Administracja

studia magisterskie

Opis kierunku

Studia II stopnia na kierunku Administracja poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Administracja, a także na kierunkach pokrewnych, takich jak Bezpieczeństwo Wewnętrzne czy Zarządzanie. Interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Absolwenci studiów w Gdyni są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w działach administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, wizyt studyjnych i case study. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSAiB.

Efektywne działanie organizacji publicznych jest uzależnione od dostępu do specjalistów. Studia magisterskie Administracja prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to odpowiedź na zapotrzebowanie występujące na rynku. Jednocześnie Studia II stopnia Administracja pozwalają absolwentom uzupełnić i rozszerzyć posiadaną już przez nich wiedzę, dzięki czemu ułatwiają znalezienie dobrej pracy w szeroko pojętej administracji publicznej oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia magisterskie Administracja są dedykowane osobom, które w przyszłości chcą pracować w jednostkach administracji publicznej. Absolwenci tego kierunku mają duże możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki doskonałej znajomości prawa administracyjnego oraz umiejętnościom organizacyjnym, są oni przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej rządowej, samorządowej i europejskiej. Z powodzeniem mogą ubiegać się o pracę w administracji sądów powszechnych, biurach poselskich, służbach celnych oraz w organizacjach działających na rzecz konsumentów czy przedsiębiorców.

Na kierunku Administracja odnajdą się osoby preferujące pracować zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i w zespole. Znajomość przepisów, umiejętności konstruowania rozmaitych dokumentów oraz wdrażania programów to również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Administracja to kierunek interdyscyplinarny. Z tego względu Studia II stopnia Administracja mają bogaty program. Studenci zgłębiają wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego i finansów. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni studenci kierunku Administracja mogą też wybrać jedną z kilku specjalizacji, pogłębiając tym samym wiedzę z interesującej ich dziedziny.

Praca w jednostkach administracji publicznej zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych wiąże się z zarządzaniem zespołem. Z tego względu program kształcenia na tym kierunku obejmuje również rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych słuchacza. Wykładowcy uczą, jak efektywnie organizować pracę podległym pracownikom, jak rozliczać ich z zadań i jak rozwiązywać konflikty, które mogą pojawić się w czasie realizacji codziennych zadań.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni ważną rolę pełnią zajęcia praktyczne. Studia II stopnia Administracja uzupełniają wiedzę studenta w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych na terenie całej Unii Europejskiej. Poszczególne przedmioty są realizowane w formie ćwiczeń i case studies, dzięki czemu studenci uczą się, zgłębiając poszczególne zagadnienia i rozwiązując konkretne problemy. Program przewiduje odbycie praktyk zawodowych w wybranej przez studenta firmie. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu współpracuje m.in. z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Gdańsk i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Słuchacze w czasie studiów biorą udział także w zajęciach z wybranego języka obcego.

Studia magisterskie Administracja trwają 3 semestry. Absolwenci uzyskują tytuł magistra.

Wybierając kierunek Administracja masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Trwa rekrutacja na studia

Nie ma dziedziny życia społecznego i jednostki, która pozostawałaby poza wpływem prawa administracyjnego, reguluje ono m.in. procesy kształcenia, opiekę zdrowotną i społeczną, prowadzenie inwestycji czy bezpieczeństwo osobiste i imprez masowych. Dlatego warto je znać, nie tylko z powodów zawodowych.

dr Piotr Lewandowski, adiunkt na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Nasi eksperci

Współpracują z nami

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę – w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska
Strefa Startup Gdynia

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Gdańsk
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym:

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.