dr inż Mariusz Zieliński

doktor nauk wojskowych, wykładowca na Wydziale Zarządzania WSAiB

Posiadane przez ze mnie stopnie i tytuły zawodowe/ naukowe:
1.    Magister inżynier elektroniki, rok 1981 (dyplom nr 2610/Et); tytuł pracy magisterskiej: Projekt i badania przetwornicy napięcia DC do zasilania wzmacniacza Hi-Fi bardzo dużej mocy.
2.    Doktor nauk wojskowych w specjalności taktyka, rok nadania 1994 (dyplom nr 188(93)); tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza skuteczności biernej obrony przeciwrakietowej okrętu z użyciem wystrzeliwanych celów pozornych wykorzystujących zapalniki elektroniczne.

Mój dorobek sytuuje się w dziedzinie nauk społecznych  w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie. Składają się na niego prace naukowe, udział w działaniach międzynarodowych zespołów naukowych, badawczych i kontrolnych oraz monografie, artykuły, publikacje i recenzje prac międzynarodowych oraz norm obronnych RP. Obejmuje on: udział w pracach 2 zespołów naukowo-badawczych NATO, udział w pracach 15 zespołów ekspertów UE w 8 krajach kandydujących do UE, prowadzenie 11 prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych (za które otrzymałem 6 wyróżnień lub nagród), recenzja pracy zespołu amerykańsko-kanadyjskiego, 2 recenzje norm obronnych RP, 1 monografia, 4 rozdziały w monografiach wieloautorskich, w tym 4 po doktoracie, ponad 100 artykułów naukowych.

Mój udział w pracach grup międzynarodowych:
1.    2004 r. – 2008 r. – przedstawiciel Polski – NATO RTO/SET-088/Task Group 51 – Littoral Infrared Self-Defence Technology Studies.
2.    2000 r. – 2003 r. – przedstawiciel Polski – SET-32 NATO Task Group 16 – Infrared Measurements And Modeling For Ship Self Defense.

Reprezentowałem Unię Europejską w następujących programach i pracach pomocowych:
1.    Ex-post evaluation of the Sector Reform Contract ENPI/2014/348-701 „Support to implementation of Visa Liberalisation Action Plan”  Cris ref: 399545.  FWC SIEA 2018- LOT 5 : Budget Support. Europe Aid/138778/DH/SER/multi – Mołdawia
2.    Project for Enhancing the Protective Measures for Women Subjected to Violence – „TA for Evaluation of Pilot Electronic Monitoring System Application and Expansion of System to Turkey”. Project reference TR2010/0136.14-01 – Turcja
3.    „External observers for two supply tender evaluations” Framework Contract 2014/351169/1, (Tender evaluated: „Supply of equipment for the judiciary institutions and the Directorate for execution of sanctions” –  Europe Aid/135141/IH/SUP/MK – Macedonia
4.    „Assistance to the EU Delegation for the Implementation of the Supply Contracts of IBM Phase2 and Customs Modernisation VI Projects”- EC Contract 2013/323257/1 – Turcja
5.    „Costs assessment: Upgrade and Extension of the Fixed and Mobile Communication Network for the Moldovan Border Guard Service”- Framework Contract 2011/278047 – Mołdawia
6.    „Assistance in preparation of a Quality Assurance Plan and Provisional Acceptance of IPA 2007 – NBMIS-Phase III project for the National Border Management Information System”- Framework Contract 2007/0303-0601 – Chorwacja
7.    Framework Contract to review evaluation process for IPA 2007 Supply of equipment for Anti-Smuggling Units (Croatian Customs Administration) – 2010/241-106 Chorwacja
8.    „Assistance to the EC Delegation for the tendering of supplies for Strengthening the Investigation Capacity of the Turkish National Police and Gendarmerie against Organised Crime”- Framework Contract  2009/224568/1 – Turcja
9.    „Assistance to verify Technical Specifications for the Procurement of Equipment for the Kosovo Border/Boundary Police” –  Framework Contract 2009/216858/2 – Kosowo
10.   „Technical Assistance – tendering process in line with EU rules and practices” – Framework Contract 2006/0505-0204 – Chorwacja
11.    Phare Project BG 2005/017-353.07.04 „Modernising Bulgarian Police and enhancing its efficiency” – second phase – Bułgaria
12.    „Support to the Criminal Police Directorate” Framework Contract Giuglaris/12/CARDS/SER/EAR – Serbia
13.    Supply Tender Phare Project BG 2004/016-711.08.06Framework Contract Beremska 33 – Bułgaria
14.    Framework Contract Martins109 to review and redraft Technical Specifications regarding CARDS financed equipment for the Serbian Ministry of Interior’s Organised Crime Directorate (Europe Aid/120725/D/S/Yu) – Serbia
15.    „Technical Assistance for the protection system of the future EU border”- Phare PL 2003/005-710.03.02.04 – Polska

Prowadziłem następujące prace naukowe:
1.    2007 – 2008 – Inwestycja budowlana IB-195/2006 przyznana decyzją nr 5310/IB/121/2006 pt.: „Adaptacja magazynów mundurowych na salę i laboratorium Zakładu Morskiej Broni Rakietowej i Artylerii”;
2.    2006 – 2008 – „Wykorzystanie czujników optoelektronicznych do tworzenia bazy sygnatur okrętów MW RP”;
3.    2005 – 2006 – „SPB/NTCS/70/2005 Symulator Zagrożeń Morskich i Środków Zaradczych – Ship IR/NTCS”;
4.    2004 – „Wykonanie 6 (sześć) kompletów urządzenia Wojownik do śledzenia lotu aparatów latających 4K-30U, 4K-31 i 4K-32”;
5.    2003 – „Modernizacja urządzenia „WOJOWNIK BAZOWY” do śledzenia trajektorii lotu rakiet w-w w celu zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania strzelań rakietowych na poligonie”;
6.    2002 – 2003 – „Projekt układów i analiza możliwości monitoringu parametrów technicznych oraz sterowania procesami zachodzącymi w ruchomych obiektach oddalonych”;
7.    2002 – 2003 – „Wykonanie oprogramowania układu do rozpoznawania okrętów na podstawie sygnatur termicznych”;
8.    2000 – 2001 – „SIMVEX” – praca realizowana w ramach współpracy z zagranicą w grupie międzynarodowej – SET-32 NATO Task Group 16 – Infrared Measurements And Modeling For Ship Self Defense
9.    1999 – 2001 – „Metodyka poszukiwań i lokalizacji rozbitków z wykorzystaniem kamer termowizyjnych dla  śmigłowców  ratowniczych marynarki  wojennej”;
10.    1997 – 2000 – „Uniwersalny kontener rozpoznania elektronicznego dla okrętów i jednostek brzegowych Marynarki Wojennej” – wdrożenie;
11.    1994 – 1997 – „Uniwersalny kontener rozpoznania elektronicznego dla okrętów i jednostek brzegowych Marynarki Wojennej”;

Recenzowałem pracę zespołu amerykańsko-kanadyjskiego:
1.    Recenzja pracy pt.: „Towards Understanding Temporal Variations In The Ship Infrared Signature: A key Element In Mitigating The Future Threat” – pracy zgłoszonej przez US Naval Research Labolatory (USA),  DRDC Atlantic (Kanada) i W.R. Davis Engineering Ltd. (Kanada) do centrum badawczego NATO wykonana na jego zlecenie.

Recenzowałem następujące normy obronne RP:
1.    NO-10-A233
2.    NO-10-A234

Wydane monografie indywidualne:
1.    „SIMVEX TRIAL 2001”, AMW, nr biblioteczny 7338A, str.57.

Moje doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów
1.    Od 2005 r. – Freelance Consultant dla Unii Europejskiej w dziedzinie kontroli dokumentacji i dostosowania prawa oraz wyposażenia dla straży granicznej i policji w krajach kandydujących do członkostwa do UE.
2.    Od 1987r. pracownik naukowy i wykładowca, od 1997 r. kierownik zakładu, od 2006 pełniący obowiązki dyrektora instytutu w Akademii Marynarki Wojennej.

Zieliński M., „Naukowe, technologiczne i wyposażeniowe kompetencje (możliwości) realizacji prac B+R oraz produkcji przemysłowej na rzecz perspektywicznych potrzeb obronnych w obszarze zaawansowanych systemów optoelektronicznych”, [w:] Polska Wizja Przyszłego Pola Walki, Systemy uzbrojenia i wyposażenia Sił Zbrojnych RP w pierwszych dziesięcioleciach XXI w., Udział polskiego przemysłu obronnego w zabezpieczeniu potrzeb Sił Zbrojnych RP, OBRUM, Gliwice 2006, str. 45–62.
Zieliński M. „Zastosowanie termowizyjnych systemów obserwacyjnych w ratownictwie morskim”, [w:] Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary termowizyjne w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją prof. Henryka Madury, Warszawa 2004 r. , rozdział 11, str. 152–157.
Zieliński M., „Methods of conducting the shipwrecked people search at sea with the analysis of thermal images and spectrum characteristics of objects”, [w:] Annual of Navigation 1/99, Gdynia 1999 r., str. 91–98.
Zieliński M., „The usage of thermovision cameras in sea rescue”, [w:] V International Conference on Computer Graphics and Image Processing – PAN 1998 r., str. 142–163.

Wybrane artykuły naukowe
Zieliński M., „Infrared Thermography In the Imaging Diagnosis of Inflammatory State of the Epicondilitis of the Arm Bone to Application in Surgery” – Proceeding Volume 9 – Inframation 2008 – International Training Center, 3 – 7 November 2008, Reno, Nevada, str. 525-530.
Zieliński M., „The measurements and simulations of the ship thermal signature” – Proceeding of 9th International Conference on Quantitative Infrared Thermography – QIRT 2008 – Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Łódzka – 2–5 lipca 2008, Kraków, ISBN 978-83-908655-1-5, str. 363 – 369.
Zieliński M., „Applying the computer registration of the speech in the radio monitoring at the sea” – Proceedings of 1st International Conference on Information Technology – Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki Politechniki Gdańskiej, 19–21 maja 2008, Gdańsk, ISBN 978-1-4244-2244-9, str. 527–530.
Zieliński M., „Możliwości wykorzystania kontenerowego systemu rozpoznania Marynarki Wojennej” – WAT, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN: 0366-4988, II Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Soczewka k. Płocka, 13-15 czerwca 2007, Numer Specjalny (2) Vol. LVI, Warszawa 2007, str. 441–454.
Milewski S., Zieliński M., „Thermal Images and Spectral Characteristics of Objects that can be used to aid in rescue of shipwrecked people at sea” – Infra Mation 2006, Proceedings volumne 7, The World’s Best Infrared Camera Conference, 23–27 October 2006, Las Vegas, str. 279–286.
Zieliński M., „Weryfikacja programu symulacyjnego ShipIR/NTCS” – PŁ, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Instytut Elektroniki, ISBN: 908655-3-X, VII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni – TTP2006, Ustroń–Jaszowiec, 16–18 listopada 2006, str. 167–172.
Zieliński M., „Rozwój systemów optoelektronicznych w zastosowaniach wojskowych” – Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) – opracowania z IV Konferencji Naukowej, ISBN: 83-87280-95-X, Koszalin-Ustka 2006, str. 265–276.
Zieliński M., „Naukowe, technologiczne i wyposażeniowe kompetencje (możliwości) realizacji prac B+R oraz produkcji przemysłowej na rzecz perspektywicznych potrzeb obronnych w obszarze zaawansowanych systemów optoelektronicznych” – Polska Wizja Przyszłego Pola Walki, Systemy uzbrojenia i wyposażenia Sił Zbrojnych RP w pierwszych dziesięcioleciach XXI w., Udział polskiego przemysłu obronnego w zabezpieczeniu potrzeb Sił Zbrojnych RP, OBRUM, Gliwice 2006, str. 45–62.
Pilek B., Zieliński M., Koncepcja systemu do zdalnego sterowania i koordynowania działań latających jednostek ratowniczych, Zeszyty Naukowe AMW, nr 162 K/1, Gdynia 2005, str. 217–223, ISSN 0860-889X.
Hoope J., Panasiuk A., Zieliński M. –P-20 system missiles equipped in IR and RF seeker possibilities to a target acquisition and homing – Littoral Infrared Self-Defence – Technology Studies, NATO RTO/SET-088/Task Group 51, AMW, 27–30.10.2005, Gdynia, str. 5-22, ISBN 83-87280-83-6.
Chmieliński M., Milewski S., Zieliński M., Polish Decoys Systems – Littoral Infrared Self-Defence – Technology Studies, NATO RTO/SET-088/Task Group 51, AMW, 27-30.10.2005, Gdynia, str. 29–34, ISBN 83-87280-83-6.
Milewski S., Zieliński M., The usage of thermovision cameras in sea rescue – Littoral Infrared Self-Defence – Technology Studies, NATO RTO/SET-088/Task Group 51, AMW, 27-30.10.2005, Gdynia, str. 35–44, ISBN 83-87280-83-6.
Milewski S., Zieliński M., „Analiza wpływu warunków meteorologicznych obserwacji na zasięg wykrywania obiektu na morzu”, VI Krajowa Konferencja „Termografia i Termometria w Podczerwieni”, IEEE i PŁ, Ustroń-Jaszowiec 2004, str. 289–294.
Wesołowski M., Zieliński M., „Zastosowanie komputerowej rejestracji mowy w monitoringu radiowym na morzu”, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej seria: Technologie Informatyczne, nr 4-2004/2005, str. 425–432.
Zieliński M. – „Działalność w SET-032/RTG16/OT”, Konferencja Problemowa „Działalność przedstawicieli Polski w SET PANEL/RTO/NATO”, DPZ, Warszawa 2003, str. 22, CD-Rom.
Pilek B., Zieliński M., „Automatyzacja procesu prowadzenia akcji ratowniczej na  morzu w oparciu o małogabarytowe urządzenie transmisji współrzędnych i temperatury rozbitka”, X Konferencja Naukowa „Automatyzacja dowodzenia”, Jelenia Góra 2002.
Milewski S., Zieliński M., „Koncepcja koordynacji lotniczych poszukiwań rozbitków na morzu”, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji – KKRRiT’02, Gdańsk 2002r., str. 113–116.
Milewski S., Zieliński M., „Projekt stanowiska do koordynacji lotniczych poszukiwań rozbitków na morzu” – Perspektywy i rozwój  systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, Gdynia 2001 r. , str 107–115.
Milewski S., Zieliński M., Wykorzystanie zobrazowania termalnego w operacjach SAR, IV Konferencja Morska „ Aspekty Bezpieczeństwa Nawodnego i Podwodnego oraz Lotów nad Morzem, DMW Gdynia 2001r., str. 31–44.
Pilek B., Zieliński M., „Projekt systemu poszukiwania rozbitków opartego na przenośnym urządzeniu transmisji współrzędnych i parametrów termicznych rozbitka”, IV Konferencja Morska „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”, DMW Gdynia 2001r., str. 45–60.
Pilek B., Zieliński M., „Koncepcja systemu do zdalnego sterowania i koordynowania działań latających jednostek ratowniczych”, XII Konferencja Naukowa „Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających”, Jelenia Góra 2001, tom II str. 31–41.
Zieliński M. – „Baza danych wspomagająca podsystem rozpoznania radiowego”, IX Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia”, Jurata 2001, str. 121–130.
Zieliński M., „Kontener rozpoznania elektronicznego”, IV Sympozjum Broni Morskich „Uzbrojenie w działaniach na morzu”, Gdynia 2001r., str. 175–181.
Balicki J., Wesołowski M., Zieliński M., „Optymalizacja efektywności wspomagania zadań w rozproszonym systemie komputerowym na okręcie”, VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności”, Gdynia 2001, str 169–174.
Wesołowski M., Zieliński M., „The post of recognition the UHF band” – IX International Conference and Exhibition, Zegrze 2000, volume 3 str. 147–150.
Wesołowski M., Zieliński M, „Wybrane problemy monitoringu radiowego na morzu”, V Krajowa Konferencja Radiofonii i Radiokomunikacji KKRR’2000, Poznań 2000, str. 311–314.
Wesołowski M., Zieliński M., „Software for the UHF signals in intelligence workstation” – Regional conference on military communication and information systems`99 CIS Solution for an Enlarged NATO – Zegrze 1999, volume I str. 163–172.