dotyczy studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2021.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie praktyk

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 1/03/2022/2023 Dziekana WPiA

Zarządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Uczelniany Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Regulamin praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia z dniem 1 X 2021 r.

Regulamin praktyk - Wydział Prawa i Administracji

Regulaminy praktyk dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2019/2020.