dr Mariola Łuczak

Tytuł magistra w zakresie Rynku i Konsumpcji uzyskałam 07.06.1995 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 roku ukończyłam czterostopniowe szkolenie o tematyce usługowej – The Service Management Link Programme, organizowane przez Warwick Business School – University of Warwick, UK i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskałam 30.09.2004 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w oparciu o rozprawę doktorską o tytule Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu”, nagrodzoną przez Prezydenta Miasta Sopotu.

Byłam wieloletnią pracowniczką (01.10.1995 r. – 30.09.2013) Katedr Turystyki i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnioną początkowo na stanowisku asystenta, zaś od 2004 r. na stanowisku adiunkta. Od dnia 01.10.2001 r. byłam pracowniczką Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, od dnia 01.10.2004 r. zatrudnioną na stanowisku docenta. Od dnia 01.09.2004 r. pełniłam funkcję kierownika Zakładu Turystyki Europejskiej. Od dnia 01.10.2013 r. pełniłam funkcję Dziekana Wydziału Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia, zaś od 01.10.2016 r. prorektora. Od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r. pełniłam funkcję rektora WSTiH w Gdańsku.

Od dwóch lat jestem członkiem zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego. Dwukrotnie prowadziłam działalność gospodarczą w branżach: handlowej i usługowej.
Jestem autorką licznych publikacji z zakresu problematyki turystycznej oraz marketingowej, specjalizuję się w marketingu turystycznym oraz kreowaniu wizerunku obszaru.
Prywatnie pasjonuję się podróżami, górskimi wędrówkami i jazdą na rowerze.

Wykaz publikacji i projektów w latach 2005–2019:
M. Lechicka, M. Łuczak, Poziom jakości usług hotelarskich a satysfakcja klienta, [w:] Polskie Hotelarstwo i Gastronomia w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2004 (druk w 2005 roku) (ISBN 83 – 89081 – 05 – 9, ISBN 89786 – 31 – 1).
M. Lechicka, M. Łuczak, B. Wierzbicka, Wyzwania w sferze zarządzania rozwojem instytucji demokracji regionalnych w warunkach ujawniającej się współcześnie globalizacji świata, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania nr 1 Katedry Marketingu, Wyższa Szkoła Zarządzania, Gdańsk 2004 (druk w 2005 roku) (ISSN 1732 – 2510).
M. Lechicka, M. Łuczak, B. Wierzbicka, Jak Gdynia poprzez atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną kształtuje klimat dla biznesu [w:] Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku. Od teorii do praktyki, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2004 (druk 2005) (ISBN 83-89808-08-0).
M. Łuczak, G. Złotkowska, Postępowanie konsumenta na rynku [w:] Marketing. Podstawy i kontrowersje, red. W. Żurawika, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 (ISBN 83-7326-318-7).
M. Łuczak, Polityka produktu [w:] Marketing. Podstawy i kontrowersje, red. W. Żurawika, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 (ISBN 83-7326-318-7).
M. Lechicka, M. Łuczak, Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – wartości i organizacja [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 8-9 września 2005 (ISBN 83-89081-10-5, ISBN 83-89786-45-1).
7. M. Lechicka, M. Łuczak, Euroregiony i ich znaczenie polityczno-gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego, [w:] Regiony Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, red. W. Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005 (ISBN 83-60150-10-9).
M. Lechicka, M. Łuczak, Promocja Sopotu jako produktu turystycznego w percepcji osób odwiedzających, [w:] Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSTiH, Gdańsk 2006 (ISBN 83-89081-03-2, ISBN 83-89786-88-5).
M. Lechicka, M. Łuczak, Strategia komunikacji marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki biznesowej, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Tom II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 12, Szczecin 2007 (ISSN 1640-6818, 1230-364X).
M. Lechicka, M. Łuczak, Jakość usług turystycznych świadczonych klientom biznesowym, [w:] Turystyka biznesowa, red. A. Piskozub, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-89081-12-4, 978-83-75-31-145-7).
M. Lechicka, M. Łuczak, B. Wierzbicka, Tworzenie wartości obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez rozwój produktu turystyki biznesowej, [w:] Turystyka biznesowa, red. A. Piskozub, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-89081-12-4, 978-83-75-31-145-7).
M. Lechicka, M. Łuczak, Produkt turystyczny jako źródło generowania dochodów miasta, [w:] Usługi w rozwoju regionu – wybrane problemy, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 (ISBN 978-83-60397-11-4).
M. Łuczak, Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru, [w:] Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Produkty, sieci współpracy i marketing, red. W. Toczyski, J. Lendzion, J. Zaucha, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-7531-026-9).
S. Kuczamer–Kłopotowska, M. Łuczak, Badanie wizerunku marki miasta na przykładzie Gdańska, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Ros, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Szczecin 2008 (ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X).
M. Łuczak, Rozwój marketingu usług, [w:] Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-7241-700-8).
M. Lechicka. M. Łuczak, B. Wierzbicka, Sport i rekreacja jako współczesne trendy zagospodarowania czasu wolnego, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008 (ISBN 978-83-89081-17-9, ISBN 978-7531-072-6).
M. Łuczak, T. Studzieniecki, Badania rynku turystycznego jako podstawa wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008 (ISBN 978-83-7417-363-6).
S. Kuczamer-Kłopotowska, M. Łuczak, Kreowanie wizerunku obszaru turystycznego na przykładzie Gdańska, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, pod red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (ISSN 1899-3192).
M. Łuczak, Budowanie marki miejsca turystycznego, [w:] Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, Academia Europa Nostra, red. T. Studzieniecki, Gdynia-Lubieszynek 2009 (ISBN 978-83-927537-1-1).
M. Łuczak, System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (ISNN 1640-6818; ISSN 1896-382X).
S. Kuczamer-Kłopotowska, M. Łuczak, Kreowanie marki miejsca turystycznego, [w:] Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, red. J. Witek i E. Marszałek, „Handel Wewnętrzny” listopad 2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (ISSN 0438-5403).
M. Łuczak, Kreowanie wizerunku turystycznego Trójmiasta, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, pod red. A. Panasiuka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (ISSN 1640-6818; ISSN 1896-382X).
M. Łuczak, Produkt turystyczny i jego promocja na przykładzie województwa pomorskiego, [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym,  red. J. Sali, PWE, Warszawa 2010 (ISBN 978-83-208-1912-0).
M. Łuczak, Jakość usług w turystyce uzdrowiskowej, [w:] Turystyka zdrowotna, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2010 (ISBN 978-83-89081-31-5; ISBN 978-83-7531-054-2).
M. Łuczak, Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 (ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X).
M. Łuczak, Rola identyfikacji wizualnej w kreowaniu marki i aktywizacji obszaru turystycznego, Oeconomia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010 (ISSN 1644-0757).
M. Łuczak, Branding obszaru recepcji turystycznej, [w:] Morze nasze i nie nasze, red. P. Kurpiewski i T. Stegner, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011 (ISBN 978-83-7326-842-5).
M. Łuczak, Teoretyczne podstawy konstrukcji biznesplanu, [w:] Przedsiębiorczość w turystyce, red. L. Czechowski, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2011 (ISBN 978-83-88884-41-2, ISBN 978-83-7531-220-1).
M. Łuczak, Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 (ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X).
M.Łuczak, Branding w turystyce na przykładzie Trójmiasta, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. M. Boruszczak, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2011 (ISBN 978-83-89081-35-3, ISBN 978-83-7531-280-5).
U. Kęprowska, M. Łuczak, Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 (ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X).
M. Łuczak, Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska”, [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UG: Zarządzanie i Finanse, rok/vol. 10, nr/no. 2, część/part 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012 (ISSN 2084-5189).
M. Łuczak, Pojęcie produktu turystycznego, [w:] Produkt turystyczny województwa pomorskiego. Wybrane zagadnienia, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2013 (ISBN 978-83-89081-39-1, ISBN 978-83-7531-216-4).
M. Łuczak, Marketing destynacji turystycznej – cele i zastosowania, [w:] Lasy w Europie. Turystyka-gospodarka-ekologia, IV Forum Europa Nostra, 19-20 listopada 2011, Pomlewo-Przywidz, pod red. T. Studzienieckiego, Academia Europa-Nostra, Gdynia – Lubieszynek 2013 (ISBN 978-83-927537-2-8).
M. Łuczak, U. Kęprowska, Mały ruch na granicy polsko-rosyjskiej, [w:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 12/2013, WSB w Toruniu, Toruń 2013 (ISSN 1643-8175).
M. Łuczak, Budowanie marki narodowej „Polska” w aspekcie turystyki, [w:] Wymiana, współpraca i bezpieczeństwo na granicach, red. T. Studzieniecki, Academia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek 2013 (ISBN 978-83-927537-4-2).
M. Łuczak, Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu, [w:] Zeszyty Naukowe nr 887, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Marketing Przyszłości. Trendy Strategie, Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, red. A. Smalec, Szczecin 2015 (ISBN 1640-6818, ISSN 1509-0507).
M. Łuczak, Marka i branding w turystyce (rozdział 4) oraz Budowanie świadomości marki miejsc turystycznych (rozdział 5), w: W. Caputa, M. Łuczak, D. Szwajca, Budowanie kapitału marki, Texter, Warszawa 2017 (ISBN druk: 978-83-7790-487-9, ISBN e-book: 978-83-7790-488-6).
M. Łuczak, J. Olszewski-Strzyżowski, Analiza potencjału wybranych uzdrowisk w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe tom 13, rocznik VII, numer 1/2018, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka 2018 (ISSN 2084-8722).
M. Łuczak, M. Lechicka-Kostuch, Budowanie satysfakcjonującej oferty dla turysty przez podmioty działające zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie turystycznym, w: Zarządzanie i Finanse, vol. 16, nr 3, część 3, wrzesień 2018, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2018 (ISSN 2084-5189.

Projekty, artykuły, recenzje, redakcje naukowe i wystąpienia zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i innych instytucji oraz organizacji:

M. Lechicka, M. Łuczak, Główne kierunki działań w zakresie podniesienia jakości kadr turystycznych w województwie pomorskim, Ekspertyza na zlecenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Gdańsk 2005.
M. Łuczak, G. Krzykowski, Propozycja rodzajów i kierunków badań najistotniejszych dla rozwoju turystyki oraz Ustalenie metodologii badań w określonych kierunkach i zakresie wraz z harmonogramem proponowanych badań na lata 2008–2013, [w:] Analiza rynku usług turystycznych z wyznaczeniem grup docelowych dla prowadzenia badań marketingowych w województwie pomorskim na lata 2008–2013, Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Uczelnia sp. z o.o., Gdańsk 2007.
M. Łuczak, Branding małych ojczyzn na przykładzie regionu Szwajcarii Kaszubskiej, Forum Europa Nostra, Sopot, maj 2017.
M. Łuczak, A. Białk-Wolf, Podsumowanie wyników badań pilotażowych dotyczących stanu gospodarstw agroturystycznych w województwie pomorskim, badanie i opracowanie wykonane na zlecenie GOK Somonino, prezentacja wyników, Pomorskie forum Agroturystyczne, Ostrzyce czerwiec 2018.
M. Łuczak, Turystyczny boom na Pomorze trwa, Gazeta Pomorskie, 03/18, Samorząd Województwa Pomorskiego, dodatek do Dziennika Bałtyckiego z dnia 29 czerwca 2018.