dr Beata Kolarz

doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Urodziłam się w Warszawie. Studia ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie od 1992 roku byłam zatrudniona w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa, na stanowisku asystenta, a od 2000 do 2009 roku na stanowisku adiunkta. W 1999 roku obroniłam rozprawę doktorską pt. „ Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920–1922”. W 2000 roku otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za rozprawę doktorską. Obecnie od 2009 roku jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.
Przez 11 lat prowadziłam biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców AUTO-FUN w Gdyni (zajmowałam się obsługą związaną z założeniem działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniem, w tym wypełnianie dokumentacji np. do Urzędu Skarbowego, ZUS czy Urzędu Miasta). Obecnie pełnię też funkcję doradcy prawnego.
Tematyka badawcza, którą się zajmuję, to historia prawa, prawo i postępowanie administracyjne we współczesnym świecie oraz prawo kosmiczne. Mój dorobek naukowy stanowi monografia związana z rozprawą doktorską, liczne artykuły, komunikaty i recenzje. Wszystkie moje publikacje naukowe są w bardzo dużym stopniu powiązane z moją działalnością dydaktyczną. Ich tematyka ma ścisły związek z prowadzonymi przeze mnie wykładami czy ćwiczeniami.
Jako członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych, Oddział PAN w Gdańsku (od 30.03. 2017 roku) badam m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem danych satelitarnych w administracji, stąd moje publikacje na ten temat i udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, które odbywały się m.in. w Senacie RP w Warszawie. Jako opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Administracyjnego (od 2016 roku). pracuję ze Studentami, którzy co roku pod moim kierownictwem piszą i wydają artykuły naukowe związane z problematyką prawa i postępowania administracyjnego oraz uczestniczą w Konferencjach Naukowych – krajowych i międzynarodowych. Pełnię również funkcję opiekuna kierunku Administracja oraz opiekuna praktyk na tym kierunku. Jestem członkiem: Wydziałowej Komisji Konkursowej na Wydziale Prawa i Administracji; Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Zespołu d/s jakości kształcenia i oceny osiągania efektów uczenia się na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Prawo.

Prowadzę zajęcia z zakresu:
historii prawa, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa miejscowego

Kolarz B., Mierzejewski P., Kształtowanie się rządowej administracji gospodarczej szczebla ministerialnego w Polsce w latach 1918–1988, Zeszyty Naukowe WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Zeszyt 25, Prawo zarządzania administracją, Gdynia 2021.
Kolarz B., Marcinkowska I., FAIRNESS IN OUTER SPACE, [w:] Per mare ad astra, space technology, governance and law, red. E. Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka, PAN, Oddział w Gdańsku, Komisja Nauk Kosmicznych, Gdańsk 2019, s. 79.
Kolarz B., Marcinkowska I., Sprawiedliwość w przestrzeni kosmicznej, [w:] Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w słuzbie Ziemi, red. K. Myszona-Kostrzewa, E. Mreńca, P. Benedykt Zientarski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2019, s. 207.
Kolarz B., Brodecki Z., I. Marcinkowska I., Informacje bez granic?, [w:] Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. K. Myszona – Kostrzewa, E. Mreńca, P. Benedykt Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, s.79.
Kolarz B., Standard europejski a prawo do dobrej i bezpiecznej administracji, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, WSAiB, Gdynia 2015, s. 245.
Kolarz B., Bojanowski E., Redakcja Naukowa i opracowanie wstępu do Zeszytów Naukowych WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Zeszyt 20, Prawo 4, Gdynia 2013, s.9.
Kolarz B., Bojanowski E., Prawo do informacji publicznej jako wolność prawnie chroniona, [w:] Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, WSAiB, Gdynia 2013, s. 335.
Kolarz B., Sądownictwo administracyjne w Polsce – aspekty historyczne, Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Zeszyt 20, Prawo 4, Gdynia 2013, s. 62.
Kolarz B., Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w stanach nadzwyczajnych, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz.1, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, WSAiB, Gdynia 2011, s. 37.
Kolarz B., Redakcja Naukowa i opracowanie wstępu do Zeszytów Naukowych WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Zeszyt 12, Prawo 1, Gdynia 2009, s.7.
Kolarz B., Józef Piłsudski a sprawa litewska, [w:]Gdańskie Studia Prawnicze, T.XV, Studia z historii ustroju i prawa, red. T. Maciejewski, U. G., Gdańsk 2006, s. 277.
Kolarz B., Administracja terytorialna i samorząd na terenie Litwy Środkowej w latach 1920–1922, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, T. XIV, 35-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, red. A. Szmyt, U.G., Gdańsk 2005, s. 105.
Kolarz B., Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920–1922, U.G., Gdańsk 2004.
Kolarz B., Organizacja wymiaru sprawiedliwości na terenie Litwy Środkowej w latach 1920–1922, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003, s. 633.
Kolarz B., Tymczasowa Komisja Rządząca (TKR) Litwy Środkowej (1920–1922), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, T. VII, 30 – lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, red. K. Kruczalak, U.G., Gdańsk 2000, s. 275.
Kolarz B., Nauka prawa w Gdańsku, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, T. L, Zeszyt 1, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1998, s. 287.

Obecnie jest przygotowywana jest praca habilitacyjna na temat – Struktura i funkcjonowanie administracji publicznej w Gdyni w latach 1926–2020.